Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 16 Water

16.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
  1. waterpartijen, watergangen en daarbij behorende voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, de waterberging daaronder begrepen; 
  2. instandhouding, dan wel herstel en ontwikkeling, van de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan waterpartijen, watergangen en bijbehorende oeverzones; 
  3. extensief dagrecreatief medegebruik.

16.2 Bouwregels

16.2.1

Op de gronden met de bestemming 'Water" mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming, waaronder mede begrepen duikers en overkluizingen.

16.2.2

Bij de bouw van de in artikel 16 lid 2.1 bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
  1. de oppervlakte mag, behoudens bij duikers en overkluizingen, niet meer bedragen dan 10 m2
  2. de hoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m.