Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Buitengebied, Provincaleweg 1. Lienden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIPB20100004-on01

Artikel 7 Algemene wijzigingsregels

Artikel 7.1 Algemeen
Het wijzigen van dit plan volgens de bepalingen in dit plan geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening,waarbij tevens:
  1. het gestelde in de eventuele in dit plan overigens voor de gronden opgenomen (dubbel)bestemmingen in acht wordt genomen;
  2. geen strijdigheid ontstaat met de Beleidslijn grote rivieren;
  3. in acht wordt genomen dat de functies en waarden die in dit plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
Artikel 7.2 Verandering van grenzen
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de bestemmingsgrenzen of bouwperceelsgrenzen te wijzigen indien en voor zover:
  1. de verschuiving noodzakelijk is voor een goede realisatie van het plan, voor een aanpassing aan de nader ingemeten situatie, of als gevolg van afwijkingen of onnauwkeurigheden in de verbeelding;
  2. de structurele opzet van het plan niet wordt aangetast;
  3. de totale verdeling van de aangegeven bestemmingen met niet meer dan 10% wordt gewijzigd;
  4. de verschuiving niet meer bedraagt dan 20 meter.