direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene gebruiksregels
Plan: Partiële Herziening, Buitengebied 2008, Markt 11 en Smalriemseweg ong. te Beusichem
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP201200009-on01

Artikel 5 Algemene gebruiksregels

Het is verboden, behoudens het bepaalde in artikel 10 (overgangsbepalingen), de in het plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken voor een doel of op een wijze strijdig met de in dit plan aan de gronden gegeven bestemming.

5.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval verstaan:

  • a. het gebruik van gronden en opstallen voor de plaatsing van kampeermiddelen, waaronder mede wordt verstaan het recreatief nachtverblijf in de vorm van kleinschalig kamperen, tenzij expliciet toegestaan in de voorschriften van dit plan;
  • b. het gebruik als seksinrichting, escortbedrijf, sekswinkel, smartshop en coffeeshop;
  • c. het gebruik als paardenbak, tennisbaan, vijver groter dan 10 m2, zwembad groter dan 10 m2 en (midget)golf, behoudens indien de gronden krachtens dit bestemmingsplan zijn aangewezen voor een manege of sportterrein;
  • d. het gebruik ten behoeve van een geluidzoneringsplichtige inrichting.
5.2 Afwijking gebruiksverbod

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 5.1 indien en voor zover strikte toepassing zou leiden tot een niet door dringende redenen gerechtvaardigde beperking van het meest doelmatige gebruik.