^

 

ARTIKEL

22

 

WATERSTAAT - BEHEERSZONE WATERKERING

 

22.1

Bestemmingsomschrijving

 

 

 

De voor "Waterstaat - Beheerszone waterkering" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

a.    bescherming en beheer van de aangrenzende landelijke en regionale (hoofd)waterkering;

b.    werkzaamheden in het kader van de verbetering van de aangrenzende (hoofd)waterkering.

 

 

22.2

Bouwregels

 

 

 

Op de gronden met de dubbelbestemming "Waterstaat - Beheerszone waterkering" mogen geen bouw­werken worden gebouwd.

 

 

22.3

 

Afwijken van de bouwregels

 

22.3.1

Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het be­paal­de in lid 22.2 voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover het betreft:

a.    waterstaatkundige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

b.    overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de be­stemming, waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m2 en de hoogte niet meer bedraagt dan 2,50 m.

 

 

22.3.2

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2 voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming en voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zo­ver deze zijn toe­gestaan voor de in de bestemmingsomschrijving van dit artikel bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven andere bestemmingen, en uit een schriftelijke verkla­ring van de betrokken waterbeheerder is gebleken dat hierdoor de water­staatkundige belangen niet blijvend onevenredig worden geschaad.