direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01

3.4 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Buren 2009-2019 (oktober 2009)

In de structuurvisie Buren geeft de gemeente aan de recreatieve en toeristische sector verder te willen uitbreiden, passend binnen het landelijke karakter. Bij de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector ligt de nadruk op het meerdaags verblijf van de rust en ruimtezoekende toerist. Met de herontwikkeling van Recreatiepark Kalverland wordt voorzien in deze toeristisch-recreatieve ambitie van de gemeente. Het recreatiepark heeft op de structuurverbeelding geen nadere aanduiding gekregen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01_0004.png"

Uitsnede structuurverbeelding

Vigerende bestemmingsplannen/uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De gemeenteraad van Buren heeft bij besluit d.d. 21 juni 2005 het bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinen II' vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben bij besluit d.d. 24 januari 2006 beslist over de goedkeuring. In dat kader hebben Gedeputeerde Staten goedkeuring onthouden aan bepaalde onderdelen van het plan. Het bestemmingsplan is voor het overige goedgekeurd. Naar aanleiding van het door de eigenaar/exploitant van camping 't Kalverland aangetekende beroep tegen bepaalde onderdelen van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak d.d. 28 februari 2007 (nummer 200602364/1) het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 24 januari 2006 vernietigd voor zover daarbij goedkeuring is onthouden aan de aanduiding 'Sb=stacaravans klasse b toegestaan' binnen de bestemmingen 'Verblijfsrecreatieterrein' en 'Centrale voorzieningen' op plankaart 5, aan artikel 1, lid 29 van de planvoorschriften, de zinsdelen 'respectievelijk b' en 'respectievelijk Sb' in artikel 6, tweede lid, respectievelijk artikel 8, tweede lid van de planvoorschriften, en artikel 6, vijfde lid, sub a, onderdeel 4, en artikel 8, vijfde lid, sub b, onderdeel 4, van de planvoorschriften.

De Afdeling heeft in het kader van de vraag of de eis van bedrijfsmatige exploitatie in het onderhavige geval wel ruimtelijk relevant is onder meer overwogen dat:

 • het Streekplan 2005 het vereiste van bedrijfsmatige exploitatie alleen stelt ten behoeve van nieuwvestiging en uitbreiding en niet voor bestaande terreinen;
 • aan grote delen van de gronden van camping Kalverland in de voorafgaande bestemmingsplannen de bestemming 'Recreatie woonverblijven' (stacaravans) was toegekend zonder dat daarvoor een maximale oppervlaktemaat was voorgeschreven, zodat op die gronden ook stacaravans groter dan 55 m² waren toegestaan;
 • Gedeputeerde Staten zich ten onrechte op het standpunt hebben gesteld dat door het toestaan van stacaravans klasse b in planologisch opzicht sprake is van uitbreiding of nieuwvestiging;
 • in het onderhavige geval zonder nadere motivering van Gedeputeerde Staten onvoldoende deugdelijk is gemotiveerd welk doel wordt gediend met het stellen van het vereiste van bedrijfsmatige exploitatie.

Naast het bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinen II', geldt in het plangebied voor de geprojecteerde uitbreiding van recreatieterrein 't Kalverland aan de noordoostzijde het bestemmingsplan 'Buitengebied Maurik' (1983).

Kampeervergunning

In 2004 is door de gemeente Buren een vergunning verleend voor het houden van het kampeerterrein Kalverland voor een periode van 10 jaar. Op het kampeerterrein zijn ingevolge deze vergunning maximaal 425 kampeermiddelen toegestaan die te onderscheiden zijn in:

 • 25 tenten, toercaravans, vouwwagens, tentwagens of kampeerauto's;
 • 400 stacaravans, chalets of zomerhuisjes.

Hierbij is eveneens bepaald dat permanent verblijf of bewoning van een kampeermiddel niet is toegestaan. Op het terrein mogen maximaal 1.500 verblijfsrecreanten worden toegelaten. In de kampeervergunning is voorts bepaald dat de voorzieningen op het terrein deugdelijk dienen te functioneren en in voldoende staat van onderhoud en reinheid dienen te verkeren, waarbij te allen tijde aan de veiligheidseisen voldaan dient te worden. De Wet op de openluchtrecreatie is ingetrokken waardoor de kampeervergunning is komen te vervallen. Het bestemmingsplan is daarmee het instrument geworden om de ruimtelijke randvoorwaarden voor verblijfsrecreatie vast te leggen en te beschermen.

Brief met voorwaarden inzake kwaliteitsverbetering Kalverland

De gemeente Buren heeft in een brief (d.d. 30 oktober 2007, kenmerk B-2007-13928) aan de recreanten aangegeven voorstander te zijn van de kwaliteitsverbetering die de eigenaar op camping Kalverland wil aanbrengen. Er is een kwaliteitsslag noodzakelijk ten aanzien van veiligheids-, milieu- en inrichtingsaspecten.

De gemeentelijke criteria voor deze kwaliteitsslag zijn:

 • uitsluitend recreatief gebruik van kampeermiddelen (permanente bewoning is niet toegestaan);
 • recreatiewoningen mogen een maximale oppervlakte van 75 m² hebben;
 • nieuwe kampeermiddelen mogen een maximale oppervlakte van 55 m² hebben;
 • kampeermiddelen moeten voldoen aan de huidige veiligheidseisen op het gebied van brandveiligheid, gas-, water- en lichtvoorziening;
 • kampeermiddelen moeten verplaatsbaar zijn (wielen en rechthoekige vorm zonder aanbouw).