Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 17 Water - Haven

17.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor "Water - Haven" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
  1. een haven ten behoeve van de aan- en afvoer per schip van goederen en materieel; 
  2. een vluchthaven voor schepen die gebruik maken van de aangrenzende rivier; 
met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "laad- en losfaciliteit" de gronden tevens zijn bestemd voor het laden en lossen van vaar- en voertuigen.

17.2 Bouwregels

17.2.1

Op de gronden met de bestemming "Water - Haven" mogen uitsluitend worden gebouwd: 
  1. masten ten behoeve van verlichting en bebakening; 
  2. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming;

    met dien verstande dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "laad- en losfaciliteit" tevens mogen worden gebouwd: 
  3. installaties voor het laden en lossen van vaar- en voertuigen; 
  4. andere bouwwerken zoals kaden, damwanden, keermuren, steigers, terreinafscheidingen en lichtmasten.

17.2.2

Bij de bouw van de in artikel 17 lid 2.1 sub a en artikel 17 lid 2.1 sub c genoemde bouwwerken mag de hoogte niet meer bedragen dan 10 m.

17.2.3

Bij de bouw van de in artikel 17 lid 2.1 sub b bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
  1. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m2
  2. de hoogte mag niet meer bedragen dan 2 m.

17.2.4

Bij de bouw van de in artikel 17 lid 2.1 sub d genoemde bouwwerken mag de hoogte niet meer bedragen dan 2,5 m.