^

 


ARTIKEL

6

ALGEMENE AANDUIDINGSREGELS

 

 

6.1

Vrijwaringszone - weg

 

 

 

Ter plaatse van de aanduiding "Vrijwaringszone - weg" mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover deze zijn toegestaan voor de voor deze gronden aangegeven bestemmingen en indien hierdoor:

a.    de functies en waarden die aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig wor­den geschaad;

b.    gehoord de betrokken wegbeheerder, is gebleken dat hierdoor de belan­gen van de bescherming van de desbetreffende verkeerswegen, of de veiligheid van mensen, dieren en goederen, niet blijvend oneven­redig worden geschaad.