Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Buitengebied, Provincaleweg 1. Lienden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIPB20100004-on01

Artikel 5 Algemene gebruiksregels

Het is verboden, behoudens het bepaalde in artikel 10 (overgangsbepalingen), de in het plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken voor een doel of op een wijze strijdig met de in dit plan aan de gronden gegeven bestemming.
Artikel 5.1 Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik, zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro, wordt in ieder geval verstaan:
  1. het gebruik van gronden en opstallen voor de plaatsing van kampeermiddelen, waaronder mede wordt verstaan het recreatief nachtverblijf in de vorm van kleinschalig kamperen, tenzij expliciet toegestaan in de voorschriften van dit plan;
  2. het gebruik als seksinrichting, escortbedrijf, sekswinkel, smartshop en coffeeshop;
  3. het gebruik als paardenbak, tennisbaan, vijver groter dan 10 m2, zwembad groter dan 10 m2 en (midget)golf, behoudens indien de gronden krachtens dit bestemmingsplan zijn aangewezen voor een manege of sportterrein;
  4. het gebruik ten behoeve van een geluidzoneringsplichtige inrichting.
Artikel 5.2 Ontheffing gebruiksverbod
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 5.1 indien en voor zover strikte toepassing zou leiden tot een niet door dringende redenen gerechtvaardigde beperking van het meest doelmatige gebruik.