Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 5 Agrarisch - Niet - grondgebonden Uiterwaardengebied

5.1 Bestemmingsomschrijving

5.1.1

De op de verbeelding voor "Agrarisch - Niet-grondgebonden - Uiterwaardengebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 1. niet-grondgebonden agrarische productie, in de vorm van intensieve veehouderij, ter plaatse van de aanduiding "(iv) = intensieve veehouderij” op de verbeelding; 
 2. grondgebonden agrarische productie; 
 3. bijbehorende voorzieningen en opslag;   
 4. bijbehorende bewoning; 
 5. landschappelijke beplanting.

5.2 Bouwregels

5.2.1

Op de gronden met de bestemming "Agrarisch - Niet-grondgebonden - Uiterwaardengebied" mogen uitsluitend worden gebouwd:
 1. één bedrijfswoning per bestemmingsvlak;  
 2. bijgebouwen ten behoeve van de woning; 
 3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.

5.2.2

Bij de bouw van de in artikel 5 lid 2.1 bedoelde bouwwerken, voor zover het betreft gebouwen, mag de afstand tot de perceelsgrens niet minder bedragen dan 5 m; 

5.2.3

Bij de bouw van de in artikel 5 lid 2.1 sub a bedoelde bedrijfswoning dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. de inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m3
 2. de hoogte mag niet meer bedragen dan 12 m; 
 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
 4. indien het betreft volledige herbouw of vervanging, moet de nieuwe woning op de plaats van de te herbouwen of te vervangen woning worden gebouwd. 

  met dien verstande dat, indien de bestaande inhoud, hoogte of goothoogte groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is.

5.2.4

Bij de bouw van de in artikel 5 lid 2.1 sub b bedoelde bijgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. per woning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd en mag het totale oppervlak van de bijgebouwen niet meer bedragen dan 200 m2
 2. bijgebouwen moeten in hun geheel binnen 40 m van de bestaande achtergevel van de woning gebouwd worden;
 3. de hoogte mag niet meer bedragen dan 7 m; 
 4. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

5.2.5

Bij de bouw van de in artikel 5 lid 2.1 sub c bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m2
 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2,5 m.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemming "Agrarisch - Niet-grondgebonden - Uitewaardengebied", dat ingevolge artikel 29 is verboden, wordt in ieder geval begrepen:  
 1. de opslag van goederen en materieel in de open lucht.