direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1 Vooroverleg

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat de gemeente bij de voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling overleg moeten plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De ingediende overlegreacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota Inspraak en overleg (zie Bijlage 8).

6.2.2 Inspraak

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening zijn de ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een inspraakreactie in te dienen op het voorontwerpbestemmingsplan Recreatiepark Kalverland.

Het voorontwerpbestemmingsplan Recreatiepark Kalverland heeft met ingang van donderdag 30 april 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tevens is op maandag 28 september 2009 een inspraakavond gehouden. Een ieder is in de gelegenheid gesteld om tot en met maandag 5 oktober 2009 een (aanvullende) schriftelijke inspraakreactie in te dienen. De ingediende inspraakreacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota Inspraak en overleg (zie Bijlage 8).