direct naar inhoud van Artikel 5 Recreatie - Dagrecreatie
Plan: Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01

Artikel 5 Recreatie - Dagrecreatie

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. voorzieningen ten behoeve van extensieve dagrecreatie behorende bij het verblijfsrecreatieterrein;
  • b. gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de recreanten behorende bij het verblijfsrecreatieterrein, waaronder begrepen Jeu de Boules en een midgetgolfbaan met dien verstande dat sportvelden niet zijn toegestaan;
  • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen, speelvoorzieningen, groen, water, voetpaden en nutsvoorzieningen.

5.2 Bouwregels

5.2.1

Op de gronden met de bestemming 'Recreatie – Dagrecreatie' mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming worden gebouwd met dien verstande dat lichtmasten niet zijn toegestaan.

5.2.2

Bij de bouw van de in lid 5.2.1 genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

  • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 m;
  • b. de bouwhoogte van toestellen voor sport en spel en verwijsborden mag niet meer bedragen dan 6 m;
  • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemming “Recreatie – Dagrecreatie”, dat ingevolge Artikel 13 is verboden, wordt in ieder geval begrepen het gebruik ten behoeve van verblijfsrecreatie.