Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Buitengebied, Provincaleweg 1. Lienden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIPB20100004-on01

Artikel 6 Algemene afwijkingsregels

Artikel 6.1 Ontheffing
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in dit plan, mits:
  1. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
  2. geen strijdigheid ontstaat met de Beleidslijn grote rivieren;
Artikel 6.2 Nutsvoorzieningen
Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de bepalingen van het plan ten behoeve van de bouw van bouwwerken voor nutsvoorzieningen zoals pompgemalen, verdeel-, regel- of transformatorruimten, telefooncentrales, telefooncellen, geldautomaten en abri’s, waarvan de inhoud niet meer bedraagt dan 50 m3 en de hoogte niet meer dan 3 meter bedragen, alsmede voor lichtmasten en vlaggenmasten met geen grotere hoogte dan 10 meter.