Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 14 Sport

14.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor "Sport" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 1. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van sport - visserij” voor het beoefenen van de vissport; 
 2. bijbehorende voorzieningen waaronder een ondergeschikte horecavoorziening; 
 3. landschappelijke beplanting; 
 4. bijbehorende woning.

14.2 Bouwregels

14.2.1

Op de gronden met de bestemming "Sport" mogen uitsluitend worden gebouwd: 
 1. gebouwen ten behoeve van de bestemming; 
 2. één woning; 
 3. bijgebouwen ten behoeve van de woning; 
 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.

14.2.2

Bij de bouw van de in artikel 14 lid 2.1 bedoelde bouwwerken, voor zover het betreft gebouwen, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. de afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m; 
 2. bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd op gronden die niet zijn aangewezen voor “Vrijwaringszone - weg”.

14.2.3

Bij de bouw van de in artikel 14 lid 2.1 sub a bedoelde gebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. het bebouwd oppervlak van de gebouwen mag, indien de uitbreiding noodzakelijk is voor (het continueren van) de bedrijfsvoering, niet meer bedragen dan 120% van het bestaande bebouwd oppervlak, waarbij de uitbreiding ten opzichte van het bestaand bebouwd oppervlak maximaal 375 m2 mag bedragen; 
 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m; 
 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.

14.2.4

Bij de bouw van de in artikel 14 lid 2.1 sub b bedoelde woning dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. indien nog geen woning aanwezig is of indien sprake is van de vervanging van een bestaande woning, mag de woning uitsluitend in- of aanpandig met, dan wel op ten hoogste 5 m van een bedrijfsgebouw worden gebouwd; 
 2. de inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m3
 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m; 
 4. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

  met dien verstande dat, indien de bestaande inhoud, bouwhoogte of goothoogte groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is.

14.2.5

Bij de bouw van de in artikel 14 lid 2.1 sub c bedoelde bijgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. per woning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd en mag het totale oppervlak van de bijgebouwen niet meer bedragen dan 75 m2
 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7 m; 
 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

14.2.6

Bij de bouw van de in artikel 14 lid 2.1 sub d bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. de bouwhoogte van sport- en speelvoorzieningen, vlaggenmasten en lichtmasten mag niet meer bedragen dan 9 m; 
 2. de bouwhoogte van vrijstaande antennemasten mag niet meer bedragen dan 15 m; 
 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2,5 m.