^

 

ARTIKEL

15

WONEN

 

 

15.1

Bestemmingsomschrijving

 

 

 

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    bewoning en daar­bij beho­rende doeleinden;

b.    ter plaatse van de aanduiding “cultuurhistorische waarden”, tevens voor be­houd en herstel van de cultuurhistorische waarden behorend bij de aan de omgeving eigen situering van de bebouwing en de aan de omgeving eigen perceelindeling, waarbij onder cultuurhistorische waarde wordt verstaan: de aan een bouwwerk, een werk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschie­denis van dat bouwwerk, dat werk of dat gebied heeft gemaakt;

en:

c.    ter plaatse van de aanduiding “praktijkruimte” tevens voor een praktijkruimte en een apotheek.

 

 

15.2

Bouwregels

 

 

15.2.1

Op gronden met de bestemming “Wonen” mogen uitsluitend worden gebouwd:

a.    woningen;

b.    bij de woningen behorende bijgebouwen;

c.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

d.    ruimten voor een aan huis gebonden beroep en/of een aan huis ge­bon­den bedrijf, mits de woonfunctie over tenminste 70% van de totale inhoud van de gebouwen op het betreffende bouwperceel gehandhaafd blijft, waarbij wordt verstaan onder aan huis gebonden beroep:

       het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op zakelijk (niet zijnde detailhandel), maatschappelijk, juridisch, administra­tief, persoonlijk, medisch, therapeutisch, kunstzinnig dan wel ontwerptech­nisch ge­bied, dat door zijn beperkte omvang in een woning met daarbij behorende ge­bouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitge­oefend door de gebruiker van de woning,

       en onder aan huis gebonden bedrijf:

       het beroepsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid waarvan de omvang in een woning met bijbehorende gebouwen past en de woonfunctie behouden blijft door de gebruik(st)er van de woning.

 

 

15.2.2

Voor het bouwen van de in lid 15.2.1 sub a genoemde woningen (i.c. hoofdgebouwen) gelden de bepalingen zoals deze in de onderstaande tabel zijn opgenomen, met dien verstande dat, indien de be­staande goothoogte hoger is, deze hogere maat maatgevend is.

 

 

 

ter plaatse van de aanduiding:

toegestane bouwvorm:

 

bouwhoogte

 

 

 

 

            max. m

goothoogte

 

 

 

    

        max. m

afstand tot zijdelingse perceelsgrens (zie ook lid 15.2.3 en 15.2.4)

                min. m

specifieke bouwaanduiding - av

vrijstaand

 

7

3

3

specifieke bouwaanduiding - avh

vrijstaand of twee-aaneen

 

7

3

3

specifieke bouwaanduiding - ahr

twee aaneen of aaneengebouwd

 

7

3

3

specifieke bouwaanduiding  - ar

aaneengebouwd

 

7

3

3

specifieke bouwaanduiding  - bv

vrijstaand

 

8

4

3

specifieke bouwaanduiding  - bvh

vrijstaand of twee-aaneen

 

8

4

3

specifieke bouwaanduiding  - bhr

twee-aaneen of aaneengebouwd

 

8

4

3

specifieke bouwaanduiding  - br

aaneengebouwd

 

8

4

3

specifieke bouwaanduiding  - cv

vrijstaand

 

9

5

3

specifieke bouwaanduiding  - cvh

vrijstaand of twee-aaneen

 

9

5

3

specifieke bouwaanduiding  - dv

vrijstaand

 

12

6

3

specifieke bouwaanduiding  - dvh

vrijstaand of twee-aaneen

 

12

6

3

specifieke bouwaanduiding  - dhr

twee-aaneen of aaneengebouwd

 

12

6

3

specifieke bouwaanduiding  - dr

aaneengebouwd

 

12

6

3

specifieke bouwaanduiding  - dg

gestapeld

 

12

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.3

Niet van toepassing is het gestelde in lid 15.2.2 ten aanzien van de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens indien het betreft een gemeenschappelijke perceelsgrens tussen woningen die aan elkaar mogen worden gebouwd of een zijdelingse perceelsgrens die samenvalt met de bouwgrens.

 

 

15.2.4

De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag minder bedragen dan in lid 15.2.2 genoemd, indien de bestaande afstand gerin­ger is, met dien verstande dat in dat geval de afstand niet minder mag be­dragen dan de bestaande afstand.

 

 

15.2.5

Ingeval sprake is van een “toegestane bouwvorm” vrijstaand, zoals aangegeven in lid 15.2.2, dient de breedte van het bouwperceel ten minste 15 m te bedragen.

 

 

15.2.6

De horizontale bouwdiepte van een woning mag niet meer bedragen dan 15 m, met dien verstande dat, indien de bestaande bouwdiepte meer bedraagt, de bestaande bouwdiepte maatgevend is.

 

 

15.2.7

Voor het bouwen van de in lid 15.2.1 sub a, b en d genoemde bouwwerken mag het bebouwings­percentage niet meer bedragen dan 60%, met dien verstande dat, voor zover een aanduiding "maximum bebouwingspercentage (%)" is opge­nomen, het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan ter plaatse van die aanduiding is aangegeven.

 

 

15.2.8

Het aantal woningen per bouwperceel mag niet meer bedragen dan het be­staande aantal, met dien verstande dat, voor zover een aanduiding "maximum aantal wooneenheden" is opge­nomen, het aantal woningen per bouwperceel niet meer mag bedragen dan ter plaatse van die aanduiding is aangegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.9

Voor het bouwen van de in lid 15.2.1 sub b genoemde bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    de gezamenlijke oppervlakte van alle bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 75 m2, met dien verstande dat, ter plaatse van de aanduiding “maximale oppervlakte bijgebouwen (m2)”, de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan ter plaatse van die aanduiding is aangegeven;

b.    het aantal vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3;

c.    bijgebouwen dienen tenminste 1 meter achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd;

d.    de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

e.    de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;

f.    indien het een aangebouwd bijgebouw aan een hoofdgebouw betreft is het gestelde in sub e niet van toepassing en mag de goothoogte niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,30 m.

 

 

15.2.10

Voor het bouwen van de in lid 15.2.1 sub c genoemde bouwwerken, geen ge­bouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg ge­keerde voorgevel(s) dan wel het verlengde daarvan mag niet meer bedragen dan 1 m, met uitzondering van toegangspoorten, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 m;

b.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg ge­keerde voorgevel(s) dan wel het verlengde daarvan mag niet meer bedragen dan 2 m, mits deze op minimaal 1 m achter de naar de weg gekeerde voorgevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden ge­bouwd;

c.    de bouwhoogte van pergola's mag niet meer bedragen dan 2,50 m;

d.    de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.

 

 

15.3

Specifieke gebruiksregels

 

 

15.3.1

Tot een gebruik strijdig met de bestemming “Wonen” wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;

b.    een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzonde­ring van detailhandel zoals toegestaan op grond van deze regels.

 

 

15.3.2

Voor zover het betreft vrijstaande en halfvrij­staande woningen, zal een vanaf de openbare weg bereikbaar gedeelte van het bouwperceel zijn bedoeld voor het al dan niet overdekt stallen van ten minste één auto per woning, tenzij de mogelijkheid tot het maken van een dergelijke voorziening redelijkerwijs ontbreekt.

 

 

15.4

Wijzigingsbevoegdheid

 

 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, wijzigen ter plaatse van de aanduiding “cultuurhistorische waarden”, ten einde kantoor- en praktijkruimten, zijnde ruimten waarvan de aard en indeling zijn afgestemd op de uitoefening van administratieve, medische, paramedische, sociaal-wetenschappelijke en andere hiermede vergelijkbare beroepen, atelier-, opslag- en stallingsruimte en ruimten voor ambachtelijke- en detail­handelsdoeleinden mogelijk te maken, met dien verstande dat:

a.    de wijziging geschiedt door het betreffende bouwperceel tevens aan te wijzen voor de betreffende functie(s);

b.    slechts tot wijziging wordt overgaan indien, voor zover het betreft kan­toor- en praktijkruimten, de woonfunctie over tenminste 40% van de totale inhoud der gebouwen op het betreffende bouwperceel gehand­haafd blijft en, voor zover het betreft atelier-, opslag- en stallingsruimte en ruimten voor ambachtelijke- en detailhandelsdoeleinden, de woon­functie over tenminste 70% van de totale inhoud der gebouwen op het betreffende bouwperceel gehandhaafd blijft;

c.    bij de wijziging aard en omvang van de betrokken nevenactiviteit nader worden aangeduid;

d.    in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergro­ting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat het parkeren ten behoeve van de betreffende activiteit op eigen terrein dient plaats te vinden;

e.    behoudens in- en uitladen, geen activiteiten op het open erf en/of in de openbare ruimte rond de betreffende woning mogen plaatsvinden;

f.    op het bij de betreffende woning behorende open erf geen uitstalling of buitenopslag van goederen ten behoeve van de betreffende activiteit mag plaatsvinden;

g.    de betreffende activiteit door haar aard en visuele aspecten, zoals re­clame-uitingen en technische installaties, het woonkarakter van de buurt niet onevenredig aantast;

h.    voor zover het betreft detailhandelsdoeleinden, deze uitsluitend zijn toe­gestaan als een ondergeschikte nevenactiviteit bij een overigens volgens dit lid toegestane activiteit;

i.     voor zover het betreft ambachtelijke doeleinden, deze activiteit behoort tot een bedrijf, dat in vergelijking met bedrijven die in de tot het plan behorende “Staat van bedrijfsactiviteiten” tot de categorie 1 behoren, niet in meerdere mate een blijvend onevenredige afbreuk doet aan het woon- of leefmi­lieu;

j.     op het in sub a bedoelde bouwperceel, onverminderd de volgens dit arti­kel overigens mogelijke bouwwerken, tevens ruimten gebouwd mo­gen worden voor de in sub a bedoelde functies;

k.    bij de bouw van de in sub i bedoelde ruimten de overige bepalingen van dit artikel onverkort in acht genomen moeten worden.