Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 26 Waterstaat - Beheerszone waterkering

26.1 Bestemmingsomschrijving

26.1.1

De voor "Waterstaat - Beheerszone waterkering" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor: 
  1. bescherming en beheer van de aangrenzende landelijke en regionale (hoofd)waterkering; 
  2. werkzaamheden in het kader van de verbetering van de aangrenzende (hoofd)waterkering.

26.1.2

Op de gronden met de dubbelbestemming "Waterstaat - Beheerszone waterkering" is tevens de Algemene Keur van het Waterschap Rivierenland van toepassing.

26.2 Bouwregels

Op de gronden met de dubbelbestemming 'Waterstaat - Beheerszone waterkering" mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

26.3 Afwijken van de bouwregels

26.3.1

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 26 lid 2 voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover het betreft: 
  1. waterstaatkundige bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
  2. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming, waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m2 en de hoogte niet meer bedraagt dan 2,50 m.

26.3.2

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 26 lid 2 voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming en voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover deze zijn toegestaan voor de in de bestemmingsomschrijving van dit artikel bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven andere bestemmingen, en uit een schriftelijke verklaring van de betrokken waterbeheerder is gebleken dat hierdoor de waterstaatkundige belangen niet blijvend onevenredig worden geschaad.