Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 12 Groen - Beplantingsstrook

12.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor "Groen-Beplantingstrook" aangewezen gronden en de volgens dit artikel mogelijke bouwwerken zijn bestemd voor: 
 1. bos, park, plantsoen, beplantingstroken; 
 2. bijbehorende voorzieningen;
 3. ter plaatse van de aanduiding "sba-15", tevens voor een berging.

12.2 Bouwregels

12.2.1

Op de gronden met de bestemming "Groen - Beplantingstrook" mogen uitsluitend worden gebouwd: 
 1. zitbanken, beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen; 
 2. lichtmasten, verkeers- en verwijsborden; 
 3. erfafscheidingen; 
 4. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming;
 5. voor zover de gronden zijn aangeduid als "sba-15": een berging.

12.2.2

Bij de bouw van de in artikel 12 lid 2.1 sub b genoemde lichtmasten, verkeers- en verwijsborden mag de hoogte niet meer bedragen dan 10 m.

12.2.3

Bij de bouw van de in artikel 12 lid 2.1 sub c genoemde erfafscheidingen en (keer)muren mag de hoogte niet meer bedragen dan 2,5 m.

12.2.4

Bij de bouw van de in artikel 12 lid 2.1 sub d bedoelde overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m2
 2. de hoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m.

12.2.5

Bij de bouw van de in artikel 12 lid 2.1 sub e bedoelde berging dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:
 1. de hoogte mag niet meer bedragen dan 4 m;
 2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.