Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 29 Algemene gebruiksregels

29.1

Onder gebruik in strijd met de regels van dit plan wordt in ieder geval verstaan: 
  1. gebruik als seksinrichting; 
  2. gebruik als escortbedrijf,  
  3. gebruik als smartshop; 
  4. gebruik als coffeeshop; 
  5. het telen, bewerken en verhandelen van soft- en harddrugs;
  6. gebruik als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- en/of opslagplaats voor normaal gebruik;
  7. het gebruik van gronden en opstallen voor de plaatsing van kampeermiddelen;
  8. het gebruik als paardenbak, tennisbaan, vijver groter dan 10 m2, zwembad groter dan 10 m2 en (midget)golf;
  9. het gebruik ten behoeve van een geluidzoneringsplichtige inrichting;
  10. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen en bedrijfsgebouwen voor bewoning;

29.2 Afwijken van algemene gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 29 lid 1, indien en voor zover strikte toepassing zou leiden tot een niet door dringende redenen gerechtvaardigde beperking van het meest doelmatige gebruik.