REGELS behorend bij:

 

Bestemmingsplan Beusichem, Kom

 

Gemeente Buren

 

vastgesteld: 26 oktober 2010

 

HOOFDSTUK 1

 

Artikel 1

Artikel 2

INLEIDENDE REGELS

 

Begrippen

Wijze van meten

 

HOOFDSTUK 2

 

 

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

 

 

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

 

BESTEMMINGSREGELS

 

Bestemmingen

Bedrijf

Centrum

Detailhandel

Groen

Horeca

Maatschappelijk

Recreatie - Dagrecreatie

Sport

Tuin - Gaarde

Verkeer

Verkeer - Historisch

Water

Wonen

 

Dubbelbestemmingen

Leiding - Riool

Waarde - Archeologisch onderzoekgebied

Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kern

Waarde - Archeologisch waardevol gebied

Waarde - Cultuurhistorie

Waterstaat - Beheerszone watergang

Waterstaat - Beheerszone waterkering

 

HOOFDSTUK 3

 

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

 

ALGEMENE REGELS

 

Anti-dubbeltelbepaling

Algemene bouwregels

Algemene gebruiksregels

Algemene afwijkingsregels

Algemene wijzigingsregels

 

HOOFDSTUK 4

 

Artikel 28

Artikel 29

 

OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

Overgangsrecht

Slotregel

 

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE REGELS

 

Staat van bedrijfsactiviteiten

Staat van horecabedrijven

Toelichting beschermd dorpsgezicht