Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 13 Recreatie

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. de recreatieve voorzieningen zoals deze voor de desbetreffende gronden met een lettercombinatie op de verbeelding nader zijn aangeduid en hieronder zijn omschreven:
  1. (sr-kd): een kano- en duikcentrum;
 2. bijbehorende voorzieningen;
 3. bijbehorende bewoning; 
 4. landschappelijke beplanting;
 5. ondergeschikte horecavoorzieningen ten dienste van deze functie.

13.2 Bouwregels

13.2.1

Op de gronden met de bestemming "Recreatie" mogen uitsluitend worden gebouwd: 
 
 1. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming;
 2. één bedrijfswoning per bestemmingsvlak;
 3. bijgebouwen ten behoeve van de woning;
 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.

13.2.2

Bij de bouw van de in artikel 13 lid 2.1 bedoelde bouwwerken, voor zover het betreft gebouwen, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. deze bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd op gronden die op de verbeelding niet zijn aangewezen voor artikel 30 lid 1 (Vrijwaringszone - Weg).

13.2.3

Bij de bouw van de in artikel 13 lid 2.1 sub a bedoelde gebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 2. de hoogte mag niet meer bedragen dan 9 m; 
 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.  

13.2.4

Bij de bouw van de in artikel 13 lid 2.1 sub b bedoelde woningen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:
 1. het bestaande aantal woningen mag niet worden gewijzigd; 
 2. de woning mag uitsluitend gebouwd worden binnen het bouwvlak met de aanduiding "bw"; 
 3. indien het betreft een vergroting van de inhoud van het gebouw waarin de woning is opgenomen, is deze vergroting slechts toegestaan voor zover de toegestane vergroting van de woning niet of niet doelmatig binnen de bestaande inhoud van dat gebouw kan worden verwezenlijkt, met dien verstande dat; 
  1. de inhoud van woningen met een bestaande inhoud tot 300 m³ mag worden vergroot tot maximaal 400 m³; 
  2. de inhoud van woningen met een bestaande inhoud van meer dan 300 m³ mag eenmalig worden vermeerderd met 100 m³ tot maximaal 750 m³;  
 4. de hoogte mag niet meer bedragen dan 12 m; 
 5. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.

  met dien verstande dat, indien de bestaande inhoud, hoogte of goothoogte groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is.

13.2.5

Bij de bouw van de in artikel 13 lid 2.1 sub c bedoelde bijgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. per woning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd en mag het totale oppervlak van de bijgebouwen niet meer bedragen dan 75 m2
 2. de bijgebouwen mogen uitsluitend gebouwd worden binnen de bouwvlakken of binnen de aanduiding "bijgebouwen"; 
 3. de hoogte mag niet meer bedragen dan 7 m; 
 4. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

13.2.6

Bij de bouw van de in artikel 13 lid 2.1 sub d bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. de hoogte van vrijstaande antennemasten mag niet meer bedragen dan 15 m;  
 2. de hoogte van sport- en speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 9 m;
 3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2,5 m.

13.3 Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemming "Recreatie", dat ingevolge artikel 29 is verboden, wordt in ieder geval begrepen:
 1. de opslag van goederen en materieel in de open lucht;
 2. een gebruik van de gronden ten behoeve van het plaatsen van kampeermiddelen.