Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 9 Bedrijf - Agrarisch verwant

9.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor "Bedrijf - Agrarisch verwant" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 1. de agrarisch verwante bedrijvigheden zoals deze voor de desbetreffende gronden met een aanduiding op de verbeelding nader zijn aangeduid en hieronder zijn omschreven:
  1. (sb-lb): een loonwerkbedrijf;
  2. (sb-lb1): een loonwerkbedrijf; 
 2. bijbehorende voorzieningen en opslag; 
 3. bijbehorende bewoning; 
 4. landschappelijke beplanting.

9.2 Bouwregels

9.2.1

Op de gronden met de bestemming "Bedrijf - Agrarisch verwant" mogen uitsluitend worden gebouwd: 
 1. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming; 
 2. één woning per bestemmingsvlak; 
 3. bijgebouwen ten behoeve van de woning; 
 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.

9.2.2

Bij de bouw van de in artikel 9 lid 2.1 bedoelde bouwwerken, voor zover het betreft gebouwen, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. de afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m; 
 2. deze bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd op gronden die op de verbeelding niet zijn aangewezen voor artikel 30 lid 1 (Vrijwaringszone - Weg);
 3. de gebouwen ter plaatse van de aanduiding "sb-lb1" mogen pas worden gebouwd indien de geluidwal en beplantingsstrook binnen de bestemming "Groen - beplantingsstrook" zijn gerealiseerd zoals opgenomen in de "Ruimtelijke onderbouwing, herinrichting loonwerkbedrijf Provincialeweg 22-24 te Ommeren".

9.2.3

Bij de bouw van de in artikel 9 lid 2.1 sub a bedoelde bedrijfsgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:
 1. het bebouwd oppervlak van de bedrijfsgebouwen niet meer mag bedragen dan door middel van de maatvoeringsaanduiding op de verbeelding is aangegeven;
 2. de hoogte mag niet meer bedragen dan 9 m; 
 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.

9.2.4

Bij de bouw van de in artikel 9 lid 2.1 sub b bedoelde woningen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. indien nog geen woning aanwezig is of indien sprake is van de vervanging van een bestaande woning, mag de woning uitsluitend in- of aanpandig met, dan wel op ten hoogste 5 m van een bedrijfsgebouw worden gebouwd; 
 2. de inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m3
 3. de hoogte mag niet meer bedragen dan 12 m; 
 4. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

  met dien verstande dat, indien de bestaande inhoud, hoogte of goothoogte groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is.

9.2.5

Bij de bouw van de in artikel 9 lid 2.1 sub c bedoelde bijgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. per woning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd en mag het totale oppervlak van de bijgebouwen niet meer bedragen dan 75 m2
 2. de hoogte mag niet meer bedragen dan 7 m; 
 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

9.2.6

Bij de bouw van de in artikel 9 lid 2.1 sub d bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden: 
 1. de hoogte van vrijstaande antennemasten mag niet meer bedragen dan 15 m;
 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2,5 m.

9.3 Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemming "Bedrijf - Agrarisch verwant", dat ingevolge artikel 29 is verboden, wordt in ieder geval begrepen de opslag van goederen en materieel in de openlucht, voor zover de hoogte van de opslag meer bedraagt dan 4 m of de opslag plaatsvindt binnen de gronden die op de verbeelding zijn aangewezen voor artikel 30 lid 1 (Vrijwaringszone - Weg).