Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 27 Waterstaat - Beheerszone Waterweg

27.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor "Waterstaat - Beheerszone waterweg" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
  1. het beheer van de aangrenzende rivier; 
  2. afvoer van water, ijs en sediment; 
  3. werkzaamheden in het kader van de vergroting van het waterbergend en -afvoerend vermogen van de aangrenzende rivier;
    met dien verstande dat de gronden tevens zijn bestemd voor de op de plankaart eveneens aangegeven overige bestemmingen.

27.2 Bouwregels

27.2.1

Op de gronden met de dubbelbestemming 'Waterstaat - Beheerszone waterweg" mogen uitsluitend worden gebouwd masten ten behoeve van verlichting en bebakening van de aangrenzende rivier.

27.2.2

Bij de bouw van de in artikel 27 lid 2.1 bedoelde masten mag de hoogte niet meer bedragen dan 10 m.

27.3 Afwijken van de bouwregels

27.3.1

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 27 lid 2, voor de bouw van bouwwerken, indien en voorzover deze zijn toegestaan voor de in artikel 27 lid 1 bedoelde, eveneens op de verbeelding voor deze gronden aangegeven, overige bestemmingen, indien hierdoor:
  1. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
  2. geen strijdigheid ontstaat met de aan het plan ten grondslag liggende Structuurvisie Buren 2009-2019, vastgesteld op 27 oktober 2009;  
  3. gehoord de betrokken rivierbeheerder, is gebleken dat hierdoor de waterstaatkundige belangen, de Beleidslijn grote rivieren mede in acht genomen, niet blijvend onevenredig worden geschaad.