Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Buitengebied, Provincaleweg 1. Lienden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIPB20100004-on01

Artikel 10 Overgangsrecht

Artikel 10.1 Bouwen
 
Artikel 10.1.1 Overgangsrecht bouwwerken
Een bestaand bouwwerk dat afwijkt van het in dit plan - behoudens in dit artikellid - bepaalde ten aanzien van de toelaatbaarheid van bebouwing, mag, mits de bestaande afwijkingen ook naar de aard niet worden vergroot en behoudens onteigening:
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits dit geen algehele vernieuwing of verandering van het bouwwerk tot gevolg heeft;
  2. uitsluitend indien het bouwwerk door een calamiteit is tenietgegaan, geheel worden vernieuwd, met inachtneming van de grenzen, die ter plaatse bij dit plan - behoudens dit artikellid – zijn bepaald tenzij herbouw daardoor niet zou zijn toegestaan, en mits de aanvraag tot bouwvergunning is ingediend binnen 18 maanden nadat het bouwwerk is tenietgegaan;
  3. tot niet meer dan 110% van de inhoud van het in de aanhef bedoelde bouwwerk worden uitgebreid, met inachtneming van de grenzen die ten aanzien van het bouwen ter plaatse bij dit plan - behoudens in dit artikellid - zijn bepaald.
Artikel 10.1.2 Uitsluiting
Het bepaalde in artikel 10.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die bestaan op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
Artikel 10.2 Gebruik
 
Artikel 10.2.1 Overgangsrecht gebruik
Het bestaande gebruik van gronden, anders dan voor bebouwing, en het bestaande gebruik van zich op die gronden bevindende bouwwerken, dat in strijd is met dit plan - behoudens het in dit artikellid bepaalde - mag worden voortgezet en/of gewijzigd, mits door die wijziging de strijdigheid met het plan naar aard en omvang niet wordt vergroot.
Artikel 10.2.2 Uitstluiting
Het bepaalde in artikel 10.2.1 is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het bestemmingsplan dat ter plaatse geldend was tot op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van het eerstgenoemde plan.