Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 21 Waarde - Archeologisch onderzoekgebied - 1

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - Archeologisch onderzoekgebied-1” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van de archeologische waarden.

21.2 Bouwregels

Op gronden met de bestemming “Waarde - Archeologisch onderzoekgebied-1” mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, voor zover deze zijn toegestaan voor de andere voor deze gronden aangegeven bestemmingen: 
 1. indien het bouwwerken betreft waarbij de grondwerkzaamheden niet dieper reiken dan 30 cm, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "swr-1"uitsluitend bouwwerken gebouwd mogen worden waarbij de grondwerkzaamheden niet dieper reiken dan 50 cm;
  of:
 2. indien het bouwwerken betreft met geen grotere oppervlakte dan 1000 m2;
  of:
 3. indien het bouwwerk dient ter vervanging van een bestaand bouwwerk, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid;
  of:
 4. indien het bouwwerk is gesitueerd binnen 3 m uit de fundering van een bestaand gebouw;
  of: 
 5. indien het betreft bouwwerken die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

21.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 21 lid 2 voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover deze zijn toegestaan voor de in de bestemmingsomschrijving van dit artikel bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven, andere bestemmingen, en uit een nader onderzoek is gebleken dat hierdoor de archeologische waarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden niet blijvend onevenredig worden geschaad, dan wel indien deze archeologische waarden kunnen en zullen worden veiliggesteld door het uitvoeren van een archeologisch onderzoek.

21.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

21.4.1

Het is verboden binnen de gronden met de bestemming “Waarde - Archeologisch onderzoekgebied-1” de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden: 
 1. het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
 2. het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren of het aanbrengen van drainage; 
 3. het verwijderen van bestaande funderingen; 
 4. het verlagen van het waterpeil; 
 5. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 
 6. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem; 
 7. het aanplanten van een houtopstand, waaronder begrepen een bos, boomgaard, zacht-fruitopstand, (boom)kwekerij of windsingel, of het rooien daarvan waarbij stobben worden verwijderd; 
 8. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden/- banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 
 9. het aanleggen van nieuwe ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

21.4.2

Het in artikel 21 lid 4.1 vervatte verbod geldt niet voor: 
 1. werken en werkzaamheden in de bodem tot een diepte van 0,30 m onder het bestaande maaiveld of werken en werkzaamheden die geen grotere oppervlakte betreffen dan 1000 m2, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "swr-1" het vervatte verbod niet geldt voor werken en werkzaamheden in de bodem tot een diepte van 0,50 m onder het bestaande maaiveld of werken en werkzaamheden die geen grotere oppervlakte betreffen dan 1000 m2
 2. werken en werkzaamheden voor zover het betreft voortzetting van de bestaande agrarische teelt, of, indien (uit historisch (kaart)materiaal blijkt dat) sprake is van wisselteelt met een ten opzichte van het voorgaande gewas diepwortelender gewas, daardoor geen sprake is van een in verband met het archeologisch belang nadeliger verstoring van de bodem; 
 3. werken en werkzaamheden ten behoeve van laanboomteelt en fruitteelt; 
 4. werken en werkzaamheden die het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande oppervlakteverhardingen, beplantingen langs wegen en bestaande tracés van kabels en leidingen; 
 5. werken en werkzaamheden, indien en voor zover daarvoor, op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, reeds een omgevingsvergunning is verleend; 
 6. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren; 
 7. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van calamiteiten of plagen te beperken; 
 8. werken en werkzaamheden die archeologisch onderzoek betreffen.

21.4.3

Een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 21 lid 4.1, kan alleen worden verleend, indien uit een nader onderzoek is gebleken dat hierdoor de archeologische waarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden niet blijvend onevenredig worden geschaad, dan wel indien deze archeologische waarden kunnen en zullen worden veiliggesteld.