direct naar inhoud van 1.4 Geldende bestemmingsplannen
Plan: Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01

1.4 Geldende bestemmingsplannen

Vigerende bestemmingsplannen/uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De gemeenteraad van Buren heeft bij besluit d.d. 21 juni 2005 het bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinen II' vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben bij besluit d.d. 24 januari 2006 beslist over de goedkeuring. In dat kader hebben Gedeputeerde Staten goedkeuring onthouden aan bepaalde onderdelen van het plan. Het bestemmingsplan is voor het overige goedgekeurd. Naar aanleiding van het door de eigenaar/exploitant van camping 't Kalverland aangetekende beroep tegen bepaalde onderdelen van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak d.d. 28 februari 2007 (nummer 200602364/1) het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 24 januari 2006 vernietigd voor zover daarbij goedkeuring is onthouden aan de aanduiding 'Sb=stacaravans klasse b toegestaan' binnen de bestemmingen 'Verblijfsrecreatieterrein' en 'Centrale voorzieningen' op plankaart 5, aan artikel 1, lid 29 van de planvoorschriften, de zinsdelen 'respectievelijk b' en 'respectievelijk Sb' in artikel 6, tweede lid, respectievelijk artikel 8, tweede lid van de planvoorschriften, en artikel 6, vijfde lid, sub a, onderdeel 4, en artikel 8, vijfde lid, sub b, onderdeel 4, van de planvoorschriften.

De Afdeling heeft in het kader van de vraag of de eis van bedrijfsmatige exploitatie in het onderhavige geval wel ruimtelijk relevant is onder meer overwogen dat:

  • het Streekplan 2005 het vereiste van bedrijfsmatige exploitatie alleen stelt ten behoeve van nieuwvestiging en uitbreiding en niet voor bestaande terreinen;
  • aan grote delen van de gronden van camping Kalverland in de voorafgaande bestemmingsplannen de bestemming 'Recreatie woonverblijven' (stacaravans) was toegekend zonder dat daarvoor een maximale oppervlaktemaat was voorgeschreven, zodat op die gronden ook stacaravans groter dan 55 m² waren toegestaan;
  • Gedeputeerde Staten zich ten onrechte op het standpunt hebben gesteld dat door het toestaan van stacaravans klasse b in planologisch opzicht sprake is van uitbreiding of nieuwvestiging;
  • in het onderhavige geval zonder nadere motivering van Gedeputeerde Staten onvoldoende deugdelijk is gemotiveerd welk doel wordt gediend met het stellen van het vereiste van bedrijfsmatige exploitatie.

Naast het bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinen II', geldt in het plangebied voor de geprojecteerde uitbreiding van recreatieterrein 't Kalverland aan de noordoostzijde het bestemmingsplan 'Buitengebied Maurik' (1983).