direct naar inhoud van 4.1 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01

4.1 Archeologie en cultuurhistorie

Toetsingskader

De Monumentenwet 1988 heeft betrekking op afzonderlijke gebouwen en andere objecten van monumentaal belang, beschermde stads- en dorpsgezichten en overblijfselen uit vroegere tijden die uit archeologisch oogpunt om behoud en bescherming vragen. Als gevolg van deze wet wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen.

Onderzoek

Het plangebied heeft in verband met het voorkomen van afzettingen van de stroomgordel van Houten een hoge verwachtingswaarde. Uit het verkennende veldonderzoek van ADC Archeoprojecten2 blijkt echter dat er geen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn (zie Bijlage 1). Een nader veldonderzoek is daarom niet uitgevoerd. De voorgenomen graafwerkzaamheden zullen geen waardevolle archeologische resten verstoren. Omdat het om een gebied met een hoge verwachtingswaarde gaat is het niet uit te sluiten dat zich in het plangebied nog archeologische resten bevinden. Daarom wordt aanbevolen om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij het bevoegde gezag, zoals de Monumentenwet voorschrijft.

Conclusie

Op basis van het uitgevoerde archeologische onderzoek voor het plangebied wordt geconcludeerd dat het aspect archeologie de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat.