direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingen
Plan: Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01

5.3 Bestemmingen

In het bestemmingsplan zijn verschillende bestemmingen opgenomen. In deze paragraaf wordt in alfabetische volgorde kort ingegaan op de inhoud van de verschillende bestemmingen.

Groen

Hieronder vallen de openbare groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden alsmede nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen. Alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan. Langs het gehele plangebied wordt een groen-strook/randbeplanting aangebracht (die aansluit bij de boomgaard(en) in de omgeving) van minimaal 5 m teneinde het recreatieterrein op een herkenbare landschappelijk wijze in te passen zodat de recreatieve verblijfseenheden vanuit de omgeving niet zichtbaar zijn en het recreatieterrein niet als zodanig opvalt.

Recreatie - Centrale Voorzieningen

De gronden met deze bestemming zijn centraal in het recreatiepark, deels ten oosten van (aansluitend op) de bestaande dienstwoning geconcentreerd. Op deze gronden zijn recreatieve voorzieningen ten behoeve van het recreatief verblijf en logiesaccommodaties toegestaan die omgeven zijn door hoogstambomen die niet worden behandeld met gewasbestrijdingsmiddelen. De Centrale Voorzieningen bestaan onder andere uit facilitaire voorzieningen, opslagruimten, sanitaire voorzieningen en wasruimten. Daarnaast is een sportveld, een ligweide, een zwembad, winkelvoorzieningen, horecavoorzieningen, een speeltuin en een centraal parkeerterrein toegestaan (uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-recreatieve voorzieningen'). Tevens zijn op deze gronden voorzieningen ten behoeve van het beheer van het aansluitende verblijfsrecreatie- en dagrecreatieterrein toegestaan.

Op het verblijfsrecreatieterrein is de bestaande beheerderwoning/bedrijfswoning als zodanig bestemd en voorzien van een strak bouwvlak teneinde toekomstige uitbreiding van deze bedrijfswoning uit te sluiten.

Voorts zijn binnen deze bestemming (voor zover hier ruimte beschikbaar is) tevens maximaal 20 recreatiewoningen toegestaan waarbij dezelfde bouw- en gebruiksregels gelden zoals opgenomen in de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie'.

Recreatie - Dagrecreatie

Deze gronden hebben betrekking op het grootste deel van de beoogde uitbreiding (circa 2,5 ha) van het terrein en zijn bestemd voor extensieve dagrecreatie ten behoeve van de recreanten waarbij niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten zijn toegestaan zoals wandelen, fietsen, skaten, sporten, golfen en natuurobservatie. Het grootste deel van deze uitbreiding wordt aangeplant als boomgaard die niet wordt behandeld met gewasbestrijdingsmiddelen.

Recreatie - Verblijfsrecreatie

In de nieuwe situatie zal het terrein en een deel van de uitbreiding (circa 0,9 ha) ingericht worden als boomgaard die niet wordt behandeld met gewasbestrijdingsmiddelen, waarin kan worden verbleven. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van de kenmerkende beplantingen van boomgaarden. Het recreatieterrein, inclusief de uitbreiding ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoningen', zal worden ingericht voor recreatiewoningen in een sfeer en ontwerp dat past bij de rustieke sfeer van de Betuwe waarbij de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben. In het meest westelijke deel van het terrein zullen de verblijfseenheden (kampeermiddelen van hoge kwaliteit), voor zover deze op het terrein aanwezig zijn, worden geconcentreerd en eventueel aangevuld met nieuw te plaatsen verblijfseenheden. Dit heeft na bestudering van het rijks- en provinciaal beleid en de jurisprudentie geleid tot het opnemen van een maximale oppervlaktemaat van 75 m² voor de recreatiewoningen inclusief aan-, uitbouwen en bijgebouwen en een maximale inhoud van 300 m³ inclusief aan-, uitbouwen, bijgebouwen en kelders. Voor de kampeermiddelen met bijbehorende bijgebouwen is een maximale oppervlaktemaat van 55 m² opgenomen. Het recreatieve gebruik van de recreatieve verblijfseenheden wordt door middel van de regels zeker gesteld. Voor 70% van het totale aantal verblijfsrecreatieve eenheden in het plangebied is de eis van bedrijfsmatige exploitatie gereguleerd. Deze eis is vastgelegd in de regels.

Water

Binnen deze bestemming zijn de nieuwe en bestaande te handhaven en te verbreden watergangen opgenomen. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en voorzieningen die ten dienste staan aan de bestemming, zoals constructies voor bruggen, oeverbeschoeiingen en steigers, kademuren en duikers, zijn toegestaan.

Leidingen (dubbelbestemmingen)

In het plangebied komt een gasleiding en een watertransportleiding voor. De gasleiding heeft een zakelijk rechtstrook van 4 m aan weerszijden van de leiding. De watertransportleiding heeft een zakelijk rechtstrook van 5 m aan weerszijden van de leiding. Deze planologisch relevante leidingen zijn op de verbeelding opgenomen. In de regels is een dubbelbestemming opgenomen die het samenvallende gebruik van gronden en bouwwerken regelt. Bouwen ten behoeve van samenvallende bestemmingen is uitsluitend toegestaan na verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen door het bevoegd gezag, waarbij, teneinde de leidingen veilig te stellen, een zorgvuldige afweging van belangen dient plaats te vinden.

Waterstaat - Beheerszone watergang (dubbelbestemming)

In verband met de aanwezigheid van zones langs hoofdwatergangen is op enkele percelen een dubbelbestemming Waterstaat - Beheerszone waterganggelegd, waardoor de belangen van de waterbeheerder worden veiliggesteld. In verband met beheer en onderhoud van de hoofdwatergangen, staat de waterbeheerder vanuit de Waterwet geen nieuwe bebouwing toe op een afstand van 4 m vanaf de waterlijn. Voor bouwwerkzaamheden binnen deze zones dient een Waterwetvergunning te worden aangevraagd.

Vrijwaringszone - Straalpad (gebiedsaanduiding)

Het plangebied wordt doorkruist door een straalpad met een zakelijk rechtstrook van 200 m. Hiervoor geldt een hoogtebeperking van 78 m boven NAP. De bouwhoogte van de beoogde ontwikkelingen is beperkt en wordt derhalve niet belemmerd door de aanwezigheid van dit straalpad. Het straalpad is op de verbeelding en in de regels opgenomen.

Overig - Spuitzone boomgaard (gebiedsaanduiding)

Middels deze gebiedsaanduiding is de spuitzone van de naastgelegen boomgaarden gereguleerd in het bestemmingsplan. In de regels is aangegeven welke gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van toepassing zijn. Omdat het plaatsen van recreatieobjecten (bijvoorbeeld in de vorm van stacaravans) was toegestaan op basis van de voorafgaande bestemmingsplannen is met het bestemmen van deze gronden voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' ten behoeve van recreatiewoningen en/of kampeermiddelen in dit geval geen sprake van het toekennen van een nieuwe functie op het bestaande deel van het recreatieterrein. In het plan is een regeling opgenomen die voorziet in de uitsluiting van nieuwe gevoelige objecten ter plaatse van de spuitzone. Bestaande gevoelige objecten zijn wel toegestaan. Hiermee worden de bestaande rechten op het plaatsen van recreatieobjecten gerespecteerd. Aangezien binnen de SVBP2008 geen standaard gebiedsaanduiding voorhanden is, is gebruikgemaakt van de gebiedsaanduiding Overig.