Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 24 Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek

24.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden binnen vlakken die worden begrensd door de gevels van de op de verbeelding nader als 'Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek" aangeduide gebouwen zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden die eigen zijn aan de bestaande gebouwen.

24.2 Bouwregels

De gebouwen op de gronden die zijn bestemd als "Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek" mogen: 
  1. worden vernieuwd; 
  2. worden veranderd en/of vergroot volgens de bepalingen van de in artikel 24 lid 1 bedoelde eveneens op de verbeelding voor deze gronden aangegeven, overige bestemmingen, mits hierbij de situering, de bouwmassa, het materiaalgebruik, de hoogte, de goothoogte en de dakhelling niet zodanig worden gewijzigd, dat daardoor, naar het oordeel van de gemeentelijke monumentencommissie, het karakter van de bestaande gebouwen blijvend onevenredig wordt aangetast.