^

 

                      HOOFDSTUK 2:  BESTEMMINGSREGELS

 

 

ARTIKEL 3

SPORT

 

 

 

3.1

Bestemmingsomschrijving

 

 

 

De op de plankaart voor "Sport" aangewezen gron­den zijn bestemd voor:

a.    ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van sport - sportvisserij” voor het beoefenen van de vissport;

b.    bijbehorende voorzieningen waaronder een ondergeschikte horecavoorziening;

c.    landschappelijke beplanting;

d.    bijbehorende woning.

 

 

3.2

Bouwregels

 

 

3.2.1

Op de gronden met de bestemming "Sport" mogen uitsluitend worden gebouwd:

a.    gebouwen ten behoeve van de bestemming;

b.    één woning;

c.    bijgebouwen ten behoeve van de woning;

d.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.

 

 

3.2.2

Bij de bouw van de in lid 3.2.1 bedoelde bouwwerken, voor zover het betreft gebouwen, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

a.    de afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m;

b.    deze bouwwerken uitsluitend mogen worden gebouwd op gronden die niet zijn aangewezen voor “Vrijwaringszone - weg”.

 

 

3.2.3

Bij de bouw van de in lid 3.2.1 sub a bedoelde gebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

a.    het bebouwd oppervlak van de gebouwen mag, indien de uitbreiding noodzakelijk is voor (het continueren van) de bedrijfsvoering, niet meer bedragen dan 120% van het bestaande bebouwd oppervlak, waarbij de uitbreiding ten opzichte van het bestaand bebouwd oppervlak maximaal 375 m2 mag bedragen;

b.    de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m;

c.     de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.

 

 

3.2.4

Bij de bouw van de in lid 3.2.1 sub b bedoelde woning dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

a.    indien nog geen woning aanwezig is of indien sprake is van de vervan­ging van een bestaande woning, mag de woning uitsluitend in- of aan­pandig met, dan wel op ten hoogste 5 m van een bedrijfsgebouw wor­den gebouwd;

b.    de inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m3;

c.    de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m;

d.    de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

met dien verstande dat, indien de bestaande inhoud, bouwhoogte of goothoogte groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is.

 

 

3.2.5

Bij de bouw van de in lid 4 sub c bedoelde bijgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

a.    per woning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd en mag het totale oppervlak van de bijgebouwen niet meer bedragen dan 75 m2;

b.    de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7 m;

c.    de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

 

 

3.2.6

Bij de bouw van de in lid 4 sub d bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

a.    de bouwhoogte van sport- en speelvoorzieningen, vlaggenmasten en licht­masten mag niet meer bedragen dan 9 m;

b.    de bouwhoogte van vrijstaande antennemasten mag niet meer bedragen dan 15 m;

c.    de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2,5 m.