direct naar inhoud van 4.5 Verkeer en parkeren
Plan: Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01

4.5 Verkeer en parkeren

Ontsluiting autoverkeer

Externe ontsluiting

Het recreatieterrein Kalverland wordt ontsloten vanaf de Kalverlandseweg welke aansluit op de Adam van Delenstraat en de Blankertseweg. De Adam van Delenstraat vormt een oostelijke randweg voor de kern Eck en Wiel en geeft verbinding met woonbuurten van de kern. De Blankertseweg geeft verbinding met provinciale weg N835 (Veerweg). De N835 geeft in zuidelijke richting verbinding met N230 (Culemborg-Kesteren) en de rijksweg A15 (Nijmegen-Rotterdam) bij Tiel. In noordelijke richting kan via de veerpont over de Neder-Rijn de ten zuiden van de Utrechtse Heuvelrug gelegen N225 (Arnhem-Zeist) bereikt worden. Via de N225 kunnen de rijkswegen A12 en A50 bereikt worden. De externe ontsluiting van het recreatieterrein aan de Kalverlandseweg is dan ook goed te noemen. In de toekomstige situatie zal deze goede ontsluiting voor autoverkeer gehandhaafd blijven.

Interne ontsluiting

Het recreatieterrein Kalverland zal worden heringericht waarbij zal worden voorzien in een goede en heldere interne verkeersontsluitingsstructuur. Deze zal bestaan uit een centrale entree vanaf de Kalverlandseweg welke zich verdeeld in twee ontsluitingslussen. Hierdoor zal een duidelijke routering ontstaan op het terrein en kan rondgereden worden waardoor keerbewegingen op het recreatieterrein zelf kunnen worden voorkomen. Alle recreatieve verblijfseenheden zullen vanaf de ontsluitingslussen bereikbaar zijn. Er zal dan ook sprake zijn van een goede bereikbaarheid van alle recreatieve verblijfseenheden hetgeen - mede uit het oogpunt van calamiteitenbestrijding - een forse verbetering betekent ten opzichte van de bestaande situatie. Daarnaast wordt op het recreatieterrein een stopstreep aangebracht om direct doorrijden van het recreatiepark op de Kalverlandseweg te voorkomen hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt.

Verkeersintensiteiten en verkeersgeneratie

De verkeersintensiteiten op de Kalverlandseweg en Adam van Delenstraat bedragen momenteel circa 1.500 mvt/etmaal. Op de Blankertsweg bedraagt de verkeersintensiteit circa 2.000 mvt/etmaal. De verkeersintensiteiten op de N835 loopt op van 2.000 mvt/etmaal ten noorden van de Blankertsweg naar 10.000 mvt/etmaal ten zuiden van de kern Eck en Wiel nabij de aansluiting op de N230.

De momenteel op het recreatieterrein aanwezige 425 recreatieve verblijfseenheden zijn verantwoordelijk voor een verkeersgeneratie van circa 1.500 mvt/etmaal (425x3,5 mvt/ etmaal per eenheid). Na de herinrichting van het recreatieterrein zal een lager aantal recreatieve verblijfseenheden resteren (circa 300 eenheden). Dit betekent dat de huidige verkeersgeneratie eveneens zal afnemen van 1.500 mvt/etmaal naar circa 1.050 mvt/etmaal. Houden we rekening met een autonome groei van het autogebruik onder de recreanten en bezoekers met 2% per jaar, dan zal dit betekenen dat de verkeersgeneratie van het recreatieterrein over 15 jaar gelijk zal zijn aan de huidige verkeersgeneratie. Er zal dan ook geen sprake zijn van een toename aan verkeersbewegingen als gevolg van de ontwikkeling, maar van een beperkte afname (de eerste 15 jaar). De ontwikkeling zal daardoor niet leiden tot hogere verkeersintensiteiten op de ontsluitende wegen. De huidige verkeersintensiteiten zijn goed af te wikkelen op het ontsluitende wegennet. De ontwikkeling zal dan ook niet zorgen voor een verslechterde verkeersafwikkeling op het omringende wegennet.

Parkeren

Zowel in publicatie 182 (CROW, 2008) als in het ASVV (CROW, 2004) worden geen parkeerkencijfers gegeven voor recreatiewoningen. Bij het bepalen van de parkeernorm is het kencijfer voor goedkope woningen uit publicatie 182 betrokken. Aangezien het hier gaat om een ligging buiten de bebouwde kom in een niet-stedelijk gebied, geldt een parkeerkencijfer van minimaal 1,4 parkeerplaatsen per reguliere woning. Voor recreatiewoningen kan echter uit worden gegaan:

  • van een relatief laag autobezit ten opzichte van reguliere woningen;
  • dat het recreatieterrein (op basis van ervaringscijfers van vergelijkbare terreinen) in de meest gunstige situatie voor maximaal 80% in gebruik zal zijn;
  • dat er sprake zal zijn van enige uitwisseling tussen bezoekers en bewoners van de recreatiewoningen aangezien op geen enkel moment de parkeerbehoefte voor beide functies maximaal zal zijn (bezoekers blijven doorgaans niet slapen).

Hiermee komt de norm voor recreatiewoningen op (80% * 1,4 parkeerplaatsen) minimaal 1,1 parkeerplaatsen uit. Na de herinrichting van het recreatieterrein zal naast elke recreatie-eenheid ruimte aanwezig zijn voor het parkeren van 1 auto/motor. Naast 1 parkeerplaats per eenheid, zal ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatieve voorzieningen' een centraal parkeerterrein worden gerealiseerd voor het parkeren van een eventueel tweede motorvoertuig en voor bezoekersparkeren. De ruimte voor dit parkeerterrein wordt ingericht voor minimaal 60 auto's. Door de aanleg van het centrale parkeerterrein en de parkeerplaats naast elke recreatie-eenheid wordt in het plangebied voorzien in 360 parkeerplaatsen, hetgeen overeenkomt met een parkeernorm van 1,2. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan een parkeernorm van 1,1 parkeerplaatsen per verblijfseenheid. De parkeerbehoefte zal hiermee (in tegenstelling tot de huidige situatie) volledig op eigen terrein worden opgevangen. Parkeren in de bermen langs de Kalverlandseweg zal dan ook niet meer nodig zijn na herinrichting van het recreatieterrein.

Fietsers en voetgangers

Het fiets- en voetgangersverkeer zal op het recreatieterrein worden afgewikkeld via de interne ontsluitingslussen voor gemotoriseerd verkeer en via een fijnmazig netwerk van wandelpaden. Door een duurzaam veilige erfinrichting van de ontsluitingswegen op het terrein en een maximaal toegestane snelheid van 15 km/h, zal sprake zijn van een goede en veilige verkeersafwikkeling op het recreatieterrein. Vanaf de toegang aan de Kalverlandseweg kunnen fietsers en voetgangers gebruikmaken van de regionale fiets- en wandelroutes in de Betuwe.

Openbaar vervoer

Het recreatieterrein wordt ontsloten door het openbaar vervoer via een busdienst die haltes heeft in de dorpskern van Eck en Wiel bij de muziektent. De loopafstanden vanuit het recreatieterrein naar deze bushaltes bedragen vanaf de toegang van het recreatieterrein circa 10 tot 15 minuten. Deze busdienst geeft verbinding met het NS-station van Tiel waar kan worden overgestapt op zowel andere regionale buslijnen als het nationale railnetwerk. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van taxiservices. De ontsluiting per openbaar vervoer kan, gezien de perifere ligging in een landelijk gebied, als redelijk worden gekwalificeerd.