^

 

ARTIKEL

14

 

WATER

 

14.1

Bestemmingsomschrijving

 

 

 

De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    waterpartijen, watergangen en daarbij behorende voorzieningen ten behoeve van de waterhuis­houding, de waterberging daaronder mede begrepen;

b.    instandhouding, dan wel herstel en ontwikkeling, van de landschappe­lijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan waterpartijen, watergangen en bijbehorende oeverzones;

c.    extensief dagrecreatief medegebruik.

 

 

14.2

Bouwregels

 

 

14.2.1

Op gronden met de bestemming “Water” mogen uitsluitend worden gebouwd:

a.    overkluizingen ter verbinding van de aangrenzende gronden;

b.    duikers, stuwen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.

 

 

14.2.2

Voor het bouwen van de in lid 14.2.1 genoemde bouwwerken mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 2 m.