direct naar inhoud van Regels
Plan: Buren, herziening 2017
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BURBP2016001-on01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Buren, herziening 2017' met indentificatienummer NL.IMRO.0214.BURBP2016001-on01 van de gemeente Buren.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 aan huis gebonden nevenactiviteiten:

consumentenverzorgende, dienstverlenende en ambachtelijke activiteiten, die in de tot een woning behorende gebouwen worden uitgeoefend, alsmede galeries, vrijwel uitsluitend door de bewoner(s) van de desbetreffende woning.

1.6 aan huis gebonden bedrijf:

Het beroepsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid waarvan de omvang in een woning met bijbehorende gebouwen past en de woonfunctie behouden blijft door de gebruik(st)er van de woning.

1.7 aan huis gebonden beroep:

het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op zakelijk, maatschappelijk juridisch administratief, persoonlijk, medisch, therapeutisch, kunstzinnig dan wel ontwerptechnisch gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning met daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend door de gebruiker van de woning.

1.8 achtererfgebied:

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw.

1.9 agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren.

1.10 agrarisch hulpgebouw:

een bij een agrarisch bedrijf behorend agrarisch bedrijfsgebouw dat is gesitueerd buiten een bouwvlak en dat bijvoorbeeld dient voor het melken van vee, voor de opslag van goederen en materieel en/of ter beschutting tegen weersinvloeden.

1.11 agrarisch verwant bedrijf:

een niet-agrarisch, doch aan de agrarische productie verwant bedrijf dat zich richt op het leveren van diensten en goederen aan agrarische bedrijven, zoals een agrarisch loonwerkbedrijf, een landbouwmechanisatiebedrijf, een reparatie- en/of verhuurbedrijf van agrarische machines, een bedrijf voor landschapsbeheer, een veehandelaarsbedrijf, een groothandel in agrarische gewassen, een foerageerbedrijf, een KI-station, een dierenkliniek voor grootvee, een zorgboerderij en daarmee gelijk te stellen andere bedrijfsvormen.

1.12 ambachtelijk bedrijf:

een bedrijf, gericht op het uitoefenen van een ambacht, zijnde het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen en het installeren van goederen.

1.13 archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van het in dat gebied voorkomende bodemarchief.

1.14 bebouwd oppervlak:

het totaal van de oppervlakken van bouwwerken voor zover deze een grotere bouwhoogte hebben dan 1,2 m.

1.15 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.16 bebouwingspercentage:

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het met een aanduiding aangegeven gebied, dat ten hoogste tot het bebouwd oppervlak mag behoren.

1.17 bed en breakfast:

een kleinschalige aan de woonfunctie ondergeschikte accommodatie voor uitsluitend logies en ontbijt en bedoeld voor kortstondig, wisselend recreatief verblijf.

1.18 bedrijfsbouwwerk c.q. bedrijfsgebouw:

een bouwwerk c.q. een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten.

1.19 bedrijfsvloeroppervlak:

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten.

1.20 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is.

1.21 bestaand:

bij bouwwerken:
bouwwerken die:

 • a. op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan legaal bestonden of in uitvoering waren, of;
 • b. gebouwd zijn of gebouwd kunnen worden overeenkomstig de Woningwet of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of krachtens die wetten gegeven voorschriften;

bij gebruik:

gebruik dat op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan, voor zover betrekking hebbend op het desbetreffende gebruik, legaal bestond.

1.22 bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

1.23 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk met een dak.

1.24 bouwen:

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk.

1.25 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.26 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van kelder en zolder.

1.27 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten. Indien en voor zover twee bouwpercelen middels de aanduiding relatie met elkaar zijn verbonden worden deze aangemerkt als één bouwperceel.

1.28 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.29 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.30 containerteelt:

het kweken van planten/bomen in potten op een gesloten bed-ondergrond of een open bed-ondergrond met drainage.

1.31 cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk, een werk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk, dat werk of dat gebied.

1.32 dagrecreatie:

verblijf buiten de woning voor recreatieve doeleinden zonder dat er een overnachting ter plaatse mee gepaard gaat.

1.33 dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw.

1.34 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.35 dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden.

1.36 eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond.

1.37 extensief dagrecreatief medegebruik:

een aan de bestemming ondergeschikt gebruik voor niet gemotoriseerde dagrecreatie gericht op het rustig beleven en gebruikmaken van aanwezige specifieke omgevingskwaliteiten in de vorm van wandelen, fietsen, varen, vissen en dergelijke.

1.38 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.39 glastuinbouw:

een vorm van niet-grondgebonden agrarische productie, waarbij het voortbrengen van producten, door middel van het telen van gewassen, plaatsvindt in kassen en/of in permanente kunststoftunnels.

1.40 groensingel:

lijnvormige bos- en/of struikvegetatie als begrenzing;

1.41 grondgebonden agrarische productie:

de agrarische productie, waarbij het voortbrengen van producten geheel of hoofdzakelijk afhankelijk is van het voortbrengend vermogen van onbebouwde grond in de directe omgeving van het desbetreffende agrarisch bedrijf. Afhankelijkheid van de grond kent hierbij de volgende aspecten: voedervoorziening, mestafzet of het bieden van een natuurlijk substraat voor plantaardige teelten.

1.42 halfvrijstaande woning:

een twee-onder-één-kap-woning.

1.43 hergebruik:

een ander gebruik dan het bestaande gebruik, waarbij het bestaande gebruik verdwijnt.

1.44 hoofdgebouw:

een gebouw, of gedeelte daarvan, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als het belangrijkste gebouw is aan te merken.

1.45 horecabedrijf:

een bedrijf of instelling, niet zijnde een discotheek/bardancing/nachtclub of pension/hotel, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verkocht, waaronder begrepen een restaurant, een cafetaria/snackbar/ijssalon en een theetuin.

1.46 hoofdverblijf:

een gebouw of een deel van een gebouw dat:

òf door eenzelfde persoon of huishouden gebruikt wordt als woonruimte op een wijze die, ingevolge het bepaalde in artikel 24 tot en met 31 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, noopt tot inschrijving van de bewoner(s) in de basisadministratie van de gemeente waarin dat gebouw is gelegen; hiervan is sprake indien er naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derde van de tijd in het gebouw wordt verbleven;

òf indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres is waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten; met dien verstande dat van een gebruik als hoofdverblijf voorts wordt geacht sprake te zijn wanneer buiten het zomerseizoen (dat loopt van 1 mei tot 1 oktober) in een kalenderjaar ter plaatse meer dan 70 maal nachtverblijf wordt gehouden en door betrokkene niet aannemelijk is of kan worden gemaakt, dat elders over een hoofdverblijf kan worden beschikt.

1.47 intensieve veehouderij:

een agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt en gericht is op het houden van dieren, zoals rundveemesterij, varkens-, vleeskalver-, pluimvee-, pelsdier-, geiten- of schapenhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen met uitzondering van grondgebonden melkveehouderijen.

1.48 kantoor:

een ruimte of bij elkaar horende ruimten die bestemd is/zijn om voornamelijk te worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden of dienstverlening.

1.49 kantoor- en praktijkruimte:

een ruimte waarvan de aard en indeling zijn afgestemd op de uitoefening van administratieve, (para)medische, sociaalwetenschappelijke, juridische, therapeutische, kunstzinnige, ontwerptechnische en andere hiermede vergelijkbare beroepen, door de bewoner(s) van de desbetreffende woning.

1.50 kampeermiddel:

een al dan niet als bouwwerk aan te merken tent, tentwagen, kampeerauto, trekkershut, (sta) caravan of hiermee gelijk te stellen onderkomen, dat bestemd is voor recreatief verblijf en waarbij de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

1.51 karakteristiek gebouw:

een gebouw dat wegens zijn verschijningsvorm of zijn cultuurhistorische betekenis van zodanig belang is voor het karakter van het desbetreffende deel van het plangebied, dat dit belang de toepassing van bijzondere voorschriften ten aanzien van de bouwmogelijkheden rechtvaardigt.

1.52 kas:

een bouwwerk, bestaande uit onder meer een steun constructie en een afdichting van glas, bedoeld om gewassen te beschermen tegen weersinvloeden.

1.53 kunststoftunnel:

een bouwwerk, bestaande uit onder meer een steunconstructie en een afdichting van kunststoffolie, bedoeld om gewassen te beschermen tegen weersinvloeden.

1.54 kleinschalig kamperen:

een vorm van kamperen waarbij maximaal 25 kampeermiddelen voor een korte periode en uitsluitend tussen 15 maart en 31 oktober zijn toegestaan.

1.55 landgoed:

een onroerende zaak, waarop bossen, landschappelijke beplanting, terreinen met natuurwaarde en/of waterpartijen, zijn gelegen rond een woon- en/of kantoorgebouw.

1.56 landgoedwinkel:

een verkooppunt op/van een landgoed waar voornamelijk producten van het eigen landgoed of streekeigen agrarische producten, eventueel voor gebruik ter plaatse, worden verkocht.

1.57 landschappelijke beplanting:

opgaande, uit houtgewas bestaande beplanting, in hoofdzaak bestaande uit streekeigen soorten, ter verfraaiing van het landschap en/of ter inpassing van hierin voorkomende bouwwerken en werken.

1.58 landschappelijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, welke waarde bepaald wordt door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur.

1.59 loonwerkbedrijf:

een niet-agrarisch, doch agrarisch verwant bedrijf, dat in opdracht van anderen werkzaamheden verricht ten behoeve van de agrarische productie en/of het beheer en onderhoud van het landschap.

1.60 maatschappelijke voorzieningen / dienstverlening:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen/dienstverlening en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening.

1.61 mantelzorg:

het bieden van zorg aan huis aan iemand die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, buiten bedrijfsmatig of organisatorisch verband.

1.62 molen:

bouwwerk bestemd en geschikt voor het benutten van windkracht.

1.63 monument:

een bouwwerk of een werk dat van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, zijn betekenis voor de wetenschap of zijn cultuurhistorische waarde en dat als zodanig is opgenomen in de lijst van beschermde monumenten van rijk of gemeente, waardoor op het desbetreffende bouwwerk of werk de Monumentenwet, respectievelijk de gemeentelijke monumentenverordening van toepassing is.

1.64 natuurkampeerterrein:

een kampeerterrein, geopend in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober, dat zich kenmerkt door eenvoud, rust en mooie ligging in de natuur.

1.65 natuurwaarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de hydrologie en door geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk, als in onderlinge samenhang.

1.66 nevenactiviteit:

een ander gebruik naast het bestaande gebruik, maar daaraan ondergeschikt en waarbij het bestaande gebruik volwaardig blijft bestaan.

1.67 niet-agrarisch bedrijf:

een bedrijf, niet-zijnde een agrarisch bedrijf, zoals dit bedrijf in de regels nader is benoemd.

1.68 niet-grondgebonden agrarische productie:

de agrarische productie, waarbij het voortbrengen van producten niet afhankelijk is van de bodem waarop de productie plaatsvindt, dan wel waarbij het voortbrengen van producten in hoofdzaak plaatsvindt in gebouwen.

1.69 niet-permanente teeltondersteunende voorziening:

een kunststoftunnel of overkapping waarbij de afdichting of afdekking per jaar niet langer dan 5 maanden aaneengesloten is aangebracht.

1.70 omgevingsvergunning:

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals deze wet luidde ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan.

1.71 open erf:

het deel van een bouwperceel, waarvoor geen bouwvlak is aangegeven, alsmede gronden binnen een bouwvlak die onbebouwd blijven.

1.72 overkapping:

een bouwwerk, bestaande uit onder meer een steunconstructie en een afdekking van kunststoffolie, bedoeld om gewassen te beschermen tegen weersinvloeden.

1.73 overnachtingsaccommodatie:

Een overdekte en door wanden omsloten ruimte waarin door personen de nacht kan worden doorgebracht.

1.74 paardenbak:

een buitenrijbaan ten behoeve van paardrij-activiteiten, met een bodem van zand, hout, boomschors of ander materiaal om de bodem te verstevigen en al dan niet voorzien van een omheining.

1.75 perceelsgrens:

de scheiding tussen percelen, die niet aan éénzelfde eigenaar behoren dan wel niet door éénzelfde gebruiker worden benut.

1.76 permanente bewoning c.q. gebruik als hoofdverblijf:

gebruik van een gebouw door eenzelfde persoon of eenzelfde huishouden op een wijze die ingevolge het bepaalde in de artikelen 24 tot en met 31 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens noopt tot inschrijving in de basisadministratie van de gemeente Buren. Hiervan is sprake indien er naar redelijke verwachting gedurende een half jaar tenminste twee derde van de tijd in het recreatieverblijf wordt verbleven.

1.77 plattelandswoning:

een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, die door een derde bewoond mag worden en die wordt beschouwd als onderdeel van die inrichting op grond van artikel 1.1a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de toepassing van die wet.

1.78 productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.79 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.80 seksinrichting:

een voor publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden en waaronder in elk geval wordt verstaan een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, seksbioscoop, seksautomaat, sekstheater of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.81 stacaravan:

een aanhangwagen, zonder uitgebreide aanpassingen als één geheel verrijdbaar, die kan dienen als recreatief onderkomen, daaronder overnachting begrepen, met een lengte van meer dan 8 m en/of een breedte van meer dan 2,5 m, dan wel een ander, zonder uitgebreide aanpassingen als één geheel verrijdbaar, kampeermiddel, dat niet is of kan worden uitgerust om als aanhangwagen achter een motorvoertuig over de openbare weg te worden voortbewogen.

1.82 standplaats:

een gedeelte van een terrein bestemd voor de plaatsing van een kampeermiddel, inclusief bij dat kampeermiddel behorende ondergeschikte onderkomens, zoals bijzettenten.

1.83 supermarkt

een gebouw of een ruimte in een gebouw, dat door zijn inrichting kennelijk bedoeld is voor detailhandel, in (hoofdzakelijk) een grote verscheidenheid aan levensmiddelen, door middel van zelfbediening;

1.84 toename van ammoniakemissie:

Er is sprake van een toename van ammoniakemissie wanneer de emissie N/ha/jaar meer bedraagt dan de emissie N/ha/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan aanwezige legale gebruik van de gronden en opstallen behorend tot het agrarische bedrijf.

Er is geen sprake van een toename van ammoniakemissie na 1 juli 2018 wanneer het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de wijziging en/of uitbreiding van de bestaande veestapel en/of ten behoeve van de oprichting en/of wijziging en/of uitbreiding van mest- en/of organische (bij)productvergisting een stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied die afzonderlijk en, ingeval het project of de handeling betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, in cumulatie met andere projecten of handelingen met betrekking tot dezelfde inrichting in de periode waarvoor het programma aanpak stikstof geldt, niet de van toepassing zijnde waarde(n) als bedoeld in artikel 2 leden 1 en 3 Besluit grenswaarden aanpak stikstofdepositie overschrijdt.

Onder 'programma aanpak stikstof' wordt verstaan het programma als bedoeld in artikel 1.13 van de wet Natuurbescherming.

1.85 vollegrondsteeltbedrijf:

agrarisch bedrijf in de land- en tuinbouwsector dat zich richt op het telen van gewassen met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt;

1.86 volwaardig agrarisch bedrijf:

een agrarisch bedrijf dat de arbeidsomvang heeft van tenminste één volledige arbeidskracht en waarvan de continuïteit ook op lange termijn in voldoende mate verzekerd is.

1.87 voorgevel:

de lijn die gelijk loopt aan de naar de straat gerichte voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan. Van een hoofdgebouw gelegen op de hoek van meer dan 1 straat moeten alle gevels van het hoofdgebouw, gelegen aan de straatkant, gezien worden als voorgevel.

1.88 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

wet van 6 november 2008 (Stb. 496), houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.

1.89 woning:

een (gedeelte van een) gebouw, niet zijnde een woonwagen, dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

1.90 woning/woningeenheid:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

1.91 woongebouw:

een gebouw waarin meerdere wooneenheden aanwezig zijn met een gemeenschappelijke entree.

1.92 woonwagen:

voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en op een daartoe bestemd perceel is geplaatst.

Artikel 2 Wijze van meten

2.1 de afstand tot de bouwperceelgrens

tussen de grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op dat bouwperceel voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is;

2.2 de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

Toelichting bij de goothoogte:

Als gootlijn wordt aangemerkt het snijpunt van het verticale gevelvlak met de bovenzijde van het aansluitende dakvlak.

De te toetsen goothoogte is die hoogte die representatief kan worden geacht voor de hoofdmassa. Onderstaande figuur toont voorbeelden wat onder de representatieve goothoogte wordt verstaan en wat onder ondergeschikte delen wordt verstaan. De ondergeschikte goothoogte mag niet meer dan 1/3e deel van de breedte van het dakvlak bedragen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0214.BURBP2016001-on01_0001.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0214.BURBP2016001-on01_0002.jpg"

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.7 de oppervlakte van een overkapping

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping.

2.8 peil
 • a. Voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang of voorgevel zich bevindt binnen een maximale afstand van 5 meter tot de rand van de weg (inclusief stoep), geldt de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang.
 • b. Als aan een dijk wordt gebouwd en indien de voorgevel van een bouwwerk binnen een afstand van maximaal 5 meter uit de grens van de weg (dijk) ligt geldt de kruin van de dijk.
 • c. Als in of op de grens van water wordt gebouwd geldt het Nieuw Amsterdams Peil voor het bouwwerk.
 • d. Voor gebouwen gelegen binnen de woonbestemming Donkerstraat 15, de hoogte van het afgewerkte terrein (maaiveld) ter plaatse van de hoofdingang van het gebouw;
 • e. In andere gevallen voor bouwwerken geldt de gemiddelde hoogte van het aanliggende, afgewerkte terrein, dat gelegen is binnen het desbetreffende bestemmingsvlak.

In algemene zin geldt dat:

 • f. Indien een bouwwerk aan meer dan één weg wordt gebouwd, is het peil van de hoogstgelegen weg maatgevend.
 • g. Plaatselijke ophogingen aan de voet van het bouwwerk, die niet bij het verdere verloop van het terrein passen, blijven buiten beschouwing voor de hoogte van het peil. Ophogingen die noodzakelijk zijn voor de bouw, vallen niet onder deze plaatselijke ophogingen.
 • h. Voor een bouwwerk op een erf- of perceelgrens is het maatgevende peil aan die kant waar het aansluitend afgewerkt terrein het hoogst is.
2.9 Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, gevel- en kroonlijsten, regenpijpen, stoeptreden, luifels, balkons en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Algemeen

De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. grondgebonden agrarische productie;
 • b. het weiden van dieren;
 • c. bijbehorende voorzieningen, huiserven, gaarden en opslag;
 • d. landschappelijke beplanting;
 • e. watergangen en daarbij behorende voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, de waterberging daaronder begrepen;
 • f. extensief dagrecreatief medegebruik;

voor zover de gronden op de verbeelding zijn aangeduid als 'bouwvlak', zijn deze gronden tevens bestemd voor:

 • g. niet-grondgebonden agrarische productie met bijbehorende voorzieningen en opslag, voor zover deze productie plaatsvindt als neventak van een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op de grondgebonden agrarische productie;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - containerveld' een containerveld;
 • i. bijbehorende be- en verwerking van agrarische producten, productiegebonden detailhandel en detailhandel in streekeigen agrarische producten;
 • j. recreatief nachtverblijf in de vorm van kleinschalig kamperen;
3.2 Bouwregels
3.2.1 Bouwregels binnen de bouwvlakken

Op de gronden met de bestemming Agrarisch, voor zover dit betreft de bouwvlakken, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming;
 • b. het bestaande aantal bedrijfswoningen, met dien verstande dat;
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' een bedrijfswoning niet is toegestaan;
  • 2. indien geen bedrijfswoning aanwezig is, maximaal één bedrijfswoning per volwaardig agrarisch bedrijf is toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximaal aantal wooneenheden' het aangegeven aantal;
 • c. bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de bedrijfswoning;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.
3.2.2 Bedrijfsgebouwen

Bij de bouw van de in 3.2.1 onder a. bedoelde bedrijfsgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. kassen en permanente kunststoftunnels zijn uitsluitend toegestaan indien het gebruik daarvan in het verlengde van de hoofdteelt ligt en het gezamenlijke oppervlak niet meer bedraagt dan 1.500 m2;
 • b. ingeval sprake is van kassen en/of permanente kunststoftunnels bij (Iaan)boomteeltbedrijven mag de totale oppervlakte niet meer bedragen dan 2.500 m2;
 • c. van de gezamenlijke bedrijfsgebouwen ten behoeve van de niet-grondgebonden agrarische productie mag het totale oppervlak niet meer bedragen dan 750 m2; indien en voorzover een containerveld is toegestaan, geldt het containerveld als een niet-grondgebonden activiteit en mag de oppervlakte van het veld niet meer bedragen dan 750 m2;
 • d. van de gezamenlijke bedrijfsgebouwen ten behoeve van de volgens 3.1.1 onder i.toegestane nevenactiviteiten mag het totale oppervlak niet meer bedragen dan 25% van het oppervlak van de bedrijfsgebouwen, tot een maximum van 350 m2;
 • e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van kassen en kunststoftunnels niet meer mag bedragen dan 7 m;
 • f. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 7 m.
 • g. Voor gebouwen geldt dat de afstand tot de perceelsgrens niet minder mag bedragen dan 5 m.
3.2.3 Bedrijfswoningen

Bij de bouw van de in 3.2.1 onder b. bedoelde bedrijfswoningen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. indien een bedrijfswoning is toegestaan maar nog niet aanwezig is of indien sprake is van de vervanging van een bestaande bedrijfswoning, mag de bedrijfswoning uitsluitend in- of aanpandig met, dan wel op ten hoogste 5 m van een bedrijfsgebouw worden gebouwd;
 • b. de inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m3;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

met dien verstande dat, indien de bestaande inhoud, bouwhoogte of goothoogte groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is.

 • e. Voor gebouwen geldt dat de afstand tot de perceelsgrens niet minder mag bedragen dan 5 m.
3.2.4 Bijbehorende bouwwerken

Bij de bouw van de in 3.2.1 onder c. bedoelde bijbehorende bouwwerken dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. per bedrijfswoning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd en mag het totale oppervlak van de bijbehorende bouwwerken niet meer bedragen dan 75 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
3.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van de in 3.2.1 onder d. bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 • b. de bouwhoogte van mest- en voedersilo's en bio-installaties mag niet meer bedragen dan 9 m;
 • c. de wandhoogte van mestbassins mag niet meer bedragen dan 4 m;
 • d. de bouwhoogte van vrijstaande antennemasten mag niet meer bedragen dan 15 m;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 9 m.
3.2.6 Bouwregels buiten de bouwvlakken

Op de gronden met de bestemming Agrarisch voor zover gelegen buiten de bouwvlakken, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals kunststoftunnels en overkappingen;
 • b. molens ten behoeve van de waterhuishouding;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.
3.2.7 Teeltondersteunende voorzieningen

Voor het bouwen van de in 3.2.6 onder a. bedoelde teeltondersteunende voorzieningen mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 6 m.

3.2.8 Molens

Bij de bouw van de in 3.2.6 onder b. bedoelde molens mag de ashoogte niet meer bedragen dan 6 m.

3.2.9 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van de in 3.2.6 onder c. bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m.

3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Algemeen

Tot het afwijken van de regels wordt pas overgegaan, indien hierdoor:

 • a. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
 • b. voor zover het betreft gronden gelegen buiten de bouwvlakken, uit een nader onderzoek is gebleken dat hierdoor de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad en, in geval het bouwwerken betreft, van tevoren in voldoende mate is verzekerd dat wordt voorzien in de aanleg van een landschappelijke beplanting ter inpassing van de bouwwerken die door het verlenen van de omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt.
3.3.2 Overschrijding bouwvlak

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor de bouw van een in 3.2.1 onder a. en onder d. bedoeld bouwwerk dat de grenzen van een bouwvlak overschrijdt, indien en voor zover:

 • a. het bouwwerk niet of niet doelmatig in zijn geheel op het bouwvlak kan worden opgericht;
 • b. het bouwvlak niet reeds is vergroot door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid;
 • c. de overschrijding van de grens van het bouwvlak niet meer bedraagt dan 15 m;
 • d. indien het een bedrijfsgebouw betreft de oppervlakte van het gedeelte dat de grenzen van het bouwvlak overschrijdt niet meer bedraagt dan 300 m2.
3.3.3 Agrarisch hulpgebouw

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor de bouw van een agrarisch hulpgebouw buiten een bouwvlak, indien en voor zover:

 • a. het hulpgebouw niet of niet doelmatig op een bouwvlak kan worden opgericht;
 • b. de oppervlakte van het perceel waarop het gebouw wordt opgericht meer bedraagt dan 1 ha;
 • c. de oppervlakte van het gebouw niet meer bedraagt dan 0,25% van het perceel waarop het gebouw wordt opgericht en niet meer bedraagt dan 100 m2;
 • d. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 7 m;
 • e. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemming Agrarisch wordt in ieder geval begrepen:

 • a. een gebruik als volkstuin, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';
 • b. een gebruik voor niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt op tray-velden of op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - containerveld';
 • c. een gebruik voor de verwerking van agrarische producten, voor zover dit gebruik meer bedraagt dan 250 m2 en een gebruik voor productiegebonden detailhandel en detailhandel in streekeigen agrarische producten, voor zover dit gebruik meer bedraagt dan 50 m2;
 • d. de opslag van mest buiten de agrarische bouwvlakken;
 • e. de opslag van goederen en materieel in de openlucht en buiten de agrarische bouwvlakken uitsluitend ten behoeve van bedrijfsmatige grondgebonden agrarisch gerelateerde activiteiten, voor zover de oppervlakte van de opslag meer bedraagt dan 200 m2 per perceel en/of de hoogte van de opslag meer bedraagt dan 2 m;
 • f. de opslag van goederen en materieel in de openlucht en op de agrarische bouwvlakken, voor zover de hoogte van de opslag meer bedraagt dan 4 m;
 • g. de plaatsing van kampeermiddelen waarvan de oppervlakte meer bedraagt dan 25 m2;
3.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het toegestane gebruik volgens het bepaalde in 3.1, voor het verlenen van huisvesting van seizoenarbeiders, met dien verstande dat:

 • a. de huisvesting uitsluitend bedoeld is voor seizoenarbeiders die tijdelijk werkzaam zijn voor het betreffende agrarische bedrijf;
 • b. het betreft wisselend gebruik, afhankelijk van de bedrijfsmatige noodzaak in de productiegebonden seizoenen;
 • c. de aanwezige bedrijfsgebouwen voor dit doel mogen worden ingericht voor een overnachtingsaccommodatie, die niet geschikt is voor zelfstandige bewoning, en/of daarbij behorende voorzieningen;
 • d. indien aangetoond wordt dat onvoldoende ruimte aanwezig is binnen de aanwezige bedrijfsgebouwen deze voor dit doel ook mogen worden uitgebreid, waarbij de regels voor bedrijfsgebouwen overeenkomstig deze regels van toepassing zijn;
 • e. indien mogelijkheden voor de sub c genoemde overnachtingsaccommodatie redelijkerwijs ontbreken, in plaats daarvan en maximaal gedurende 4 aaneengesloten maanden, binnen het bouwvlak tijdelijke mobiele woonunits mogen worden geplaatst, met geen groter gezamenlijk oppervlak dan 100 m2, geen hogere hoogte dan 3 m en mits wordt voorzien in een doeltreffende landschappelijke inpassing;
 • f. aangetoond wordt dat de omvang van de overnachtingsaccommodatie en/of het aantal te realiseren woonunits is afgestemd op de behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten;
 • g. van de sub e genoemde periode kan worden afgeweken indien aangetoond wordt dat de aard van de agrarische bedrijfsvoering noodzaakt tot de huisvesting van seizoenarbeiders buiten de genoemde periode;
 • h. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad.
3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.6.1 Uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden binnen de bestemming Agrarisch voor zover dit niet betreft de bouwvlakken, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. werken en werkzaamheden die direct zijn gericht op het storten, deponeren of op andere wijze opslaan van grond, puin of afvalmaterialen, voor zover deze van elders zijn aangevoerd;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, voor zover het niet betreft wegen en paden ten behoeve van het normale agrarische gebruik, en voorzover het niet betreft het aanbrengen van verhardingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - containerveld';
 • c. het dempen, aanleggen of verbreden van watergangen.
3.6.2 Uitzonderingen

Het in 3.6.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden binnen het kader van het normale onderhoud, beheer of herstel van de functies, die het plan aan de gronden toekent;
 • b. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • c. werken en werkzaamheden ten aanzien waarvan door bevoegd gezag is medegedeeld dat deze, wat aard en omvang betreft, van zodanige ondergeschikte betekenis zijn, dat voor de uitvoering daarvan geen omgevingsvergunning wordt vereist.
3.6.3 Onderzoek

Het bevoegd gezag gaat pas over tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, als bedoeld in , indien 3.6.1 uit een nader onderzoek is gebleken dat door de beoogde werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan te verwachten directe of indirecte gevolgen, de landschappelijke waarden en de natuurwaarden, die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad.

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Komgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Algemeen

De voor Agrarisch met waarden - Komgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. grondgebonden agrarische productie;
 • b. het weiden van dieren;
 • c. bijbehorende voorzieningen, huiserven, gaarden en opslag;
 • d. instandhouding, dan wel herstel en ontwikkeling, van de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan een agrarisch komgebied;
 • e. watergangen en daarbij behorende voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, de waterberging daaronder mede begrepen;
 • f. extensief dagrecreatief medegebruik;

voor zover de gronden op de verbeelding zijn aangeduid als 'bouwvlak', zijn deze gronden tevens bestemd voor:

 • g. niet-grondgebonden agrarische productie met bijbehorende voorzieningen en opslag, voor zover deze productie plaatsvindt als neventak van een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op de grondgebonden agrarische productie;
 • h. bijbehorende be- en verwerking van agrarische producten, productiegebonden detailhandel en detailhandel in streekeigen agrarische producten;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specfieke vorm van detailhandel - ijswinkel' voor verkoop van ijs;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend voor het gebruik en inrichting als parkeerterrein;
 • k. bijbehorende bewoning;
4.1.2 Waarden

Tot de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan de in 4.1.1 onder d. bedoelde gronden worden gerekend:

 • a. landschappelijke openheid;
 • b. reliëf: een vlakke ligging met plaatselijk dijken en kaden;
 • c. waterhuishouding: een relatief hoog grond- en oppervlaktewaterpeil;
 • d. grondgebruik: een agrarisch gebruik, overwegend als grasland;
 • e. verkaveling: een grootschalige rechthoekige blokverkaveling;
 • f. bebouwing: plaatselijk verspreid liggende bebouwing;
 • g. flora: natte halfnatuurlijke, kruidenrijke graslanden, met plaatselijk, in waterlopen, water-, moeras- en rietvegetaties en met plaatselijk opgaande beplantingen met bijbehorende onderbegroeiing;
 • h. fauna: weidevogels, waaronder met name weidevogels met een specifieke voorkeur voor natte weidegebieden (zoals grutto en tureluur), watervogels (waaronder eenden, ganzen en zwanen), en diverse soorten amfibieën.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Bouwregels binnen de bouwvlakken

Op de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Komgebied voor zover dit betreft de bouwvlakken, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming;
 • b. het bestaande aantal bedrijfswoningen, met dien verstande dat indien geen bedrijfswoning aanwezig is, maximaal één bedrijfswoning per volwaardig agrarisch bedrijf is toegestaan;
 • c. bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de bedrijfswoning;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.
 • e. Voor gebouwen geldt dat de afstand tot de perceelsgrens niet minder mag bedragen dan 5 m.
4.2.2 Bedrijfsgebouwen

Bij de bouw van de in 4.2.1 onder a. bedoelde bedrijfsgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. kassen en permanente kunststoftunnels zijn uitsluitend toegestaan indien het gebruik daarvan in het verlengde van de hoofdteelt ligt en het gezamenlijke oppervlak niet meer bedraagt dan 1.500 m2;
 • b. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - geen gebouwen toegestaan' is het bouwen van gebouwen niet toegestaan;
 • c. van de gezamenlijke bedrijfsgebouwen ten behoeve van de niet-grondgebonden agrarische productie mag het totale oppervlak niet meer bedragen dan 750 m2;
 • d. van de gezamelijke bedrijfsgebouwen ten behoeve van de volgens 4.1.1 onder h.en i toegestane nevenactiviteiten mag het totale oppervlak niet meer bedragen dan 25% van het oppervlak van de bedrijfsgebouwen, tot een maximum van 350 m2;
 • e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van kassen en kunststoftunnels niet meer mag bedragen dan 7 m;
 • f. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
4.2.3 Bedrijfswoningen

Bij de bouw van de in 4.2.1 onder b. bedoelde bedrijfswoningen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. indien nog geen bedrijfswoning aanwezig is of indien sprake is van de vervanging van een bestaande bedrijfswoning, mag de bedrijfswoning uitsluitend in- of aanpandig met, dan wel op ten hoogste 5 m van een bedrijfsgebouw worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - geen gebouwen toegestaan' is het bouwen van gebouwen niet toegestaan;
 • c. de inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m3;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m;
 • e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

met dien verstande dat, indien de bestaande inhoud, bouwhoogte of goothoogte groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is.

4.2.4 Bijbehorende bouwwerken

Bij de bouw van de in 4.2.1 onder c. bedoelde bijbehorende bouwwerken dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. per bedrijfswoning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd en mag het totale oppervlak van de bijbehorende bouwwerken niet meer bedragen dan 75 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
4.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van de in 4.2.1 onder d. bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 • b. de bouwhoogte van mest- en voedersilo's en bio-installaties mag niet meer bedragen dan 9 m;
 • c. de wandhoogte van mestbassins mag niet meer bedragen dan 4 m;
 • d. de bouwhoogte van vrijstaande antennemasten mag niet meer bedragen dan 15 m;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 9 m.
4.2.6 Bouwregels buiten de bouwvlakken

Op de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Komgebied, voor zover gelegen buiten de bouwvlakken, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. molens ten behoeve van de waterhuishouding;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.
4.2.7 Molens

Bij de bouw van de in 4.2.6 onder a. bedoelde molens mag de ashoogte niet meer bedragen dan 6 m.

4.2.8 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van de in 4.2.6 onder b. bedoelde overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m.
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Algemeen

Tot het afwijken van de regels wordt pas overgegaan, indien hierdoor:

 • a. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
 • b. voor zover het betreft gronden gelegen buiten de bouwvlakken, uit een nader onderzoek is gebleken dat hierdoor de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad en, in geval het bouwwerken betreft, van tevoren in voldoende mate is verzekerd dat wordt voorzien in de aanleg van een landschappelijke beplanting ter inpassing van de bouwwerken die door het verlenen van de omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt.
4.3.2 Overschrijding bouwvlak

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor de bouw van een in 4.2.1 onder a. en onder d. bedoeld bouwwerk dat de grenzen van een bouwvlak overschrijdt, indien en voor zover:

 • a. het bouwwerk niet of niet doelmatig in zijn geheel op het bouwvlak kan worden opgericht;
 • b. het bouwvlak niet reeds is vergroot door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid;
 • c. de overschrijding van de grens van het bouwvlak niet meer bedraagt dan 15 m;
 • d. indien het een bedrijfsgebouw betreft de oppervlakte van het gedeelte dat de grenzen van het bouwvlak overschrijdt niet meer bedraagt dan 300 m2.
4.3.3 Agrarisch hulpgebouw

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor de bouw van een agrarisch hulpgebouw buiten een bouwvlak, indien en voor zover:

 • a. het hulpgebouw niet of niet doelmatig op een bouwvlak kan worden opgericht;
 • b. de oppervlakte van het perceel waarop het gebouw wordt opgericht meer bedraagt dan 1 ha;
 • c. de oppervlakte van het gebouw niet meer bedraagt dan 0,25% van het perceel waarop het gebouw wordt opgericht en niet meer bedraagt dan 100 m2;
 • d. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 7 m;
 • e. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
4.4 Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemming Agrarisch met waarden - Komgebied wordt in ieder geval begrepen:

 • a. een gebruik als volkstuin;
 • b. een gebruik voor niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt op tray-velden of op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton;
 • c. een gebruik voor de verwerking van agrarische producten, voor zover dit gebruik meer bedraagt dan 250 m2 en een gebruik voor productiegebonden detailhandel en detailhandel in streekeigen agrarische producten, voor zover dit gebruik meer bedraagt dan 50 m2;
 • d. de opslag van mest buiten de agrarische bouwvlakken;
 • e. de opslag van goederen en materieel in de openlucht en buiten de agrarische bouwvlakken uitsluitend ten behoeve van bedrijfsmatige grondgebonden agrarisch gerelateerde activiteiten, voor zover de oppervlakte van de opslag meer bedraagt dan 200 m2 per perceel en/of de hoogte van de opslag meer bedraagt dan 2 m;
 • f. de opslag van goederen en materieel in de openlucht en op de agrarische bouwvlakken, voor zover de hoogte van de opslag meer bedraagt dan 4 m;
 • g. de plaatsing van kampeermiddelen waarvan de oppervlakte meer bedraagt dan 25 m2;
 • h. het verwijderen van erfbeplanting of andere landschappelijke inpassingselementen die conform een inrichtingsplan zijn aangelegd, anders dan vervanging in het kader van normaal onderhoud.
4.4.1 Parkeernorm

Binnen de bestemming dient te worden gewaarborgd dat er sprake is van voldoende parkeerplaatsen op eigen erf. Hiertoe dienen ter plaatse van Hennisdijk 11 minimaal 8 parkeerplaatsen te worden aangelegd en in stand gehouden.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het toegestane gebruik volgens het bepaalde in 4.1 voor het verlenen van huisvesting van seizoenarbeiders, met dien verstande dat:

 • a. de huisvesting uitsluitend bedoeld is voor seizoenarbeiders die tijdelijk werkzaam zijn voor het betreffende agrarische bedrijf;
 • b. het betreft wisselend gebruik, afhankelijk van de bedrijfsmatige noodzaak in de productiegebonden seizoenen;
 • c. de aanwezige bedrijfsgebouwen voor dit doel mogen worden ingericht voor een overnachtingsaccommodatie, die niet geschikt is voor zelfstandige bewoning, en/of daarbij behorende voorzieningen;
 • d. indien aangetoond wordt dat onvoldoende ruimte aanwezig is binnen de aanwezige bedrijfsgebouwen deze voor dit doel ook mogen worden uitgebreid, waarbij de regels voor bedrijfsgebouwen overeenkomstig deze regels van toepassing zijn;
 • e. indien mogelijkheden voor de sub c genoemde overnachtingsaccommodatie redelijkerwijs ontbreken, in plaats daarvan en maximaal gedurende 4 aaneengesloten maanden, binnen het bouwvlak tijdelijke mobiele woonunits mogen worden geplaatst, met geen groter gezamenlijk oppervlak dan 100 m2, geen hogere hoogte dan 3 m en mits wordt voorzien in een doeltreffende landschappelijke inpassing;
 • f. aangetoond wordt dat de omvang van de overnachtingsaccommodatie en/of het aantal te realiseren woonunits is afgestemd op de behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten;
 • g. van de sub e genoemde periode kan worden afgeweken indien aangetoond wordt dat de aard van de agrarische bedrijfsvoering noodzaakt tot de huisvesting van seizoenarbeiders buiten de genoemde periode;
 • h. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
 • i. voor zover het betreft gronden gelegen buiten de bouwvlakken, uit een nader onderzoek is gebleken dat hierdoor de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad en, in geval het bouwwerken betreft, van tevoren in voldoende mate is verzekerd dat wordt voorzien in de aanleg van een landschappelijke beplanting ter inpassing van de bouwwerken die door het verlenen van de omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt.
4.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.6.1 Uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden binnen de bestemming Agrarisch met waarden - Komgebied, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. werken en werkzaamheden die direct zijn gericht op het storten, deponeren of op andere wijze opslaan van grond, puin of afvalmaterialen, voorzover deze van elders zijn aangevoerd;
 • b. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, geen agrarisch productiebos, productieboomgaard, zacht-fruitopstand, (boom) kwekerij of windsingel zijnde, voorzover dit niet betreft de verzorging van de aanwezige houtopstanden;
 • c. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, voor zover het niet betreft wegen en paden ten behoeve van het normale agrarische gebruik;
 • e. het dempen, graven, verbreden, verdiepen van waterpartijen en watergangen of het aanbrengen van drainagevoorzieningen.
4.6.2 Uitzonderingen

Het in 4.6.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden binnen het kader van het normale onderhoud, beheer of herstel van de functies, die het plan aan de gronden toekent;
 • b. werken en werkzaamheden voor zover het betreft de herplant van een houtopstand, waaronder begrepen een productieboomgaard, zacht-fruitopstand, (boom)kwekerij of windsingel;
 • c. werken en werkzaamheden, voor zover daarvoor, op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, reeds een vergunning is verleend ingevolge de Ontgrondingenwet;
 • d. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • e. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van calamiteiten of plagen te beperken;
 • f. werken en werkzaamheden ten aanzien waarvan door bevoegd gezag is medegedeeld dat deze, wat aard en omvang betreft, van zodanige ondergeschikte betekenis zijn, dat voor de uitvoering daarvan geen omgevingsvergunning wordt vereist.
4.6.3 Onderzoek

Het bevoegd gezag gaat pas over tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, als bedoeld in 4.6.1, indien uit een nader onderzoek is gebleken dat door de beoogde werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan te verwachten directe of indirecte gevolgen, de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot herstel of ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden aangetast en, gehoord de betrokken rivier-, dijk- of waterbeheerder, is gebleken dat hierdoor de waterstaatkundige belangen, de Beleidslijn grote rivieren mede in acht genomen, niet blijvend onevenredig worden geschaad.

Artikel 5 Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied

5.1 Bestemmingsomschrijving
5.1.1 Algemeen

De voor 'Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. grondgebonden agrarische productie;
 • b. het weiden van dieren;
 • c. bijbehorende voorzieningen, huiserven, gaarden en opslag;
 • d. instandhouding, dan wel herstel en ontwikkeling, van de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan een agrarisch oeverwalgebied;
 • e. watergangen en daarbij behorende voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, de waterberging daaronder mede begrepen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitsluitend beplanting' landschappelijke waarde in de vorm van landschappelijke inpassing;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - dubbele windhaag', de aanleg en instandhouding van een dubbele windhaag;
 • h. extensief dagrecreatief medegebruik;

voor zover de gronden op de verbeelding zijn aangeduid als 'bouwvlak', zijn deze gronden tevens bestemd voor:

 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - melkveehouderij annex akkerbouwbedrijf' agrarische productie in de vorm van een melkveehouderij annex akkerbouwbedrijf alsmede loonwerk als nevenactiviteit;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - stierenhouderij', een stierenhouderij;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifiek vorm van wonen - huisvesting seizoensarbeiders', huisvesting van seizoensarbeiders;
 • l. bijbehorende be- en verwerking van agrarische producten, productiegebonden detailhandel en detailhandel in streekeigen agrarische producten;
 • m. bijbehorende bewoning, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' een bedrijfswoning niet is toegestaan;
 • n. recreatief nachtverblijf in de vorm van kleinschalig kamperen;
5.1.2 Waarden

Tot de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan de in 5.1.1 onder d. bedoelde gronden worden gerekend:

 • a. reliëf: geulen, ruggen en huisterpen;
 • b. waterhuishouding: een relatief laag grond- en oppervlaktewaterpeil;
 • c. watersysteem: wielen, plassen en open water;
 • d. grondgebruik: een divers agrarisch gebruik, onder meer als grasland, akkerland, boomgaard en boomkwekerij, waarbij de diverse gebruiksvormen door elkaar heen voorkomen;
 • e. verkaveling: een kleinschalige verkaveling, waarbij zowel regelmatige als onregelmatige en zowel strookvormige als blokvormige percelen voorkomen en die voor een deel het reliëf volgt;
 • f. opgaande beplanting: relatief veel erf-, kavelgrens- en wegbeplantingen, boomgaarden en bosjes, met als meest kenmerkende boomsoorten eiken, essen, iepen, lindes, fruit, noten,- en kastanjebomen;
 • g. bebouwing: relatief veel bebouwing, waarbij deze zowel kan voortkomen in de vorm van geconcentreerd liggende buurtschappen en lintbebouwing als in de vorm van verspreid liggende bebouwing;
 • h. flora: droge halfnatuurlijke, kruidenrijke graslanden, akkeronkruiden en opgaande beplanting met bijbehorende onderbegroeiing;
 • i. fauna: diersoorten die zijn gebonden aan opgaande beplanting (zoals vleermuizen, zang- en roofvogels en kleine zoogdieren, waaronder marterachtigen) en, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - weidevogelgebied', vogels die fourageren op weidegronden.
5.1.3 Voorwaardelijke verplichting

Ter plaatse van het volgende adres is de bestemming gekoppeld aan een voorwaardelijke verplichting:

 • a. Prinses Magrietstraat 5 Rijswijk,: voor de aanleg en instandhouding van een dubbele windhaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - dubbele windhaag' geldt het bepaalde in 14.1.2 
 • b. Meerboomweg 2: de landschappelijke inpassing dient conform het inrichtingsplan als opgenomen in Bijlage 3 Landschapsplan Meerboomweg 2 van deze regels te zijn aangelegd binnen 2 jaar na afgifte omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfsgebouw; de landschappelijke inpassing dient vervolgens in stand te worden gehouden.
 • c. Uiterdijk 33, Zoelen: de landschappelijke inpassing dient conform het inrichtingsplan als opgenomen in Bijlage 6 Landschapsplan Uiterdijk 33 van deze regels te zijn aangelegd binnen 2 jaar na de datum waarop het ruimtelijke plan onherroepelijk is geworden; de landschappelijke inpassing dient vervolgens in stand te worden gehouden.
 • d. Wielseweg/ Rijnbandijk ong Eck en Wiel: de landschappelijke inpassing dient conform het inrichtingsplan als opgenomen in Bijlage 7 Landschapsplan Wielseweg-Rijnbandijk van deze regels te zijn aangelegd binnen 5 jaar na de datum waarop het ruimtelijke plan onherroepelijk is geworden; de landschappelijke inpassing dient vervolgens in stand te worden gehouden
5.2 Bouwregels
5.2.1 Bouwregels binnen de bouwvlakken

Op de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied voor zover dit betreft de bouwvlakken, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming;
 • b. het bestaande aantal bedrijfswoningen, met dien verstande dat;
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' een bedrijfswoning niet is toegestaan;
  • 2. indien geen bedrijfswoning aanwezig is, maximaal één bedrijfswoning per volwaardig agrarisch bedrijf is toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximaal aantal wooneenheden' het aangegeven aantal;
 • c. bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de bedrijfswoning;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.
 • e. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - geen gebouwen toegestaan' zijn gebouwen niet toegestaan;
5.2.2 Bedrijfsgebouwen

Bij de bouw van de in 5.2.1 onder a. bedoelde bedrijfsgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. kassen en permanente kunststoftunnels zijn uitsluitend toegestaan indien het gebruik daarvan in het verlengde van de hoofdteelt ligt en het gezamenlijke oppervlak niet meer bedraagt dan 1.500 m2;
 • b. van de gezamenlijke bedrijfsgebouwen ten behoeve van de niet-grondgebonden agrarische productie mag het totale oppervlak niet meer bedragen dan 750 m2;
 • c. ter plaatse van de aanduiding ''specifieke vorm van agrarisch - stierenhouderij' is uitsluitend het houden van maximaal 20 stieren toegestaan;
 • d. van de gezamelijke bedrijfsgebouwen ten behoeve van de volgens 5.1.1 onder i en l toegestane nevenactiviteiten mag het totale oppervlak niet meer bedragen dan 25% van het oppervlak van de bedrijfsgebouwen, tot een maximum van 350 m2;
 • e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van kassen en kunststoftunnels niet meer mag bedragen dan 7 m;
 • f. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 7 m.
 • g. Voor gebouwen geldt dat de afstand tot de perceelsgrens niet minder mag bedragen dan 5 m.
5.2.3 Bedrijfswoningen

Bij de bouw van de in 5.2.1 onder b. bedoelde bedrijfswoningen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. indien nog geen bedrijfswoning aanwezig is of indien sprake is van de vervanging van een bestaande bedrijfswoning, mag de bedrijfswoning uitsluitend worden opgericht ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' ; indien binnen het bestemmingsvlak geen aanduiding is opgenomen, dan mag de bedrijfswoning uitsluitend in- of aanpandig met, dan wel op ten hoogste 5 m van een bedrijfsgebouw worden gebouwd;
 • b. de inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m3;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

met dien verstande dat, indien de bestaande inhoud, bouwhoogte of goothoogte groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is

 • e. Voor gebouwen geldt dat de afstand tot de perceelsgrens niet minder mag bedragen dan 5 m.
5.2.4 Bijbehorende bouwwerken

Bij de bouw van de in 5.2.1 onder c. bedoelde bijbehorende bouwwerken dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. per bedrijfswoning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd en mag het totale oppervlak van de bijbehorende bouwwerken niet meer bedragen dan 75 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
5.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van de in 5.2.1 onder d. bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 • b. de bouwhoogte van mest- en voedersilo's en bio-installaties mag niet meer bedragen dan 9 m;
 • c. de wandhoogte van mestbassins mag niet meer bedragen dan 4 m;
 • d. de bouwhoogte van vrijstaande antennemasten mag niet meer bedragen dan 15 m;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 9 m.
5.2.6 Bouwregels buiten de bouwvlakken

Op de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied voor zover gelegen buiten de bouwvlakken, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals kunststoftunnels en overkappingen,
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - teeltondersteunende voorzieningen' geen teeltondersteunende voorzieningen toegestaan met uitzondering van steunconstructies in de vorm van palen;
 • c. molens ten behoeve van de waterhuishouding;
 • d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.
5.2.7 Teeltondersteunende voorzieningen

Voor het bouwen van de in 5.2.6 onder a. bedoelde teeltondersteunende voorzieningen mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 6 m met dien verstande dat de steunconstructies als bedoeld onder b niet hoger mogen zijn dan 2 m.

5.2.8 Molens

Bij de bouw van de in 5.2.6 onder c. bedoelde molens mag de ashoogte niet meer bedragen dan 6 m.

5.2.9 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van de in 5.2.6 onder d. bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten aanzien van het voorkomen van een onevenredige aantasting van de landschappelijke waarde van de omgeving nadere eisen stellen aan de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, als bedoeld in 5.2.7 onder a.

5.4 Afwijken van de bouwregels
5.4.1 Algemeen

Tot het afwijken van de regels wordt pas overgegaan, indien hierdoor:

 • a. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
 • b. voor zover het betreft gronden gelegen buiten de bouwvlakken, uit een nader onderzoek is gebleken dat hierdoor de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad en, in geval het bouwwerken betreft, van tevoren in voldoende mate is verzekerd dat wordt voorzien in de aanleg van een landschappelijke beplanting ter inpassing van de bouwwerken die door het verlenen van de omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt.
5.4.2 Overschrijding bouwvlak

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor de bouw van een in 5.2.1 onder a. en d. bedoeld bouwwerk dat de grenzen van een bouwvlak overschrijdt, indien en voor zover:

 • a. het bouwwerk niet of niet doelmatig in zijn geheel op het bouwvlak kan worden opgericht;
 • b. het bouwvlak niet reeds is vergroot door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid;
 • c. de overschrijding van de grens van het bouwvlak niet meer bedraagt dan 15 m;
 • d. indien het een bedrijfsgebouw betreft de oppervlakte van het gedeelte dat de grenzen van het bouwvlak overschrijdt niet meer bedraagt dan 300 m2.
5.4.3 Agrarisch hulpgebouw

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor de bouw van een agrarisch hulpgebouw buiten een bouwvlak, indien en voor zover:

 • a. het hulpgebouw niet of niet doelmatig op een bouwvlak kan worden opgericht;
 • b. de oppervlakte van het perceel waarop het gebouw wordt opgericht meer bedraagt dan 1 ha;
 • c. de oppervlakte van het gebouw niet meer bedraagt dan 0,25% van het perceel waarop het gebouw wordt opgericht en niet meer bedraagt dan 100 m2;
 • d. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 7 m;
 • e. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
5.5 Specifieke gebruiksregels
5.5.1 Algemeen

Als gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen:

 • a. een gebruik voor niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt op tray-velden of op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton;
 • b. een gebruik voor de verwerking van agrarische producten, voor zover dit gebruik meer bedraagt dan 250 m2 en een gebruik voor productiegebonden detailhandel en detailhandel in streekeigen agrarische producten, voor zover dit gebruik meer bedraagt dan 50 m2;
 • c. de opslag van mest buiten de agrarische bouwvlakken;
 • d. de opslag van goederen en materieel in de openlucht en buiten de agrarische bouwvlakken uitsluitend ten behoeve van bedrijfsmatige grondgebonden agrarisch gerelateerde activiteiten, voor zover de oppervlakte van de opslag meer bedraagt dan 200 m2 per perceel en/of de hoogte van de opslag meer bedraagt dan 2 m;
 • e. de opslag van goederen en materieel in de openlucht en op de agrarische bouwvlakken, voor zover de hoogte van de opslag meer bedraagt dan 4 m;
 • f. het gebruik van gebouwen en gronden ten behoeve van de huisvesting van seizoensarbeiders behoudens de huisvesting in maximaal 2 woonunits van in totaal maximaal 100 m2 en een hoogte van maximaal 3 m, voor maximaal 4 aaneengesloten maanden per jaar, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifiek vorm van wonen - huisvesting seizoensarbeiders';
 • g. de plaatsing van kampeermiddelen waarvan de oppervlakte meer bedraagt dan 25 m2;
 • h. het verwijderen van erfbeplanting of andere landschappelijke inpassingselementen, - die conform een in de bijlagen van deze regels opgenomen landschapsplannen zijn aangelegd,- anders dan ter vervanging in het kader van normaal onderhoud.
5.5.2 Meerboomweg 2 Maurik

Voor het bestemmingsplan gelegen aan de Meerboomweg 2 te Maurik geldt dat als gebruik in strijd met de bestemming in elk wordt gegrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de wijziging en/of uitbreiding van de bestaande veestapel en/of ten behoeve van de oprichting en/of wijziging en/of uitbreiding van mest- en/of organische (bij)productvergisting, waarbij een toename van ammoniakemissie vanaf het betreffende agrarische bedrijf plaatsvindt.
 • b. Tot het strijdige gebruik als bedoeld onder a. wordt niet gerekend het nog niet gerealiseerde gebruik conform een ten tijde van de vaststelling van het plan verleende en onherroepelijke vergunning als bedoeld in artikel 2.7. lid 3 Wet natuurbescherming
5.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het toegestane gebruik volgens het bepaalde in 5.1 voor het verlenen van huisvesting van seizoenarbeiders, met dien verstande dat:

 • a. de huisvesting uitsluitend bedoeld is voor seizoenarbeiders die tijdelijk werkzaam zijn voor het betreffende agrarische bedrijf;
 • b. het betreft wisselend gebruik, afhankelijk van de bedrijfsmatige noodzaak in de productiegebonden seizoenen;
 • c. de aanwezige bedrijfsgebouwen voor dit doel mogen worden ingericht voor een overnachtingaccommodatie, die niet geschikt is voor zelfstandige bewoning, en/of daarbij behorende voorzieningen;
 • d. indien aangetoond wordt dat onvoldoende ruimte aanwezig is binnen de aanwezige bedrijfsgebouwen deze voor dit doel ook mogen worden uitgebreid, waarbij de regels voor bedrijfsgebouwen overeenkomstig deze regels van toepassing zijn;
 • e. indien mogelijkheden voor de sub c genoemde overnachtingaccommodatie redelijkerwijs ontbreken, in plaats daarvan en maximaal gedurende 4 aaneengesloten maanden, binnen het bouwvlak tijdelijke mobiele woonunits mogen worden geplaatst, met geen groter gezamenlijk oppervlak dan 100 m2, geen hogere hoogte dan 3 m en mits wordt voorzien in een doeltreffende landschappelijke inpassing;
 • f. aangetoond wordt dat de omvang van de overnachtingaccommodatie en/of het aantal te realiseren woonunits is afgestemd op de behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten;
 • g. van de sub e genoemde periode kan worden afgeweken indien aangetoond wordt dat de aard van de agrarische bedrijfsvoering noodzaakt tot de huisvesting van seizoenarbeiders buiten de genoemde periode;
 • h. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
 • i. voor zover het betreft gronden gelegen buiten de bouwvlakken, uit een nader onderzoek is gebleken dat hierdoor de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad en, in geval het bouwwerken betreft, van tevoren in voldoende mate is verzekerd dat wordt voorzien in de aanleg van een landschappelijke beplanting ter inpassing van de bouwwerken die door het verlenen van de omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt.
5.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.7.1 Uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden binnen de bestemming Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. werken en werkzaamheden die direct zijn gericht op het storten, deponeren of op andere wijze opslaan van grond, puin of afvalmaterialen, voorzover deze van elders zijn aangevoerd;
 • b. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, voorzover dit niet betreft de verzorging van de aanwezige houtopstanden;
 • c. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, voor zover het niet betreft wegen en paden ten behoeve van het normale agrarische gebruik;
 • e. het dempen, graven, verbreden, verdiepen van waterpartijen en watergangen of het aanbrengen van drainagevoorzieningen.

5.7.2 Uitzonderingen

Het in 5.7.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden binnen het kader van het normale onderhoud, beheer of herstel van de functies, die het plan aan de gronden toekent;
 • b. werken en werkzaamheden, voor zover daarvoor, op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, reeds een vergunning is verleend ingevolge de Ontgrondingenwet;
 • c. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • d. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van calamiteiten of plagen te beperken;
 • e. werken en werkzaamheden ten aanzien waarvan door bevoegd gezag is medegedeeld dat deze, wat aard en omvang betreft, van zodanige ondergeschikte betekenis zijn, dat voor de uitvoering daarvan geen omgevingsvergunning wordt vereist.
5.7.3 Onderzoek

Het bevoegd gezag gaat pas over tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, als bedoeld in 5.7.1, indien uit een nader onderzoek is gebleken dat door de beoogde werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan te verwachten directe of indirecte gevolgen, de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot herstel of ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad.

Artikel 6 Bedrijf

6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1 Algemeen

De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn, naar in onderstaande tabel nader aangegeven, bestemd voor de desbetreffende doeleinden van handel en bedrijf met bijbehorende erven, terreinen, beplanting en bewoning en daarbij behorende doeleinden:

ter plaatse van de aanduiding:   toegestane functie:  
specifieke vorm van bedrijf - handelsbedrijf en opslag   handel en opslag  
kantoor   kantoor  
opslag   opslag  

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitsluitend beplanting' landschappelijke waarde in de vorm van landschappelijke inpassing;

6.1.2 Voorwaardelijke verplichting

Ter plaatse van het volgende adres is de bestemming gekoppeld aan een voorwaardelijke verplichting:

 • a. Zevenmorgen 26, Ingen:
  de landschappelijke inpassing dient conform het inrichtingsplan als opgenomen in Bijlage 9 Landschapsplan Zevenmorgen 26 van deze regels te zijn aangelegd binnen 2 jaar na de afgifte van de omgevingsvergunning voor de bouw van bedrijfsgebouwen; de landschappelijke inpassing dient vervolgens in stand te worden gehouden.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming “Bedrijf” mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen en bedrijfsinstallaties ten dienste van de in de bestemmingsomschrijving van dit artikel genoemde functies;
 • b. een bestaande bedrijfswoning tenzij binnen het bestemmingsvlak de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is opgenomen; in dat geval is een bedrijfswoning niet toegestaan;
 • c. vlaggenmasten, licht- en reclamemasten;
 • d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, tuinmuren, pergola's en beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen.
6.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van de in lid 6.2.1 sub a genoemde bedrijfsgebouwen en bedrijfsinstallaties gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de maximale toegestane bebouwde oppervlakte bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 3.835 m2;
 • c. het gebouw, gelegen ter plaatse van de bouwaanduiding 'nokrichting' dient te worden afgedekt met een kap waarvan de nokrichting haaks op de Zevenmorgen wordt gesitueerd.
 • d. voorts gelden de bepalingen zoals deze in de onderstaande tabel zijn opgenomen, met dien verstande dat, indien de bestaande bouwhoogte of goothoogte hoger is, deze hogere maat maatgevend is.

Ter plaatse van de aanduiding   Bouwhoogte max. m   Goothoogte max. m  
Kantoor   10   4,5  
Opslag   9   5  
6.2.3 Vlaggenmasten, licht- en reclamemasten

Voor het bouwen van de in lid 6.2.1 sub c genoemde bouwwerken, geen gebouwen

zijnde, mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 6 m.

6.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van de in lid 6.2.1 sub d genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde voorgevel(s) dan wel het verlengde daarvan mag niet meer bedragen dan 1 m, met uitzondering van toegangspoorten, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevels c.q. het verlengde daarvan mag niet meer dan 2 m bedragen mits deze op minimaal 1 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat voor pergola's de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m en de bouwhoogte voor beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen niet meer mag bedragen dan 4 m.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met de bestemming “Bedrijf” wordt in ieder geval begrepen:

 • a. een gebruik van de gronden, gelegen vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens en het verlengde daarvan, voor opslag van materialen en goederen in de open lucht;
 • b. een gebruik van de bedrijfsgebouwen voor andere bedrijfsdoeleinden dan opslag, voorzover het het gebouw ter plaatse van de aanduiding 'opslag' betreft, en voorzover het het gebouw ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' betreft, voor andere doeleinden dan de kantoorfunctie;
 • c. een risicovolle bedrijfsactiviteit zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zoals dit geldt ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan;
 • d. de opslag van consumentenvuurwerk;
 • e. de stalling van een tankwagen met ADR-geclassificeerde gevaarlijke stoffen, waaronder worden verstaan stoffen die zijn ingedeeld op basis van hun gevaareigenschappen in het "Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route" (ADR), zoals dit geldt ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan.
6.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in de bestemmingsomschrijving van dit artikel voor de vestiging van een bedrijf dat niet onder de aangeduide functie valt, of voor de wijziging of aanpassing van een bedrijf dat daardoor niet meer onder de aangeduide functie valt, indien en voor zover het betreffende bedrijf voorkomt op de tot het plan behorende “Staat van bedrijfsactiviteiten” en behoort tot categorie 1 of 2, of voor zover het betreffende bedrijf in vergelijking tot bedrijven die wel mogelijk zouden zijn, niet in meerdere mate een blijvende onevenredige afbreuk doet aan het woon- en leefmilieu.

Artikel 7 Bedrijf - Agrarisch verwant

7.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Bedrijf - Agrarisch verwant aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 'landbouwmechanisatiebedrijf'' een landbouwmechanisatiebedrijf;
 • b. bijbehorende voorzieningen en opslag;
 • c. erfbeplanting en/of de landschappelijke inpassing waarbij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitsluitend beplanting' de gronden uitsluitend bestemd zijn voor landschappelijke waarde in de vorm van landschappelijke inpassing.

met bijbehorende:

 • d. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming;
 • e. bijbehorende bewoning;
 • f. bijgebouwen ten behoeve van de bedrijfswoning;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming Bedrijf - Agrarisch verwant mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming;
 • b. één woning per bestemmingsvlak;
 • c. bijgebouwen ten behoeve van de woning;
 • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • e. voor gebouwen geldt dat de afstand tot de perceelsgrens niet minder mag bedragen dan 5 m.
7.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van de in 7.2.1 onder a. bedoelde bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m;
 • c. het maximaal bebouwde oppervlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak m2' is aangegeven (incl. de bedrijfswoning)
7.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van de in 7.2.1 onder b. bedoelde bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • d. indien nog geen bedrijfswoning aanwezig is of indien sprake is van de vervanging van een bestaande bedrijfswoning, mag de bedrijfswoning uitsluitend in - of aanpandig met, dan wel op ten hoogte 5 m van een bedrijfsgebouw worden gebouwd;
 • e. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m3;
 • f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m;
 • g. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

met dien verstand dat, indien de bestaande inhoud, hoogte of goothoogte groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is.

7.2.4 Bijgebouwen

Voor het bouwen van de in 7.2.1 onder c. bedoelde bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. per woning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd en mag het totale oppervlak van de bijgebouwen niet meer bedragen dan 75 m2;
 • b. de hoogte mag niet meer bedragen dan 7 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
7.2.5 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van de in 7.2.1 onder d. bedoelde bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

de bouwhoogte van vrijstaande antennemasten mag niet meer bedragen dan 15 m;

 • a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2,5 m.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemming Bedrijf - Agrarisch verwant wordt in ieder geval begrepen:

 • a. de opslag van goederen en materieel in de openlucht, voor zover het niet betreft auto's en vrachtwagens en voor zover de hoogte van de opslag meer bedraagt dan 4 m.

 

Artikel 8 Bedrijf - Buitengebied gebonden

8.1 Bestemmingsomschrijving
8.1.1 Álgemeen

De op de verbeelding voor Bedrijf - Buitengebied gebonden aangewezen gronden zijn bestemd voor

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'hovenier' uitsluitend een hovenier;
 • b. bijbehorende voorzieningen en opslag;
 • c. erfbeplanting en/of de landschappelijke inpassing;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitsluitend beplanting' landschappelijke waarde in de vorm van landschappelijke inpassing;

met bijbehorende:

 • e. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming;
 • f. bijbehorende bewoning;
 • g. bijgebouwen ten behoeve van de bedrijfswoning;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.
8.1.2 Voorwaardelijke verplichting

Ter plaatse van het volgende adres is de bestemming gekoppeld aan een voorwaardelijke verplichting:

 • a. Zandkuilweg 2a, Lienden:
  de landschappelijke inpassing dient conform het inrichtingsplan als opgenomen in Bijlage 8 Landschapsplan Zandkuilweg 2a te zijn aangelegd binnen 2 jaar na de afgifte van de omgevingsvergunning voor de bouw van bedrijfsgebouwen; de landschappelijke inpassing dient vervolgens in stand te worden gehouden.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming Bedrijf - Buitengebied gebonden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming;
 • b. maximaal één bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. bijgebouwen ten behoeve van de woning;
 • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van de bestemming, waaronder vlaggemasten, licht - en reclamemasten.
8.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van de in 8.2.1 onder a. bedoelde bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak met dien verstande dat de maximale bebouwde oppervlakte binnen het bouwvlak, ter plaatse van de aanduiding 'hovenier' niet meer mag bedragen dan 720 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
8.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van de in 8.2.1 onder b. bedoelde bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m3;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • d. met dien verstand dat, indien de bestaande inhoud, hoogte of goothoogte groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is.
8.2.4 Bijgebouwen

Voor het bouwen van de in 8.2.1 onder c. bedoelde bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. per woning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd en mag het totale oppervlak van de bijgebouwen niet meer bedragen dan 75 m2;
 • b. voorts is per woning maximaal één carport toegestaan met een oppervlakte van maximaal 60 m2;
 • c. de hoogte mag niet meer bedragen dan 7 m;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
8.2.5 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van de in 8.2.1 onder d. bedoelde bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde voorgevel(s) dan wel het verlengde daarvan mag niet meer bedragen dan 1 m, met uitzondering van toegangspoorten, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevels c.q. het verlengde daarvan mag niet meer dan 2 m bedragen mits deze op minimaal 1 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • c. Voor het bouwen van vlaggemasten, licht- en reclamemasten mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat voor pergola's de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m en de bouwhoogte voor beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen niet meer mag bedragen dan 4 m.
8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Strijdig gebruik

Als gebruik in strijd met de bestemming Bedrijf - Buitengebied gebonden wordt in ieder geval begrepen

 • a. een gebruik van de gronden, gelegen vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens en het verlengde daarvan, voor opslag van materialen en goederen in de open lucht;
 • b. een gebruik van de overige gronden voor opslag van materialen en goederen in de open lucht, voor zover de hoogte daarvan meer bedraagt dan 4 m en de afstand tot de perceelsgrens minder bedraagt dan 3 m;
 • c. een risicovolle bedrijfsactiviteit zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zoals dit geldt ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan;
 • d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel;
 • e. de opslag van consumentenvuurwerk;
 • f. het verwijderen van erfbeplanting of andere landschappelijke inpassingselementen, - die conform een in de bijlagen van deze regels opgenomen landschapsplannen zijn aangelegd,- anders dan ter vervanging in het kader van normaal onderhoud.

Artikel 9 Centrum

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandels- en bedrijven, zakelijke- en maatschappelijke dienstverlening, openbare- en bijzondere doeleinden, ateliers voor kunstenaars;
 • b. niet-permanente en niet overdekte terrassen voor horecabedrijven ter plaatse van de aanduiding 'terras'
 • c. doeleinden van handel en bedrijf die behoren tot maximaal categorie 2, zoals deze op de tot het plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten zijn vermeld;
 • d. bijbehorende bewoning, incl. mantelzorg en daarbij behorende doeleinden.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming Centrum mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen zoals verkoopruimten, showrooms, werkplaatsen, ateliers en zaalruimten;
 • b. bij de bedrijfsgebouwen behorende opslagruimten, bergingen en bedrijfsbouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • c. ten hoogste het bestaande aantal woningen;
 • d. bij de woning behorende bijbehorende bouwwerken;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erfafscheidingen, tuinmuren, pergola's en beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen.
9.2.2 Bebouwingspercentage

Voor het bouwen van de in 9.2.1 onder a, b en c genoemde gebouwen mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan 60%.

9.2.3 Bedrijfsgebouwen

Bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak. Voor het bouwen van de in 9.2.1 onder a en b genoemde bouwwerken mag de goothoogte niet meer bedragen dan 6 m en de bouwhoogte niet meer bedragen dan 11 m, met dien verstande dat:

 • a. indien de bestaande goothoogte hoger is, deze hogere maat maatgevend is;
 • b. voor zover de aanduiding "maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)" is opgenomen, de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan ter plaatse van die aanduiding is aangegeven.
9.2.4 Woningen

Woningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak. Voor het bouwen van de in 9.2.1 onder c genoemde woningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan 6 m respectievelijk 11 m, met dien verstande dat, indien de bestaande goothoogte hoger is, deze hogere maat maatgevend is.
9.2.5 Bijbehorende bouwwerken bij woningen

Voor het bouwen van de in 9.2.1 onder d genoemde bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 75 m2;
 • b. de bijbehorende bouwwerken moeten zodanig worden gesitueerd dat op het bouwperceel ten hoogste drie bijbehorende bouwwerken aanwezig zijn, tenzij strikte toepassing van deze bepaling zou leiden tot een ondoelmatige situering van het betreffende bijbehorende bouwwerk;
 • c. de goothoogte van aan het hoofdgebouw (i.c. de woning) aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,30 m;
 • d. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m.
9.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van de in 9.2.1 onder e genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde voorgevel(s) dan wel het verlengde daarvan mag niet meer bedragen dan 1 m, met uitzondering van toegangspoorten, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevels c.q. het verlengde daarvan mag niet meer dan 2 m bedragen mits deze op minimaal 1 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat voor pergola's de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m, voor beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en voor vlaggenmasten en licht- en reclamemasten de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m.
9.3 Specifieke gebruiksregels
9.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met de bestemming Centrum wordt in ieder geval begrepen:

 • a. de opslag van consumentenvuurwerk.
9.3.2 Mantelzorg

Gebruik van ruimten ten behoeve van mantelzorg, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt indien:

 • a. de inwoning plaats vindt in het hoofdgebouw en geen groter vloeroppervlak in beslag neemt dan 75 m2;
 • b. er sprake is van een gemeenschappelijke entree;
 • c. het verbouwde gedeelte voor inwoning technisch/functioneel altijd weer bij de oorspronkelijke woning kan worden betrokken.

Artikel 10 Detailhandel

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor het detailhandelsbedrijf, niet zijnde een supermarkt in de food-sector met een bedrijfsvloeroppervlak groter dan 150 m2, en bijbehorende bewoning en daarbij behorende doeleinden.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming “Detailhandel” mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen ten dienste van de in de bestemmingsomschrijving genoemde functie;
 • b. bij de bedrijfsgebouwen behorende opslagruimten, bergingen en bedrijfsbouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • c. uitsluitend bestaande bedrijfswoningen;
 • d. bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erfafscheidingen, tuinmuren, pergola's en beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen.
10.2.2 Bebouwingspercentage

Voor het bouwen van de lid 10.2.1 sub a sub a t/m d genoemde bouwwerken mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan 60%, met dien verstande dat, voor zover een aanduiding "maximum bebouwingspercentage (%)" is opgenomen, het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan ter plaatse van die aanduiding is aangegeven.

10.2.3 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van de in lid 10.2.1 sub a en b genoemde bouwwerken mag de goothoogte niet meer bedragen dan 6 m en de bouwhoogte niet meer bedragen dan 11 m, met dien verstande dat, indien de bestaande goothoogte hoger is, deze hogere maat maatgevend is.

10.2.4 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van de in lid 10.2.1 sub c genoemde bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. indien de bedrijfswoning een geheel vormt met de bedrijfsbebouwing gelden de bepalingen voor de bedrijfsgebouwen voor het geheel en geldt de bepaling onder b niet;
 • b. de goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan 6 m respectievelijk 11 m, met dien verstande dat, indien de bestaande goothoogte hoger is, deze hogere maat maatgevend is.
10.2.5 Bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van de in lid 10.2.1 sub d genoemde bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van alle bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 75 m²;
 • b. de bijgebouwen moeten zodanig worden gesitueerd dat op het bouwperceel ten hoogste drie vrijstaande bijgebouwen aanwezig zijn, tenzij strikte toepassing van deze bepaling zou leiden tot een ondoelmatige situering van het betreffende bijgebouw;
 • c. de goothoogte van aan het hoofdgebouw (i.c. de bedrijfswoning) aangebouwde bijgebouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,30 m;
 • d. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • e. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m.
10.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van de in lid 10.2.1 sub e genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevels c.q. het verlengde daarvan mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevels c.q. het verlengde daarvan mag niet meer dan 2 m bedragen mits deze op minimaal 1 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat voor pergola's de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,50 m, voor beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en voor vlaggenmasten en licht- en reclamemasten de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m.
10.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met de bestemming “Detailhandel” wordt in ieder geval begrepen de opslag van consumentenvuurwerk.

Artikel 11 Gemengd - Landgoed

11.1 Bestemmingsomschrijving
11.1.1 Algemeen

De voor Gemengd - Landgoed aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. instandhouding, dan wel herstel en ontwikkeling, van de landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan landgoederen;
 • b. watergangen en daarbij behorende voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, de waterberging daaronder mede begrepen;
 • c. extensief dagrecreatief medegebruik;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "agrarisch" zijn de gronden mede bestemd voor grondgebonden agrarische productie behorend bij het landgoed;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'bos' zijn de gronden mede bestemd voor de aanleg van bos behorende bij het landgoed;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'natuur' zijn de gronden mede bestemd voor de aanleg van natuur behorende bij het landgoed;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' zijn de gronden uitsluitend bestemd voor een parkeerterrein;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen- schuur' zijn de gronden tevens bestemd voor opslag en nevenactiviteiten van het landgoed zoals informatiepunt en verkoop van streekproducten.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Toegestane bouwwerken

Op de gronden met de bestemming Gemengd - Landgoed voor zover dit betreft de bouwvlakken, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. één gebouw ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - schuur';
 • b. bijbehorende bouwwerken, ten behoeve van de bestemming;
 • c. molens ten behoeve van de waterhuishouding;
 • d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming;
11.2.2 Gebouw

Bij de bouw van de in 11.2.1 onder a. bedoelde bedrijfsgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 66 m2
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
11.2.3 Molens

Bij de bouw van de in 11.2.1 bedoelde molens mag de ashoogte niet meer bedragen dan 6 m.

11.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van de in 11.2.1 onder d. bedoelde overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte van een uitkijktoren of een boswachterszit niet meer mag bedragen dan 6 meter en voor de overige bouwwerken niet meer dan 2,5 m.

11.3 Afwijken van de bouwregels
11.3.1 Algemeen

Tot het afwijken van de regels wordt pas overgegaan, indien hierdoor:

 • a. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
 • b. voor zover het betreft gronden gelegen buiten de bouwvlakken, uit een nader onderzoek is gebleken dat hierdoor de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad en, in geval het bouwwerken betreft, van tevoren in voldoende mate is verzekerd dat wordt voorzien in de aanleg van een landschappelijke beplanting ter inpassing van de bouwwerken die door het verlenen van de omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt.
11.4 Specifieke gebruiksregels

11.4.1 Algemeen

Als gebruik in strijd met de bestemming Gemengd - Landgoed wordt in ieder geval begrepen:

 • a. een gebruik als volkstuin;
 • b. een gebruik voor niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt op tray-velden of op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton;
 • c. een gebruik voor de verwerking van agrarische producten en productiegebonden detailhandel;
 • d. de opslag van mest, goederen en materieel in de openlucht;
 • e. de plaatsing van kampeermiddelen.
11.4.2 Parkeernorm

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' dienen minimaal 10 parkeerplaatsen te worden aangelegd en in stand gehouden

11.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
11.5.1 Uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden binnen de bestemming Gemengd - Landgoed, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. werken en werkzaamheden die direct zijn gericht op het storten, deponeren of op andere wijze opslaan van grond, puin of afvalmaterialen, voorzover deze van elders zijn aangevoerd;
 • b. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, voorzover dit niet betreft de verzorging van de aanwezige houtopstanden;
 • c. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, voor zover het niet betreft wegen en paden en parkeervoorzieningen ten behoeve van het normale agrarisch gebruik en gebruik als landgoed;
 • e. het dempen, graven, verbreden, verdiepen van waterpartijen en watergangen of het aanbrengen van drainagevoorzieningen.
11.5.2 Uitzonderingen

Het in 11.5.1 vervatte verbod geldt niet voor:

werken en werkzaamheden binnen het kader van het normale onderhoud, beheer of herstel van de functies, die het plan aan de gronden toekent;

 • a. werken en werkzaamheden, voor zover daarvoor, op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, reeds een vergunning is verleend ingevolge de Ontgrondingenwet;
 • b. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • c. werken en werkzaamheden in het kader van landschapsontwikkeling en landgoedbeheer;
 • d. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van calamiteiten of plagen te beperken;
 • e. werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het door het bevoegd gezag goedgekeurde inrichtingsplan;
 • f. werken en werkzaamheden ten aanzien waarvan door bevoegd gezag is medegedeeld dat deze, wat aard en omvang betreft, van zodanige ondergeschikte betekenis zijn, dat voor de uitvoering daarvan geen omgevingsvergunning wordt vereist.
11.5.3 Onderzoek

Het bevoegd gezag gaat pas over tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, als bedoeld in 11.5.1, indien uit een nader onderzoek is gebleken dat door de beoogde werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan te verwachten directe of indirecte gevolgen, de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot herstel of ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad.

Artikel 12 Groen

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, bos, park, plantsoen, beplantingsstroken;
 • b. parkeervoorzieningen, voorzieningen voor verkeersontsluiting en wandel- en fietspaden;
 • c. waterpartijen en- gangen, waterberging en andere waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;

een en ander met bijbehorende voorzieningen.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming Groen mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. zitbanken, speeltoestellen, beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen;
 • b. masten ten behoeve van verlichting en verkeers- en verwijsborden;
 • c. abri's en rijwielstallingen;
 • d. erfafscheidingen en (keer)muren;
 • e. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van masten mag niet meer bedragen dan 10 m;
 • b. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m2;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2,5 m.

Artikel 13 Groen - Beplantingsstrook

13.1 Bestemmingsomschrijving
13.1.1 Algemeen

De voor Groen - Beplantingsstrook aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de aanleg en instandhouding van afschermende groenvoorzieningen, bestaande uit hoogopgaande gebiedseigen beplanting;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - dubbele windhaag', de aanleg en instandhouding van een dubbele windhaag;
 • c. bestaande schouwstroken;
 • d. in- en uitritten die noodzakelijk zijn in verband met aangrenzende bestemmingen;
 • e. voorzieningen voor de waterhuishouding, waterberging, waterzuivering en hemelwaterinfiltratie;
 • f. nutsvoorzieningen.
13.1.2 Voorwaardelijke verplichting

Erichemsekade 8 (Karakiet)

 • a. Voor deze gronden geldt de voorwaardelijke verplichting als opgenomen in 18.1.2
  De dubbele windhaag bestaat uit twee windhagen van minimaal 1 m breed en minimaal 4 m hoog die op een afstand van 4 m van elkaar zodanig worden gesitueerd, dat sprake is van een goed woon en leefklimaat binnen 5 m gemeten vanaf de dichtst bij de gevoelige functie gesitueerde windhaag.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming Groen - Beplantingsstrook mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, met een bouwhoogte van niet meer dan 2,5 m en een oppervlakte van niet meer dan 10 m2.

Artikel 14 Maatschappelijk

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1 Algemeen

De voor "Maatschappelijk" aangewezen gronden zijn bestemd voor

 • a. maatschappelijke voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. met bijbehorende erven, terreinen, beplanting en bewoning en daarbij behorende doeleinden:
ter plaatse van de aanduiding:   toegestane functie:  
specifieke vorm van maatschappelijk - kinderdagverblijf/ naschoolse opvang en zorgboerderij   kinderopvang/naschoolse opvang en zorgboerderij  
zorgboerderij   zorgboerderij  

 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitsluitend beplanting' landschappelijke waarde in de vorm van landschappelijke inpassing;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - dubbele windhaag', de aanleg en instandhouding van een dubbele windhaag.
14.1.2 Voorwaardelijke verplichting

Ter plaatse van het volgende adres is de bestemming gekoppeld aan een voorwaardelijke verplichting: Prinses Margrietstraat 5, Rijswijk :

 • a. het gebruik van de gebouwen ten behoeve van de functie zorgboerderij is uitsluitend toegestaan indien ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - dubbele windhaag', een dubbele windhaag is aangelegd en in stand wordt gehouden.
  De dubbele windhaag bestaat uit twee windhagen van minimaal 1 m breed en minimaal 4 m hoog die op een afstand van 4 m van elkaar zodanig worden gesitueerd, dat sprake is van een goed woon en leefklimaat binnen 5 m gemeten vanaf de dichtst bij de gevoelige functie gesitueerde windhaag.
 • b. de landschappelijke inpassing dient conform het inrichtingsplan als opgenomen in Bijlage 5 Landschapsplan Prinses Margrietstraat 5, Rijswijk van deze regels te zijn aangelegd binnen 2 jaar na de datum waarop het ruimtelijke plan onherroepelijk is geworden; de landschappelijke inpassing dient vervolgens in stand te worden gehouden.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming "Maatschappelijk" mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten dienste van de in de bestemmingsomschrijving van dit artikel genoemde functies;
 • b. uitsluitend bestaande bedrijfswoningen;
 • c. bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen;
 • d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.
14.2.2 Gebouwen

Bij de bouw van de in lid 14.2.1 sub a bedoelde gebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. per bestemmingsvlak mag het bebouwd oppervlak van de gebouwen niet meer bedragen dan 120% van het bestaande bebouwd oppervlak; met dien verstande dat het bebouwde oppervlak ter plaatse van de aanduiding 'zorgboerderij', maximaal 225 m2 mag bedragen (exclusief de bedrijfswoning);
 • b. de hoogte mag niet meer bedragen dan 9 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
14.2.3 Bedrijfswoning

Voor het bouwen van de in lid 14.2.1 sub b genoemde bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. indien de bedrijfswoning een geheel vormt met de bedrijfsbebouwing gelden de bepalingen voor de bouwhoogte en de goothoogte van de bedrijfsgebouwen voor het geheel;
 • b. in het andere geval mogen de goothoogte en de bouwhoogte niet meer bedragen dan 6 m respectievelijk 11 m, met dien verstande dat, indien de bestaande goothoogte of bouwhoogte hoger is, deze hogere maat maatgevend is.
14.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van de in lid 14.2.1 sub c genoemde bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van alle bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 75 m²;
 • b. de bijgebouwen moeten zodanig worden gesitueerd dat op het bouwperceel ten hoogste drie vrijstaande bijgebouwen aanwezig zijn, tenzij strikte toepassing van deze bepaling zou leiden tot een ondoelmatige situering van het betreffende bijgebouw;
 • c. de goothoogte van aan het hoofdgebouw aangebouwde bijgebouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,30 m;
 • d. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • e. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m.
14.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van de in lid 14.2.1 sub d genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde voorgevel(s) dan wel het verlengde daarvan mag niet meer bedragen dan 1 m, met uitzondering van toegangspoorten, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevels c.q. het verlengde daarvan mag niet meer dan 2 m bedragen mits deze op minimaal 1 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat voor pergola's de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m en de bouwhoogte voor beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen niet meer mag bedragen dan 4 m.
14.3 Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemming 14.1.1 wordt in ieder geval begrepen:

 • a. het verlenen van nachtverblijf in het kader van opvang voor meer dan 6 personen per nacht.

 

Artikel 15 Recreatie - Centrale voorzieningen

15.1 Bestemmingsomschrijving
15.1.1 Algemeen

De voor Recreatie - Centrale voorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. beheersvoorzieningen ten behoeve van het aansluitende verblijfsrecreatie- en/of dagrecreatieterrein;
 • b. facilitaire voorzieningen ten behoeve van de recreanten van het aansluitende verblijfsrecreatie- en/of dagrecreatieterrein, waaronder begrepen facilitaireruimten, opslag, linnenkamer, sanitaire voorzieningen en wasruimten;
 • c. gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de recreanten van het aansluitende verblijfsrecreatie- en/of dagrecreatieterrein, waaronder begrepen een sportveld, een ligweide, een zwembad, speelvoorzieningen, slechtweervoorzieningen, winkelvoorzieningen, horecavoorzieningen, met dien verstande dat:
 • d. parkeervoorzieningen, waarbij geldt dat
 • 1. ten minste moet zijn voorzien in minimaal 1 parkeerplaats per kampeermiddel, hetzij in het bestemmingsvlak van de onderhavige bestemming, hetzij in het aangrenzende bestemmingsvlak 'Recreatie - Kampeerterrein';
 • 2. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' de gronden uitsluitend zijn bestemd voor een parkeerterrein,
 • e. verblijfsrecreatie conform de aangrenzende bestemming 'Recreatie - Kampeerterrein', met dien verstande dat de regels van de betreffende aangrenzende bestemming in acht worden genomen, waarbij het bestemmingsvlak van de aangrenzende bestemming en het bestemmingsvlak van 'Recreatie - Centrale voorzieningen' voor de verblijfsrecreatie als één bestemmingsvlak worden aangemerkt, zodat het maximum aantal recreatiewoningen en/of trekkershutten geldt voor de gezamenlijke bestemmingsvlakken.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming Recreatie - Centrale voorzieningen mag uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming;
 • b. één bedrijfswoning per bestemmingsvlak dan wel in geval reeds meerdere woningen aanwezig zijn, het bestaande aantal woningen;
 • c. bijgebouwen bij de bedrijfswoning;
 • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van de bestemming.
15.2.2 Gebouwen

Bij de bouw van gebouwen als bedoeld in 15.2.1 onder a dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag per bestemmingsvlak niet meer bedragen dan 200 m2
 • b. de hoogte mag niet meer bedragen dan 8 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
15.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van de in 15.2.1 onder b. bedoelde bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. indien nog geen bedrijfswoning aanwezig is of indien sprake is van de vervanging van een bestaande bedrijfswoning, mag de bedrijfswoning uitsluitend in - of aanpandig met, dan wel op ten hoogte 5 m van een bedrijfsgebouw worden gebouwd;
 • b. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m3;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

met dien verstand dat, indien de bestaande inhoud, hoogte of goothoogte groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is.

15.2.4 Bijgebouwen

Voor het bouwen van de in 15.2.1 onder c. bedoelde bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. per woning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd en mag het totale oppervlak van de bijgebouwen niet meer bedragen dan 75 m2;
 • b. de hoogte mag niet meer bedragen dan 7 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
15.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de bouwhoogte van sport - en speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 12 m;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 m;
 • c. de bouwhoogte van verwijsborden en lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • d. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.
15.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 15.2.2 en een grotere oppervlakte ten behoeve van centrale voorzieningen worden toegestaan, met dien verstande dat:

 • a. de uitbreiding niet meer dan 25% mag bedragen;
 • b. de uitbreiding uitvoerbaar is met het oog op beschermde flora en fauna;
 • c. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • d. de uitbreiding wordt gerealiseerd in samenhang met een door burgemeester en wethouders goed te keuren erfinrichtingsplan, waarin aandacht wordt besteed aan ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing;
 • e. bij een toename van het aantal verkeersbewegingen de toeleidende wegen daarvoor geschikt zijn;
 • f. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van nabijgelegen gronden;
15.4 Specifieke gebruiksregels
15.4.1 Algemeen

Als gebruik in strijd met de bestemming Recreatie - Centrale voorzieningen wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden:

 • a. voor horeca en detailhandel, anders dan in de vorm van ondersteunend aan de recreatieve functie van de gronden;
 • b. voor permanene bewoning behoudens de bedrijfswoning.
15.4.2 Parkeernorm

Binnen de bestemming dient te worden gewaarborgd dat er sprake is van voldoende parkeerplaatsen op eigen erf. Hiertoe dienen minimaal 1 parkeerplaats per standplaats voor een kampeermiddel te worden aangelegd en in stand gehouden.

Artikel 16 Recreatie - Kampeerterrein

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Kampeerterrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie door middel van kampeermiddelen, met uitzondering van stacaravans;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie uitgesloten' geen kampeermiddelen zijn toegestaan;
 • c. parkeervoorzieningen, waarbij geldt dat ten minste moet zijn voorzien in minimaal 1 parkeerplaats per recreatiewoning en per kampeermiddel, hetzij in het bestemmingsvlak van de onderhavige bestemming, hetzij in het aangrenzende bestemmingsvlak 'Recreatie - Centrale voorzieningen';
 • d. sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - windhaag', de aanleg en instandhouding van een windhaag;
 • f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals speelvoorzieningen - waaronder niet worden begrepen een manege en het houden van vee -, groen,water, ontsluitingswegen en nutsvoorzieningen.
16.1.1 Voorwaardelijke verplichting

Remsestraat 9:

 • a. Het gebruik van de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - voorwaardelijke verplichting 2' voor verblijfsrecreatie, is uitsluitend toegestaan indien en voorzover ter plaatse van de aanduiding 'specfieke vorm van groen - windhaag' een windhaag met een minimale breedte van 1 m en een minimale hoogte van 4 m, is aangelegd en instand wordt gehouden .
 • b. Het gebruik van de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - voorwaardelijke verplichting 1' voor verblijfsrecreatie, is uitsluitend toegestaan indien en voorzover ter plaatse van de aanduiding 'specfieke vorm van groen - windhaag' een dubbele windhaag is aangelegd en instand wordt gehouden.
  De dubbele windhaag bestaat uit twee windhagen van minimaal 1 m breed en minimaal 4 m hoog die op een afstand van 4 m van elkaar zodanig worden gesitueerd, dat sprake is van een goed woon en leefklimaat binnen 5 m gemeten vanaf de dichtst bij de gevoelige functie gesitueerde windhaag.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming Recreatie - Kampeerterrein mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming.

16.2.2 Kampeermiddelen

Bij de bouw van kampeermiddelen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de totale oppervlakte inclusief aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 55 m2 per kampeermiddel;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,3 m;
 • c. indien de kampeermiddelen niet aaneengebouwd (geschakeld) worden, mag de onderlinge afstand tussen kampeermiddelen niet minder dan 5 m bedragen en mag de afstand tot de standplaatsgrens niet minder dan 2,5 m bedragen;
16.2.3 Trekkershutten

Bij de bouw van trekkershutten dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. het aantal trekkershutten mag niet meer dan 10 bedragen;
 • b. de oppervlakte per trekkershut mag niet meer dan 12 m2 bedragen;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • d. bij een trekkershut is geen berging toegestaan.
16.2.4 Sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid

Bij de bouw van de sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de gezamelijke oppervlakte van de gebouwen mag ter plaatse van de Remsestraat 9 te Lienden, niet meer bedragen dan 50 m2;.
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
16.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 m;
 • b. de bouwhoogte van toestellen voor sport en spel, verwijsborden en lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • c. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.
16.3 Afwijken van de bouwregels
16.3.1 Afwijken voorgeschreven afstand

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 16.2.2 onder c. teneinde een geringere afstand te kunnen toestaan, indien brandwerende maatregelen zijn getroffen.

16.3.2 Afwijken oppervlakte sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 16.2.4 ten behoeve van een grotere gezamelijke oppervlakte aan sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid, waarbij de gezamelijke oppervlakte 100 m2 bedraagt.
Tot het afwijken wordt pas overgegaan, indien en voorzover de uitbreiding wordt gerealiseerd in samenhang met een door het bevoegd gezag goed te keuren erfinrichtingsplan, waarin aandacht wordt besteed aan ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing.

Artikel 17 Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. parkeervoorzieningen ten behoeve van de aangrenzende verblijfsrecreatie;
 • b. sanitaire voorzieningen;
 • c. schuilgelegenheden voor vee
 • d. groen
 • e. water
 • f. voetpaden
 • g. verkeersvoorzieningen en ontsluitingswegen
 • h. extensief dagrecreatief medegebruik.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming.

17.2.2 Berging/dierenverblijf

Binnen het bouwvlak is een berging/schapenschuur toegestaan met een maximale oppervlakte van 50 m2.

17.2.3 Sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid

Bij de bouw van de sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de gezamelijke oppervlakte van de gebouwen mag - ter plaatse van de Erichemsekade 8 te Buren - , niet meer bedragen dan 500 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
17.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 m;
 • b. de bouwhoogte van verwijsborden en lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • c. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

17.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 17.2.3 ten behoeve van een grotere gezamelijke oppervlakte aan sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid, waarbij de gezamelijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 1.100 m2.
Tot het afwijken wordt pas overgegaan, indien en voorzover de uitbreiding wordt gerealiseerd in samenhang met een door het bevoegd gezag goed te keuren erfinrichtingsplan, waarin aandacht wordt besteed aan ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing.

17.4 Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemming Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden voor dag- en verblijfsrecreatie anders dan in de vorm van ondersteunende functies zoals parkeren, sanitaire voorzieningen, schuilgelegenheid en beweiding van de gronden.

17.5 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan de gronden met de bestemming Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen wijzigen in de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2, indien door middel van onderzoek is aangetoond dat een aanvaardbaar woon- en leefmilieu op het terrein, gelet op het gebruik van de omliggende gronden, kan worden gewaarborgd.

Artikel 18 Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2

18.1 Bestemmingsomschrijving
18.1.1 Algemeen

De voor Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie door middel van recreatiewoningen en/of kampeermiddelen, waarbij
  • 1. geldt dat het bouwperceel van een recreatiewoning een oppervlakte dient te hebben van ten minste vier maal de oppervlakte van de recreatiewoning;
  • 2. geldt dat de oppervlakte van een standplaats niet minder mag bedragen dan drie maal de oppervlakte van een stacaravan, indien de standplaats is bedoeld voor een stacaravan;
 • b. parkeervoorzieningen, waarbij geldt dat ten minste moet zijn voorzien in minimaal 1 parkeerplaats per recreatiewoning en per kampeermiddel, hetzij in het bestemmingsvlak met de bestemming Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen,hetzij in de onderhavige bestemming;
 • c. sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals speelvoorzieningen - waaronder niet worden begrepen zwembaden, een manege en het houden van vee -, groen, water voetpaden, verkeersvoorzieningen en nutsvoorzieningen.
18.1.2 Voorwaardelijke verplichting

Erichemsekade 8 (Karakiet)

 • a. Het gebruik van de gronden, gelegen binnnen de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2 voorzover gelegen binnen een strook van 39 m vanaf de bestemming Groen - Beplantingsstrook voor verblijfsrecreatie, is uitsluitend toegestaan indien en voorzover binnen de bestemming Groen - Beplantingsstrook, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - windhaag' een dubbele windhaag is aangelegd en instand wordt gehouden.
  De dubbele windhaag bestaat uit twee windhagen van minimaal 1 m breed en minimaal 4 m hoog die op een afstand van 4 m van elkaar zodanig worden gesitueerd, dat sprake is van een goed woon en leefklimaat binnen 5 m gemeten vanaf de dichtst bij de gevoelige functie gesitueerde windhaag.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2 mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming.

18.2.2 Recreatiewoningen

Bij de bouw van recreatiewoningen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de totale oppervlakte incl. aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 55 m2 per recreatiewoning;
 • b. de totale inhoud incl aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en kelders mag niet meer bedragen dan 300 m3 per recreatiewoning;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7 m;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • e. indien de recreatiewoningen niet aaneengebouwd (geschakeld) worden, mag de onderlinge afstand tussen recreatiewoningen niet minder dan 5 m bedragen en mag de afstand tot de bouwperceelsgrens niet minder dan 2,5 m bedragen;
 • f. bergingen mogen niet vrijstaand worden gebouwd;
 • g. de toevoeging, uitbreiding of verbouw van een recreatiewoning mag pas worden gerealiseerd als de afschermende beplanting is aangelegd conform het in de bijlage opgenomen beplantingsplan.
18.2.3 Kampeermiddelen

Bij de bouw van kampeermiddelen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de totale oppervlakte inclusief aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 55 m2 per kampeermiddel, met dien verstande dat op de standplaatsen voor stacaravans per standplaats één berging met een oppervlakte van 6 m2 en bij de toegangsdeur een opstap en een afdak van 2 m2 mogen worden geplaatst;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,3 m;
 • c. indien de kampeermiddelen niet aaneengebouwd (geschakeld) worden, mag de onderlinge afstand tussen kampeermiddelen niet minder dan 5 m bedragen en mag de afstand tot de standplaatsgrens niet minder dan 2,5 m bedragen;
 • d. de toevoeging, uitbreiding of verbouw van een recreatiewoning mag pas worden gerealiseerd als de afschermende beplanting is aangelegd conform het in de bijlage opgenomen beplantingsplan.
18.2.4 Trekkershutten

Bij de bouw van trekkershutten dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. het aantal trekkershutten mag niet meer dan 10 bedragen;
 • b. de oppervlakte per trekkershut mag niet meer dan 12 m2 bedragen;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • d. bij een trekkershut is geen berging toegestaan.
18.2.5 Sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid

Bij de bouw van de sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de gezamelijke oppervlakte van de gebouwen mag - ter plaatse van de Erichemsekade 8 te Buren - , niet meer bedragen dan 500 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
18.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 m;
 • b. de bouwhoogte van toestellen voor sport en spel, verwijsborden en lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • c. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.
18.3 Afwijken van de bouwregels
18.3.1 Afwijken voorgeschreven afstand

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 18.2.3 onder f. en 18.2.4 onder c. teneinde een geringere afstand te kunnen toestaan, indien brandwerende maatregelen zijn getroffen.

18.3.2 Afwijken oppervlakte sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 18.2.5 ten behoeve van een grotere gezamelijke oppervlakte aan sanitaire voorzieningen en schuilgelegenheid, waarbij de gezamelijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 1.100 m2.
Tot het afwijken wordt pas overgegaan, indien en voorzover de uitbreiding wordt gerealiseerd in samenhang met een door het bevoegd gezag goed te keuren erfinrichtingsplan, waarin aandacht wordt besteed aan ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing.

Artikel 19 Tuin - Gaarde

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin - Gaarde aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuin, moestuin, boomgaard, akker, weide en daarmee gelijk te stellen doeleinden;
 • b. voorzieningen voor de waterhuishouding, waterberging, waterzuivering en hemelwaterinfiltratie.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming Tuin - Gaarde mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. plantenkasjes en verblijven voor huisdieren;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de waterhuishouding, waterberging, waterzuivering en hemelwaterinfiltratie;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van geringe omvang ten dienste van de bestemming, zoals terreinafscheidingen, voerbakken en waterpompen;
 • d. bestaande bouwwerken: bestaande bouwwerken die niet tot de genoemde bouwwerken onder a t/m c behoren en/of qua maatvoering afwijken van het bepaalde binnen deze bestemming, worden geacht te voldoen aan het plan en mogen worden gehandhaafd en herbouwd.
19.2.2 Plantenkasjes en verblijven voor dieren

Voor het bouwen van de in 19.2.1 onder a genoemde plantenkasjes en verblijven voor huisdieren gelden de volgende bepalingen:

 • a. per bestemmingsvlak mag niet meer dan één bouwwerk worden gerealiseerd;
 • b. de oppervlakte per bouwwerk mag niet meer bedragen dan 12 m2;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
19.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van de in 19.2.1 onder b en c genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 2 m.

19.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming Tuin - Gaarde wordt in ieder geval gerekend:

 • a. de opslag van mest;
 • b. de opslag van goederen en materieel in de openlucht;
 • c. het gebruik als paardenbak, tennisbaan en zwembad.
19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.4.1 Omgevingsvergunningsplicht

Het is verboden op gronden met de bestemming Tuin - Gaarde de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden:

 • a. werken en werkzaamheden die direct zijn gericht op het storten, deponeren of op andere wijze opslaan van baggerspecie, grond, puin of afvalmaterialen, voor zover deze van elders zijn aangevoerd;
 • b. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden, voor zover het bestaande maaiveld met meer dan 0,5 m wordt verlaagd of verhoogd over een groter aaneengesloten oppervlak dan 25 m2;
 • c. het aanleggen van verhardingen met een groter aaneengesloten oppervlak dan 100 m2;
 • d. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
19.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 19.4.1 onder a t/m d vervatte verboden geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden binnen het kader van het normale onderhoud, beheer of herstel van de functies, die het plan aan de gronden toekent;
 • b. werken en werkzaamheden, voor zover daarvoor, op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, reeds een vergunning is verleend ingevolge de Ontgrondingenwet;
 • c. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • d. indien en voor zover de Boswet of de gemeentelijke kapverordening van toepassing is.
19.4.3 Criteria

Het bevoegd gezag gaat pas over tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, als bedoeld in 19.4.1 onder a t/m d, indien uit een nader onderzoek is gebleken dat door de beoogde werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan te verwachten directe of indirecte gevolgen, de landschappelijke waarden en de natuurwaarden of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad.

De werken en werkzaamheden, als bedoeld in 19.4.1 onder d, zijn slechts toelaatbaar, indien door deze werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de lucht en/of de bodem niet onevenredig wordt verontreinigd door stoffen, die hetzij door hun aard, hetzij door de hoeveelheid, uit het oogpunt van de volksgezondheid, gevaar opleveren voor de bewoners van woningen, welke op de omliggende gronden aanwezig dan wel geprojecteerd zijn.

Artikel 20 Verkeer

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, parkeerplaatsen en fiets- en voetpaden met bermen;
 • b. bijbehorende voorzieningen;
 • c. buis- en kabelleidingen voor riolering, nutsbedrijven en overeenkomende doeleinden;
 • d. watergangen en daarbij behorende voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, de waterberging daaronder begrepen;
 • e. instandhouding, dan wel herstel en ontwikkeling, van de landschappelijke waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan wegbermen.
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - rotonde' zijn de gronden tevens bestemd voor het plaatsen van reclame-uitingen.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Op de gronden met de bestemming Verkeer mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. masten ten behoeve van verlichting en verkeers- en verwijsborden;
 • b. abri's en rijwielstallingen;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.
 • d. alsmede, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - rotonde' reclame-uitingen op of in de vorm van bouwwerken geen gebouwen zijnde en overige voorzieningen.
20.2.2 Masten

Bij de bouw van de in 20.2.1 bedoelde masten geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 10 m.

20.2.3 Abri's en rijwielstallingen

Bij de bouw van de in 20.2.1 onder b bedoelde bouwwerken dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:

 • a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
20.2.4 Terras

Bij de bouw van de in 20.2.1 onder c bedoelde bouwwerken dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:

 • a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2 m.
20.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van de in 20.2.1 bedoelde bouwwerken dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:

 • a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m.

Artikel 21 Wonen - Buitengebied

21.1 Bestemmingsomschrijving
21.1.1 Algemeen

De voor 'Wonen - Buitengebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bewoningen met daarbij behorende doeleinden;
 • b. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Toegestane bebouwing

Op de gronden met de bestemming 'Wonen - Buitengebied' mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. vrijstaande woningen met bijbehorende bouwwerken;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming

met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • c. de bebouwing moet worden gesitueerd binnen dat deel van het bestemmingsvlak dat is gelegen achter de bestaande voorgevel, waarbij niet meer dan 50% van dit deel tot het bebouwd oppervlak mag behoren;
 • d. de afstand van de woning tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 m;
21.2.2 Vrijstaande woningen

Bij de bouw van de in 21.2.1 bedoelde vrijstaande woningen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. per bestemmingsvlak is maximaal één woning toegestaan;
 • b. indien in het bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven, mag een woning uitsluitend worden gebouwd in het bouwvlak;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a. zijn meerdere woningen binnen een bestemmingsvlak toegestaan onder onderstaande voorwaarden:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aantal woningen niet meer mag bedragen dan het aangegeven aantal;
  • 2. indien en voorzover meerdere bouwvlakken binnen een bestemmingsvlak zijn aangeduid, is maximaal één woning per bouwvlak toegestaan;
 • d. indien het betreft volledige herbouw of vervanging, moet de nieuwe woning op de plaats van de te herbouwen of te vervangen woning worden gebouwd, tenzij de woning is opgenomen binnen een bouwvlak; dan mag de woning binnen het bouwvvlak worden herbouwd;
 • e. indien het betreft een vergroting van de inhoud van het gebouw waarin de woning is opgenomen, is deze vergroting slechts toegestaan voorzover de toegestane vergroting van de woning niet of niet doelmatig binnen de bestaande inhoud van dat gebouw kan worden verwezenlijkt;
 • f. de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 750 m3, met dien verstande dat :
  • 1. de inhoud van woningen met een bestaande inhoud tot 300 m3 mag worden vergroot tot 400 m3;
  • 2. de inhoud van woningen met een bestaande inhoud van meer dan 300 m3 mag worden vergroot met maximaal 100 m3 tot maximaal 750 m3;
 • g. de goothoogte mag maximaal 6 m bedragen;
 • h. de bouwhoogte mag maximaal 12 m bedragen;
 • i. de woning moet met een kap worden afgedekt, waarvan de dakhelling ten minste 30 graden en niet meer dan 60 graden bedraagt;
 • j. met dien verstande dat, indien de bestaande inhoud, bouwhoogte of goothoogte van de woning groter respectievelijk hoger is, deze grotere of hogere maat maatgevend is.
21.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor de bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. per woning mogen niet meer dan twee vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • b. indien en voorzover de aanduiding 'bijgebouwen' is weergegeven, dienen de bijbehorende bouwwerken gesitueerd te worden binnen deze aanduiding.
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 75 m2 bedragen;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen 7 m;
 • e. de goothoogte mag niet meer bedragen 3 m;
 • f. indien het bijbehorend bouwwerk een traditionele hooiberg betreft mag, in de laagste stand van het dak, de bouwhoogte niet meer bedragen dan 10 m en de goothoogte niet meer dan 6 m;
21.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Bij de bouw van de in 21.2.1 bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de bouwhoogte van vrijstaande antennemasten mag niet meer bedragen dan 15 m;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2,5 m.
21.3 Afwijken van de bouwregels
21.3.1 Inhoud woning

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2.2 voor de bouw van een woning tot meer dan de toegestane inhoud, indien en voor zover de overschrijding van de toegestane inhoud niet meer bedraagt dan 10 m3 per 50 m2 te slopen surplus aan bijbehorende bouwwerken op het desbetreffende erf en niet meer dan 100 m3 en tot een absoluut maximum van 750 m3.

21.3.2 Bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2.3 tot een totaal bebouwd oppervlak voor bijbehorende bouwwerken van maximaal 200 m2, indien en voor zover de overschrijding van het toegestane oppervlak niet meer bedraagt dan 25% van het oppervlak van een te slopen surplus aan bijbehorende bouwwerken op het desbetreffende erf en deze bepaling niet cumulatief wordt toegepast met het bepaalde in 21.3.3.

21.3.3 Agrarische nevenactiviteiten

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2.3, tot een totaal bebouwd oppervlak voor bijbehorende bouwwerken van maximaal 200 m2 voor agrarische nevenactiviteiten, daaronder begrepen het hobbymatig houden van dieren, indien en voor zover:

 • a. het bijbehorende huisperceel tenminste 2.500 m2 bedraagt;
 • b. tezamen met het huisperceel een perceel grond, binnen het grondgebied van de gemeente Buren, van tenminste 7.500 m2 in eigendom is;
 • c. deze bepaling niet cumulatief wordt toegepast met het bepaalde in 21.3.2.

Artikel 22 Wonen - Kern

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen - Kern" aangewezen gronden zijn bestemd voor bewoning en daarbij behorende doeleinden, incl. mantelzorg en/of aan huisgebonden beroep of bedrijf en/of webwinkel alsmede,

ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' , een kantoor.

22.2 Bouwregels
22.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming “Wonen - Kern” mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. woningen met bijbehorende doeleinden, inclusief een kantoor ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • b. bij de woningen behorende bijbehorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

22.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van de in 22.2.1 onder a genoemde woningen (i.c. hoofdgebouwen) gelden de bepalingen zoals deze in de onderstaande tabel zijn opgenomen, met dien verstande dat, indien de bestaande goothoogte hoger is, deze hogere maat maatgevend is.

Ter plaatse van de aanduiding   Toegestane bouwvorm   Bouwhoogte
 
(meters)
   
Goothoogte
 
(meters)
   
Afstand tot de zijdelingse perceelsgrens (zie ook 22.2.4 en 22.2.5)  
specifieke bouwaanduiding - bv   vrijstaand   10   5   3  
specifieke bouwaanduiding - cv   vrijstaand   12   6   3  
specifieke bouwaanduiding - cvh   vrijstaand of twee-aaneen   12   6   3  
specifieke bouwaanduiding - g   gestapeld   zie verbeelding   zie verbeelding    
specifieke bouwaanduiding - avh   vrijstaand of twee-aaneen   8   4   3  
22.2.3 Situering voorgevel

Ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de voorgevel van een woning richting de 'gevellijn' georiënteerd te zijn.

22.2.4 Uitzondering afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

Niet van toepassing is het gestelde in 22.2.2 ten aanzien van de afstand van een hoofdgebouw tot de perceelsgrens indien het betreft een gemeenschappelijke perceelsgrens tussen woningen die aan elkaar mogen worden gebouwd.

22.2.5 Bestaande afstand zijdelingse perceelsgrens

De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag minder bedragen dan in 22.2.2 genoemd, indien de bestaande afstand geringer is, met dien verstande dat in dat geval de afstand niet minder mag bedragen dan de bestaande afstand.

22.2.6 Bouwdiepte

De bouwdiepte van een woning mag niet meer bedragen dan 15 m, met dien verstande dat, indien de bestaande bouwdiepte meer bedraagt, de bestaande bouwdiepte maatgevend is.

22.2.7 Bebouwingspercentage

Voor het bouwen van de in 22.2.1 genoemde bouwwerken mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan 60%, met dien verstande dat, voor zover een aanduiding "maximum bebouwingspercentage (%)" is opgenomen, het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan ter plaatse van die aanduiding is aangegeven.

22.2.8 Maximum aantal woningen

Het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal tenzij op de verbeelding een maximaal aantal woningen is aangegeven.

22.2.9 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van de in 22.2.1 onder b genoemde bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken, met uitzondering van bijbehorende bouwwerken bij gebouwen aangewezen als een Rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristieke pand, mag niet meer bedragen dan:

Totale perceelsgrootte\
 
Maximum oppervlak aan bijbehorende
bouwwerken  
tot 500 m2
 
75 m2  
vanaf 500 m2 tot 1500 m2
 
100 m2  
vanaf 1500 m2
 
150 m2
 

de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken gewezen als een Rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristieke pand mag niet meer bedragen dan 75 m2;

 • b. het aantal vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3;
 • c. bijbehorende bouwwerken dienen tenminste 1 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • f. indien het een aangebouwd bijbehorende bouwwerken aan een hoofdgebouw betreft is het gestelde in sub e niet van toepassing en mag de goothoogte niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,30 m;
22.2.10 Erkers

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers voor de voorgevel gelden de volgende regels:

 • a. de breedte mag niet meer bedragen dan 75% van de breedte van de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw;
 • b. de diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 meter vanaf de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 0,25 meter tot een maximum van 4 meter;
 • d. per perceel is maximaal 1 bijbehorend bouwwerk in de vorm van een erker toegestaan aan de voorgevel;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder c is ter plaatse van de woning gelegen aan Beijerdstraat 3 te Beusichem een erker/uitbouw aan de voorgevel toegestaan met een maximale goothoogte van 5 m en een maximale bouwhoogte van 7 m.
22.2.11 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van de in 15.2.1 onder c genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde voorgevel(s) dan wel het verlengde daarvan mag niet meer bedragen dan 1 m, met uitzondering van toegangspoorten, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde voorgevel(s) dan wel het verlengde daarvan mag niet meer bedragen dan 2 m, mits deze op minimaal 1 m achter de naar de weg gekeerde voorgevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • c. bij hoekwoningen en andere situaties dan bedoelt onder lid a en b geldt dat, wanneer de erf- en terreinafscheiding gekeerd is naar de openbare weg of openbaar toegankelijk gebied er vanaf 1 meter hoogte een open constructie is toegestaan, tot een maximale hoogte van 2 meter.
 • d. de bouwhoogte van pergola's mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 • e. de bouwhoogte van carports en overkappingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 • f. de bouwhoogte van verlichtingselementen ter plaatse van de aanduiding 'zwembad' mag niet meer bedragen dan 5 m en het aantal niet meer dan 4;
 • g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.
22.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en Wethouders kunnen middels een omgevingsverguning afwijken van het gestelde in 22.2.9 onder a voor het vergroten van de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken binnen de dubbelbestemming Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht en bijbehorende bouwwerken bij gebouwen aangewezen als een Rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristieke pand, waarbij de oppervlakte niet meer bedragen dan:

Totale perceelsgrootte\
 
Maximum oppervlak aan bijbehorende
bouwwerken  
tot 500 m2
 
75 m2  
vanaf 500 m2 tot 1500 m2
 
100 m2  
vanaf 1500 m2
 
150 m2
 
 • b. als voorwaarde geldt dat door de Commissie Ruimtelijk en Kwaliteit een positief advies moet worden afgegeven.
22.4 Specifieke gebruiksregels
22.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met de bestemming Wonen - Kern wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
 • b. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van detailhandel in de vorm van een webwinkel.
22.4.2 Mantelzorg

Gebruik van ruimten ten behoeve van mantelzorg, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt

 • a. de inwoning plaats vindt in het hoofdgebouw en geen groter vloeroppervlak in beslag neemt dan 75 m2;
 • b. er sprake is van een gemeenschappelijke entree;
 • c. het verbouwde gedeelte voor inwoning technisch/functioneel altijd weer bij de oorspronkelijke woning kan worden betrokken.
22.4.3 Aan huis gebonden beroep of bedrijf

Gebruik van ruimten ten behoeve van een aan huis gebonden beroep of bedrijf wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt voor zover de volgende bepalingen in acht worden genomen:

 • a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van alle bestaande gebouwen mag gebruikt worden voor het aan huisgebonden bedrijf of beroep;
 • b. Het onbebouwde deel van het perceel van het bestemmingsvlak niet wordt gebruikt voor de beoogde activiteit, met uitzonderingen van parkeervoorzieningen die zijn afgestemd op de activiteit;
 • c. Degene die de activiteiten uitvoert, moet de bewoner van de woning zijn;
 • d. Geen detailhandel plaatsvindt, tenzij het als ondergeschikte activiteit van het bedrijf of beroep plaatsvindt;
 • e. Buitenopslag niet is toegestaan.
22.4.4 Webwinkel

Gebruik van ruimten ten behoeve van een webwinkel wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt voor zover de volgende bepalingen in acht worden genomen:

 • a. de hoofdfunctie moet over tenminste 70 % van de totale inhoud van de gebouwen op het betreffende bouwperceel gehandhaafd blijven;
 • b. verkoop aan huis is niet toegestaan, alleen internetverkoop.
 • c. uitstalling, bezichtigen en buitenopslag van goederen is niet toegestaan;
 • d. opslag en verkoop van gevaarlijke stoffen e.d. zijn niet toegestaan;
 • e. de levering van de goederen mogen niet leiden tot onveilige verkeerssituaties;
 • f. reclame uitingen zijn niet toegestaan.

 

Artikel 23 Leiding - Gas

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Gas aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse hogedruk gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) met de daarbij behorende belemmeringsstroken.

De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt.

23.2 Bouwregels

Op de in 23.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de leiding(en) worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid.

23.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

23.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen t.b.v. inspectie en onderhoud van de gastransportleiding.

23.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
23.5.1 Uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden binnen de bestemming Leiding - Gas, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
 • d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
23.5.2 Uitzonderingen

Het in 23.5.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden binnen het kader van het normale onderhoud ten aanzien van leiding en belemmingenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
 • b. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • c. werken en werkzaamheden zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
 • d. werken en werkzaamheden die worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
23.5.3 Onderzoek

Het bevoegd gezag gaat pas over tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, als bedoeld in 23.5.1 indien de belangen van de leidingen niet worden geschaad.

23.5.4 Advies

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in 23.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen.

Artikel 24 Wonen - Landhuis

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Landhuis aanwezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bewoning met bijbehorende voorzieningen zoals kantoor en praktijkruimte en landschappelijke beplantingen;
 • b. instandhouding, dan wel herstel en ontwikkeling, van de landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en de natuurwaarden die eigen zijn aan buitenplaatsen en landgoederen;
 • c. watergangen en daarbij behorende voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, de waterberging daaronder mede begrepen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van horeca-1" zijn de gronden tevens bestemd voor de nevenactiviteiten landgoedwinkel en horecabedrijf;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - 1" zijn de gronden uitsluitend bestemd voor recreatieve overnachtingaccommodatie.
24.2 Bouwregels
24.2.1 Toegelaten bebouwing

Op de gronden met de bestemming Wonen - Landhuis mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. maximaal één woning met bij de bestemming bijbehorende kantoor en praktijkruimte;
 • b. een overnachtingsaccommodatie in de vorm van een gebouw met maximaal 10 appartementen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 1 ';
 • c. een gebouw ten behoeve van de nevenactiviteiten landgoedwinkel en horecabedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1 ;
 • d. bijgebouwen bij de woning;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming waaronder een bij de woning behorend zwembad.
24.2.2 Gebouwen

Voor de gebouwen als bedoeld in 24.2.1 onder a en b en c gelden de volgende bepalingen:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van een 'bouwvlak';
 • b. de hoogte c.q. goothoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m) maximum goothoogte (m)' is aangegeven;
 • c. maximaal 50 m2 van de woning mag worden gebruikt ten behoeve van kantoor- en praktijkruimten.
 • d. de oppervlakte van het gebouw ten behoeve van de overnachtingsaccommodatie mag niet meer bedragen dan 400 m2;
 • e. de voorgevel van het gebouw ten behoeve van de overnachtingsaccommodatie dient in de naar de proeverij gekeerde grens van het bouwvlak te worden geplaatst;
 • f. de maximale oppervlakte per appartement binnen de overnachtingsaccommodatie bedraagt 75 m2.
24.2.3 Bijgebouwen

Bij de bouw van de in 24.2.1 onder d. bedoelde bijgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de bij de woning behorende bijgebouwen mag niet meer dan 75 m2
 • b. per woning is maximaal 1 bijgebouw toegestaan;;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
24.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van de in 24.2.1 onder e bedoelde overige bouwwerken, dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

 • a. voor beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en voor vlaggenmasten de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m.
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 • c. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m2.
24.3 Specifieke gebruiksregels
24.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met de bestemming 'Wonen - Landhuis ' wordt in ieder geval gerekend:

 • a. de opslag van mest, goederen en materieel in de open lucht;
 • b. de plaatsing van kampeermiddelen
24.3.2 Parkeernorm

Binnen de bestemming dient te worden gewaarborgd dat er sprake is van voldoende parkeerplaatsen op eigen erf. Hiertoe dienen minimaal 41 parkeerplaatsen te worden aangelegd en in stand gehouden.

Artikel 25 Leiding - Riool

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Riool aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het transport van afvalwater door een rioolwaterpersleiding.

25.2 Bouwregels

Op de in 25.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de dubbelbestemming worden gebouwd.

25.3 Afwijken van de bouwregels
25.3.1 Algemeen

Tot het afwijken van het bepaalde in wordt pas overgegaan, indien hierdoor:

 • a. de functies en waarden die inhet plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
 • b. geen strijdigheid ontstaat met de aan het plan ten grondslag liggende Structuurvisie Buren 2009-2019
 • c. gehoord de betrokken leidingbeheerder, is gebleken dat hierdoor de belangen van de bescherming van de debetreffende leidingen, of de veiligheid van mensen, dieren en goederen, niet blijvend onevenredig worden geschaad.
25.3.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 25.2 voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover deze zijn toegestaan voor de in 25.2 bedoelde, eveneens op de verbeelding voor deze gronden aangegeven, overige bestemmingen.

25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
25.4.1 Uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden binnen de bestemming Leiding - Riool, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. werken en werkzaamheden die direct zijn gericht op het storten, deponeren of op andere wijze opslaan van, van elders aangevoerde, grond, puin of afvalmaterialen,
 • b. het aanplanten van een houtopstand, waaronder begrepen een productieboomgaard, een zacht-fruitboomgaard, een (boom) kwekerij of een windsingel;
 • c. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • e. het indrijven van voorwerpen in de grond;
 • f. het aanleggen van buis- en kabelleidingen voor riolering, nutsbedrijven en overeenkomstige doeleinden.
25.4.2 Uitzonderingen

Het in 25.4.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden binnen het kader van het normale onderhoud, beheer of herstel van de functies, die het plan aan de gronden toekent;
 • b. werken en werkzaamheden, binnen het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering en bodemexploitatie;
 • c. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • d. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van calamiteiten of plagen te beperken;
 • e. werken en werkzaamheden ten aanzien waarvan door bevoegd gezag is medegedeeld dat deze, wat aard en omvang betreft, van zodanige ondergeschikte betekenis zijn, dat voor de uitvoering daarvan geen omgevingsvergunning wordt vereist.
25.4.3 Onderzoek

Het bevoegd gezag gaat pas over tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, als bedoeld in 25.4.1 indien - na advies van de leidingbeheerder te hebben ingewonnen, uit het advies blijkt, dat hierdoor de belangen van de bescherming van de desbetreffende leidingen, of de veiligheid van mensen, dieren en goederen. niet blijvend onevenredig worden geschaad.

Artikel 26 Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden van de gronden.

26.2 Bouwregels
26.2.1 Bouwen

Voor het bouwen op gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied dient, overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen, de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden, die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Op voorwaarde dat het bouwwerk(en) betreft met een oppervlakte groter dan 30 m2.

26.2.2 Voorwaarden bouwen

Indien uit het onder 26.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
26.3 Afwijken van de bouwregels
26.3.1 Omgevingsvergunning bouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 26.2.1 indien:

 • a. het bouwwerk dient ter vervanging van een bestaand bouwwerk, waarbij de oppervlakte noch de diepte wordt uitgebreid;
 • b. het bouwwerk(en) betreft die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn;
 • c. de archeologisch waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.
26.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
26.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden binnen de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het afgraven, diepploegen, egaliseren, frezen, mengen, ontginnen, scheuren en woelen van gronden;
 • b. het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren of het aanbrengen van drainage;
 • c. het verwijderen van bestaande funderingen;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 • f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • g. het aanplanten van een houtopstand, waaronder begrepen een bos, boomgaard, zachtfruitopstand, (boom)kwekerij of windsingel, of het rooien daarvan waarbij stobben worden verwijderd;
 • h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet, ruiter of rijwielpaden-/- banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
 • i. het aanleggen van nieuwe ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
26.4.2 Uitzonderingen

Het in 26.4.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden met een oppervlakte kleiner dan 30 m2;
 • b. werken en werkzaamheden voor zover het betreft de herplant van een bestaande houtopstand, waaronder begrepen een bos, een boomgaard, zachtfruitopstand, (boom)kwekerij of windsingel;
 • c. werken en werkzaamheden die het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande oppervlakteverhardingen, beplantingen langs wegen en bestaande traces van kabels en leidingen;
 • d. werken en werkzaamheden inden en voor zover daarvoor, op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, reed een omgevingsvergunning is verleend;
 • e. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • f. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van calamiteiten of plagen te beperken;
 • g. werken en werkzaamheden die archeologisch onderzoek betreffen.
26.4.3 Verlening
 • a. Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in 26.4.1 kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.
 • b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
 • c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.
26.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
 • a. In het belang van de archeologische monumentenzorg kan het bevoegd gezag regels verbinden aan een sloopregeling.
 • b. Aan de omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag de regel verbinden dat de sloopwerken vanaf het maaiveld en dieper worden begeleid door een deskundige wanneer de latere verstoringsdiepte dieper reikt dan 0,30 m onder maaiveld en het grondoppervlak van de werken meer bedraagt dan 30 m2.
 • c. Indien tijdens de begeleiding van de sloop werken van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan onmiddelijk melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorwaarden kunnen verbinden aan de omgevingsvergunning.

Artikel 27 Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden van de gronden.

27.2 Bouwregels
27.2.1 Bouwen

Voor het bouwen op gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 dient, overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen, de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden, die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Op voorwaarde dat

 • a. het bouwwerk(en) betreft waarbij de oppervlakte groter is dan 100 m2 en de grondwerkzaamheden diepen reiken dan 0,30 m onder het bestaande maaiveld;
 • b. het bouwwerk(en) betreft waarbij de oppervlakte kleiner is dan 100 m2 en de grondwerkzaamheden dieper reiken dan 0,30 m onder het bestaande maaiveld voor zover de bouw van de bouwwerk(en) plaatsvindt op een kleinere afstand van 50 m van gronden die bestemd zijn als Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied.
27.2.2 Voorwaarden bouwen

Indien uit het onder 27.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
27.3 Afwijken van de bouwregels
27.3.1 Omgevingsvergunning bouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 27.2.1 indien:

 • a. het bouwwerk dient ter vervanging van een bestaand bouwwerk, waarbij de oppervlakte noch de diepte wordt uitgebreid;
 • b. het bouwwerk(en) betreft die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn;
 • c. de archeologisch waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld;
 • d. het bouwwerk is gesitueerd binnen 3 m uit de fundering van een bestaand bouwwerk.
27.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
27.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden binnen de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het afgraven, diepploegen, egaliseren, frezen, mengen, ontginnen, scheuren en woelen van gronden;
 • b. het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren of het aanbrengen van drainage;
 • c. het verwijderen van bestaande funderingen;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 • f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • g. het aanplanten van een houtopstand, waaronder begrepen een bos, boomgaard, zachtfruitopstand, (boom)kwekerij of windsingel, of het rooien daarvan waarbij stobben worden verwijderd;
 • h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet, ruiter of rijwielpaden-/- banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
 • i. het aanleggen van nieuwe ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
27.4.2 Uitzonderingen

Het in 27.4.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden in de bodem tot een diepte van 0,30 m onder het bestaande maaiveld en met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 voor zover de werken en werkzaamheden plaatsvinden op een grotere afstand dan 50 m van gronden die zijn bestemd als Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied
 • b. werken en werkzaamheden met een oppervlakte kleiner dan 30 m2; voor zover de werken en werkzaamheden plaatsvinden op een kleinere afstand dan 50 m van gronden die zijn bestemd als Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied
 • c. werken en werkzaamheden voor zover het betreft de herplant van een bestaande houtopstand, waaronder begrepen een bos, een boomgaard, zachtfruitopstand, (boom)kwekerij of windsingel;
 • d. werken en werkzaamheden die het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande oppervlakteverhardingen, beplantingen langs wegen en bestaande traces van kabels en leidingen;
 • e. werken en werkzaamheden inden en voor zover daarvoor, op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, reed een omgevingsvergunning is verleend;
 • f. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • g. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van calamiteiten of plagen te beperken;
 • h. werken en werkzaamheden die archeologisch onderzoek betreffen.
27.4.3 Verlening
 • a. Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in 27.4.1 kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.
 • b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
 • c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.
27.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
 • a. In het belang van de archeologische monumentenzorg kan het bevoegd gezag regels verbinden aan een sloopregeling.
 • b. Aan de omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag de regel verbinden dat de sloopwerken vanaf het maaiveld en dieper worden begeleid door een deskundige wanneer de latere verstoringsdiepte dieper reikt dan 0,30 m onder maaiveld en het grondoppervlak van de werken meer bedraagt dan 100 m2.
 • c. Indien tijdens de begeleiding van de sloop werken van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan onmiddelijk melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorwaarden kunnen verbinden aan de omgevingsvergunning.

Artikel 28 Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden van de gronden.

28.2 Bouwregels
28.2.1 Bouwen

Voor het bouwen op gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 dient, overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen, de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden, die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Op voorwaarde dat

 • a. het bouwwerk(en) betreft waarbij de oppervlakte groter is dan 1000 m2 en de grondwerkzaamheden dieper reiken dan 0,30 m onder het bestaande maaiveld;
 • b. het bouwwerk(en) betreft waarbij de oppervlakte kleiner is dan 1000 m2 en de grondwerkzaamheden dieper reiken dan 0,30 m onder het bestaande maaiveld voor zover de bouw van de bouwwerk(en) plaatsvindt op een kleinere afstand van 50 m van gronden die bestemd zijn als Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied.
28.2.2 Voorwaarden bouwen

Indien uit het onder 28.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
28.3 Afwijken van de bouwregels
28.3.1 Omgevingsvergunning bouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 28.2.1 indien:

 • a. het bouwwerk dient ter vervanging van een bestaand bouwwerk, waarbij de oppervlakte noch de diepte wordt uitgebreid;
 • b. het bouwwerk(en) betreft die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn;
 • c. de archeologisch waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld;
 • d. het bouwwerk is gesitueerd binnen 3 m uit de fundering van een bestaand bouwwerk.
28.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
28.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden binnen de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het afgraven, diepploegen, egaliseren, frezen, mengen, ontginnen, scheuren en woelen van gronden;
 • b. het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren of het aanbrengen van drainage;
 • c. het verwijderen van bestaande funderingen;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 • f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • g. het aanplanten van een houtopstand, waaronder begrepen een bos, boomgaard, zachtfruitopstand, (boom)kwekerij of windsingel, of het rooien daarvan waarbij stobben worden verwijderd;
 • h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet, ruiter of rijwielpaden-/- banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
 • i. het aanleggen van nieuwe ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
28.4.2 Uitzonderingen

Het in 28.4.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden in de bodem tot een diepte van 0,30 m onder het bestaande maaiveld en met een oppervlakte kleiner dan 1000 m2 voor zover de werken en werkzaamheden plaatsvinden op een grotere afstand dan 50 m van gronden die zijn bestemd als Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied
 • b. werken en werkzaamheden met een oppervlakte kleiner dan 30 m2; voor zover de werken en werkzaamheden plaatsvinden op een kleinere afstand dan 50 m van gronden die zijn bestemd als Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied
 • c. werken en werkzaamheden voor zover het betreft de herplant van een bestaande houtopstand, waaronder begrepen een bos, een boomgaard, zachtfruitopstand, (boom)kwekerij of windsingel;
 • d. werken en werkzaamheden die het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande oppervlakteverhardingen, beplantingen langs wegen en bestaande traces van kabels en leidingen;
 • e. werken en werkzaamheden inden en voor zover daarvoor, op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, reed een omgevingsvergunning is verleend;
 • f. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • g. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van calamiteiten of plagen te beperken;
 • h. werken en werkzaamheden die archeologisch onderzoek betreffen.
28.4.3 Verlening
 • a. Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in 28.4.1 kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.
 • b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
 • c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.
28.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
 • a. In het belang van de archeologische monumentenzorg kan het bevoegd gezag regels verbinden aan een sloopregeling.
 • b. Aan de omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag de regel verbinden dat de sloopwerken vanaf het maaiveld en dieper worden begeleid door een deskundige wanneer de latere verstoringsdiepte dieper reikt dan 0,30 m onder maaiveld en het grondoppervlak van de werken meer bedraagt dan 1000 m2.
 • c. Indien tijdens de begeleiding van de sloop werken van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan onmiddelijk melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorwaarden kunnen verbinden aan de omgevingsvergunning.

Artikel 29 Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden van de gronden.

29.2 Bouwregels
29.2.1 Bouwen

Voor het bouwen op gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 dient, overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen, de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden, die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Op voorwaarde dat

 • a. het bouwwerk(en) betreft waarbij de oppervlakte groter is dan 2000 m2 en de grondwerkzaamheden dieper reiken dan 0,30 m onder het bestaande maaiveld;
 • b. het bouwwerk(en) betreft waarbij de oppervlakte kleiner is dan 2000 m2 en de grondwerkzaamheden dieper reiken dan 0,30 m onder het bestaande maaiveld voor zover de bouw van de bouwwerk(en) plaatsvindt op een kleinere afstand van 50 m van gronden die bestemd zijn als Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied.
29.2.2 Voorwaarden bouwen

Indien uit het onder 29.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
29.3 Afwijken van de bouwregels
29.3.1 Omgevingsvergunning bouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 29.2.1 indien:

 • a. het bouwwerk dient ter vervanging van een bestaand bouwwerk, waarbij de oppervlakte noch de diepte wordt uitgebreid;
 • b. het bouwwerk(en) betreft die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn;
 • c. de archeologisch waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld;
 • d. het bouwwerk is gesitueerd binnen 3 m uit de fundering van een bestaand bouwwerk.
29.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
29.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden binnen de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het afgraven, diepploegen, egaliseren, frezen, mengen, ontginnen, scheuren en woelen van gronden;
 • b. het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren of het aanbrengen van drainage;
 • c. het verwijderen van bestaande funderingen;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 • f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • g. het aanplanten van een houtopstand, waaronder begrepen een bos, boomgaard, zachtfruitopstand, (boom)kwekerij of windsingel, of het rooien daarvan waarbij stobben worden verwijderd;
 • h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet, ruiter of rijwielpaden-/- banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
 • i. het aanleggen van nieuwe ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
29.4.2 Uitzonderingen

Het in 29.4.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden in de bodem tot een diepte van 0,30 m onder het bestaande maaiveld en met een oppervlakte kleiner dan 2000 m2 voor zover de werken en werkzaamheden plaatsvinden op een grotere afstand dan 50 m van gronden die zijn bestemd als Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied
 • b. werken en werkzaamheden met een oppervlakte kleiner dan 30 m2; voor zover de werken en werkzaamheden plaatsvinden op een kleinere afstand dan 50 m van gronden die zijn bestemd als Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied
 • c. werken en werkzaamheden voor zover het betreft de herplant van een bestaande houtopstand, waaronder begrepen een bos, een boomgaard, zachtfruitopstand, (boom)kwekerij of windsingel;
 • d. werken en werkzaamheden die het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande oppervlakteverhardingen, beplantingen langs wegen en bestaande traces van kabels en leidingen;
 • e. werken en werkzaamheden inden en voor zover daarvoor, op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, reed een omgevingsvergunning is verleend;
 • f. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • g. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van calamiteiten of plagen te beperken;
 • h. werken en werkzaamheden die archeologisch onderzoek betreffen.
29.4.3 Verlening
 • a. Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in 29.4.1 kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.
 • b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
 • c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.
29.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
 • a. In het belang van de archeologische monumentenzorg kan het bevoegd gezag regels verbinden aan een sloopregeling.
 • b. Aan de omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag de regel verbinden dat de sloopwerken vanaf het maaiveld en dieper worden begeleid door een deskundige wanneer de latere verstoringsdiepte dieper reikt dan 0,30 m onder maaiveld en het grondoppervlak van de werken meer bedraagt dan 2000 m2.
 • c. Indien tijdens de begeleiding van de sloop werken van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan onmiddelijk melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorwaarden kunnen verbinden aan de omgevingsvergunning.

Artikel 30 Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden en het stedenbouwkundig beeld van de binnen het beschermd stadsgezicht voorkomende, dan wel daaraan eigen cultuurhistorische waarden voor zover die bepaald worden door:

 • a. de architectonische waarden van de afzonderlijke gebouwen;
 • b. de historisch bepaalde rangschikking en samenhang van de gebouwen, waaronder mede begrepen bestaande open ruimtes tussen de gebouwen;
 • c. de landschappelijke inpassing van de gebouwen.

30.2 Bouwregels

Er mag uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig c.q. aansluitend aan de ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan bestaande stedenbouwkundig beeld, voor zover betrekking hebbend op:

 • a. voorgevels;
 • b. goot- en bouwhoogte van de gebouwen;
 • c. de breedte en de indeling van de voorgevel van de gebouwen;
 • d. de dakvorm, dakhelling en nokrichting van de gebouwen;
 • e. de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

30.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan situering, afmetingen en kapvormen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. de instandhouding en herstel van het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving van de bebouwing;
 • c. de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden;

Deze nadere eisen kunnen uitsluitend worden gesteld met het oog op het behoud van de waarden van het beschermd dorpsgezicht.

30.4 Advies

Alvorens een omgevingsvergunning af te geven winnen burgemeester en wethouders advies in bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit omtrent mogelijke aantasting van de waarden van het beschermd stadsgezicht.

Artikel 31 Waarde - Cultuurhistorie

31.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Cultuurhistorie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden.

Tot deze cultuurhistorische waarden worden gerekend:

 • a. reliëf: de ruggen, geulen, dijken, kaden en huisterpen;
 • b. waterhuishouding: de contouren van de waterpartijen;
 • c. verkaveling: de tracés en patronen van de kavelgrenzen, wegen en waterlopen;
 • d. bebouwing: de locaties van de bebouwing, zoals deze op de desbetreffende gronden voorkomen, dan wel uit historische bronnen bekend zijn.
31.2 Bouwregels

Op gronden met de bestemming Waarde - Cultuurhistorie mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, voorzover deze zijn toegestaan overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen, mits hierbij de cultuurhistorische waarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheid tot het herstel van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad.

31.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
31.3.1 Uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden binnen de gronden met de bestemming Waarde - Cultuurhistorie zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. werken en werkzaamheden die direct zijn gericht op het storten, deponeren of op andere wijze opslaan van grond, puin of afvalmaterialen, voor zover deze van elders zijn aangevoerd;
 • b. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • c. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, niet zijnde agrarisch productiebos, productieboomgaard (voor zover geen hoogstamboomgaard), zacht fruitopstand of (boom) kwekerij en voorzover dit niet betreft de verzorging van de aanwezige houtopstanden;
 • d. het aanplanten van een houtopstand, niet zijnde agrarisch productiebos, productieboomgaard (voor zover geen hoogstamboomgaard) zacht fruitopstand of (boom) kwekerij;
 • e. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen en paden, en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • f. het graven, verbreden, verdiepen of dempen van waterpartijen en watergangen;
 • g. het wijzigen van de traces en patronen van de kavelgrenzen, wegen en waterlopen, alsmede van het reliëf.
31.3.2 Uitzonderingen

Het in 31.3.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden binnen het kader van het normale onderhoud, beheer of herstel van de functies, die het plan aan de gronden toekent;
 • b. werken en werkzaamheden voor zover daarvoor, op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, reeds een vergunning is verleend ingevolge de Ontgrondingenwet;
 • c. werken en werkzaamheden die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
 • d. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van calamiteiten of plagen te beperken;
 • e. werken en werkzaamheden ten aanzien waarvan door bevoegd gezag is medegedeeld dat deze, wat aard en omvang betreft, van zodanige ondergeschikte betekenis zijn, dat voor de uitvoering daarvan geen omgevingsvergunning wordt vereist.
31.3.3 Verlening

Het bevoegd gezag gaat pas over tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, als bedoeld in 31.3.1, indien is gebleken dat hierdoor de cultuurhistorische waarden die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot het herstel van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad.

Artikel 32 Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek

32.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding van de karakteristieke hoofdvorm van de bestaande hoofdgebouwen.

32.2 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
32.2.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie karakteristiek' het karakteristieke hoofdgebouw geheel of gedeeltelijk te slopen zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag.

32.2.2 Uitzonderingen

Het onder 32.2.1 vervatte verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
32.2.3 Criteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de bebouwing;
 • b. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld;
 • c. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
 • d. het delen van een hoofdgebouw betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.
32.2.4 Voorwaarde

Een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in lid 32.2.1, kan alleen worden verleend indien, gehoord de Commissie Ruimte en Kwaliteit is gebleken dat hierdoor cultuurhistorische waarden die eigen zijn aan de desbetreffende bouwwerken niet blijvend onevenredig worden geschaad, dan wel indien deze cultuurhistorische waarden kunnen en zullen worden veiliggesteld dan wel worden teruggebracht.

Artikel 33 Waterstaat - Beheerszone watergang

33.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat - Beheerszone watergang aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

bescherming en beheer van de naastgelegen watergangen;

werkzaamheden in het kader van de verbetering van de naastgelegen watergangen.

33.2 Bouwregels

Op de in 33.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

33.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 33.2 voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover deze zijn toegestaan voor de in 33.1 bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven overige bestemmingen, en uit een verklaring van de betrokken waterbeheerder is gebleken dat hierdoor waterstaatkundige belangen niet blijvend onevenredig worden geschaad.

Artikel 34 Waterstaat - Waterkering

34.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. het in stand houden, het beheer, het onderhoud en de verbetering van de waterkering;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals kunstwerken, dijksloten en andere waterstaatswerken.
34.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in 34.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder waterkerende functie bedraagt ten hoogste 3 m;
 • c. ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag niet worden gebouwd.
34.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 34.2 voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover deze zijn toegestaan voor de in 34.1 bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven overige bestemmingen, en uit een verklaring van de betrokken dijk- en waterbeheerder is gebleken dat hierdoor waterstaatkundige belangen niet blijvend onevenredig worden geschaad.

Artikel 35 Waterstaat - Waterkering met waarden

35.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat - Waterkering met waarden aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. het in stand houden, het beheer, het onderhoud en de verbetering van de waterkering;
 • b. het behoud, versterking en ontwikkeling van landschapswaarden, natuur- en cultuurhistorische waarden;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals kunstwerken, dijksloten en andere waterstaatswerken.
35.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd,

35.3 Afwijken van de bouwregels
35.3.1 Omgevingsvergunning bouwen

Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 35.2 voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover het betreft:

 • a. waterstaatkundige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming, waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m2 en de hoogte niet meer bedraagt dan 2,50 m.
35.3.2 Onderzoek

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 35.2 voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming en voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover deze zijn toegestaan voor de in de bestemmingsomschrijving van dit artikel bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven andere bestemmingen, en uit een schriftelijke verklaring van de betrokken waterbeheerder is gebleken dat hierdoor de waterstaatkundige belangen niet blijvend onevenredig worden geschaad. Tevens moet aangetoond worden dat de bescherming van landschapswaarden, natuur- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden geschaad. Hiervoor wordt vooraf schriftelijk advies ingewonnen bij het betreffende bevoegd gezag.

35.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
35.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming "Waterstaat - Waterkering met waarden" zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegde gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

 • a. het ontgronden, het (ver)graven en egaliseren van gronden;
 • b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanplanten van groenvoorzieningen zoals bomen en struiken;
 • d. het rooien van bomen en/of verwijderen van beschoeiing en beplanting;
 • e. het ophogen van gronden;
 • f. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen;
 • g. het aanbrengen van drainages.
35.4.2 Uitzondering op de omgevingsvergunning

Het verbod van 35.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor vergunning is verleend, zoals in 35.3 bedoeld;

 • a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.
35.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in 35.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het belang van de natuurwaarden daardoor niet onevenredig wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij het betreffende bevoegd gezag.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 36 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 37 Algemene bouwregels

37.1 Monumentale en karakteristieke bebouwing
37.1.1 Bestemmingsomschrijving

De als 'specifieke bouwaanduiding - monument' of 'karakteristiek' aangewezen bebouwing is, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding van de monumentale of karakteristieke hoofdvorm van de bestaande hoofdgebouwen.

37.1.2 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
a Vergunningplicht

Het is verboden bebouwing met de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' of 'karakteristiek' geheel of gedeeltelijk te slopen zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag.

b Uitzonderingen

Het in 37.1.2 onder a. vervatte verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • 1. het normale onderhoud betreffen;
 • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
c Criteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:

 • 1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de monumentale of karakteristieke hoofdvorm van de bebouwing;
 • 2. de monumentale of karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld;
 • 3. de monumentale of karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
 • 4. het delen van een hoofdgebouw betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.
d Voorwaarde

Een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in 37.1.2 onder a. kan alleen worden verleend indien, gehoord de Commissie Ruimte Kwaliteit is gebleken dat hierdoor cultuurhistorische waarden die eigen zijn aan de desbetreffende bouwwerken niet blijvend onevenredig worden geschaad, dan wel indien deze cultuurhistorische waarden kunnen en zullen worden veiliggesteld dan wel worden teruggebracht.

37.2 Overschrijding van bouwgrenzen

Van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mag met een omgevingsvergunning afgeweken worden van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze regels, ten behoeve van tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits:

 • a. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 m;
 • b. de bouwhoogte van entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het betreffende gebouw;
 • c. de breedte van entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan 50% van de breedte van de betreffende gevel van het gebouw.

Artikel 38 Algemene gebruiksregels

38.1 Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de regels van dit plan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. gebruik van gronden of bouwwerken voor permanente bewoning, met uitzondering van de toegelaten (bedrijfs)woningen;
 • b. gebruik als seksinrichting;
 • c. gebruik als escortbedrijf,
 • d. gebruik als smartshop;
 • e. gebruik als coffeeshop;
 • f. gebruik als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- en/of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • g. het gebruik van gronden en opstallen voor de plaatsing van kampeermiddelen;
 • h. het gebruik als paardenbak, tennisbaan, vijver groter dan 10 m2, zwembad groter dan 10 m2 en (midget)golf;
 • i. het gebruik ten behoeve van een geluidzoneringsplichtige inrichting;
 • j. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken en bedrijfsgebouwen voor bewoning;
38.1.1 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 38.1 , indien en voor zover strikte toepassing zou leiden tot een niet door dringende redenen gerechtvaardigde beperking van het meest doelmatige gebruik.

Artikel 39 Algemene aanduidingsregels

39.1 Geluidzone - 57 dB contour Betuweroute
39.1.1 Aanduidingsomschrijving

De als 'geluidzone - 57 dB contour Betuweroute' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor de bescherming c.q. instandhouding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van de spoorlijn de Betuweroute als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

39.1.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - 57 dB contour Betuweroute' mogen uitsluitend nieuwe woningen en andere in de zin van de Wet geluidhinder gevoelige gebouwen worden gebouwd, indien de geluidsbelasting vanwege de spoorlijn de Betuweroute van de gevels van deze geluidgevoelige bebouwing niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

39.1.3 Gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van niet-geluidgevoelige gebouwen voor geluidgevoelige functies.

39.1.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 39.1.3 en toestaan dat niet-geluidgevoelige gebouwen worden gebruikt voor een geluidgevoelige functie, mits de geluidsbelasting vanwege de spoorlijn de Betuweroute van de gevels van deze geluidgevoelige bebouwing niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

39.2 Milieuzone - teeltvrijezone
39.2.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - teeltvrije zone' is het verboden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen van productieboomgaarden;
 • b. het aanleggen van boomkwekerijen;
 • c. het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen.
39.2.2 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 39.2.1 als door middel van onderzoek is aangetoond dat een aanvaardbaar woon- en leefmilieu bij de omliggende gevoelige functies kan worden gewaarborgd.

39.3 Overige zone - bosontwikkelingszone

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - bosontwikkelingszone' geldt de wijzigingsbevoegdheid als bepaald in 41.1.

39.4 Overige zone - milieugevoelige functies uitgesloten

Ter plaatse van de aanduiding 'milieugevoelige functies uitgesloten' is het verboden de gebouwen en gronden te gebruiken ten behoeve van milieugevoelige functies, zoals functies waarbij het noodzakelijk is om een substantieel deel van de dag ter plaatse te verblijven.

39.5 Veiligheidszone - 2
39.5.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone 2' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met een LPG-installatie of een hoge druk aardgasleiding.

39.5.2 Kantoren

Op gronden met de aanduiding veiligheidszone 2 mag het gezamenlijk bruto vloeroppervlak van kantooractiviteiten binnen een bouwperceel bij nieuwvestiging/wijziging van een object niet meer bedragen dan 1.500 m²

39.5.3 Verblijf van niet- of verminderd zelfredzame personen

Op gronden met de aanduiding veiligheidszone 2 is het verblijf van een niet- of verminderd zelfredzame groep van personen niet toegestaan.

39.5.4 Afwijken van de bouw- en gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 39.5.2 en 39.5.3 mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. het toelaten of wijzigen van het object moet op grond van een verantwoording van het groepsrisico in overeenstemming met het gestelde in artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen of artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen verantwoord worden geacht; hiertoe dient een advies van de veiligheidsregio ingewonnen te worden.
 • b. uit oogpunt van zelfredzaamheid kunnen nadere eisen worden gesteld bij de nieuwvestiging of aanpassing van een gebouw ten aanzien van: ·
 • 1. de maximale omvang van verblijfsruimten met een hoge personendichtheid (zoals kantoorruimten);
 • 2. de afstand van een verblijfsruimte tot een risicobron;
 • 3. de indeling van het gebouw ten opzichte van de risicobron;
 • 4. het toepassen van zo min mogelijk glas op korte afstand van de risicobron, en/of vluchtroutes die wegleiden van de risicobron.
39.6 Vrijwaringszone - dijk 1
39.6.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk 1' zijn de gronden, naast de voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens aangeduid voor de bescherming, onderhoud en instandhouding van de waterkering.

39.6.2 Bouwregels

Ter plaatse van gronden met de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk 1' mag niet worden gebouwd.

39.6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van 39.6.2 , met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels worden in acht genomen;
 • b. het belang van de waterkering wordt niet onevenredig geschaad en vooraf wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de betreffende dijk- en waterbeheerder.
39.7 Vrijwaringszone - dijk 2

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk 2' zijn de gronden naast de voor die gronden aangewezen bestemmingen, aangeduid als buitenbeschermingszone van de waterkering.

39.8 Vrijwaringszone - molenbiotoop 400 m
39.8.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduidingen 'vrijwaringszone - molenbiotoop 400 m'' gelden, aanvullend op de voor deze gronden aangegeven bestemmingen, nadere regels voor het beschermen van de functie van de in dit gebied voorkomende molen als werktuig en van de waarde als landschapsbepalend element.

39.8.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - molenbiotoop 400 m" dient, in afwijking van het bepaalde in de voor deze gronden aangegeven bestemmingen, de volgende bepaling in acht genomen te worden: binnen deze zone mogen geen hogere gebouwen worden gebouwd dan door middel van onderstaande formule wordt bepaald, met dien verstande dat het voorgaande niet van toepassing is op de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte voor hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen binnen de bestemming "Wonen".

H = X/n + c·z

Waarin:

H = de toelaatbare bouwhoogte in meters (gemeten vanaf het peil ter plaatse van de molen);

X = de afstand in meters vanaf het gebouw tot de wieken van de molen; n = 50 (coëfficiënt voor het stedelijk gebied);

c = 0,2 (constante in verband met een windreductie van 5%);

z = askophoogte = 20 m.

39.8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 39.8.2 voor het bouwen van bouwwerken met een grotere maximale hoogte, waarbij de maximale hoogte niet meer mag bedragen dan volgens de overigens voor de betreffende gronden aangegeven bestemmingen is toegestaan, mits voldaan wordt aan het volgende:

 • a. uit onderzoek is gebleken dat de windbelemmering niet dusdanig wijzigt dat de betreffende molen onvoldoende kan functioneren of anderszins blijvend onevenredig in zijn waarde wordt geschaad;
 • b. omtrent het voorgaande is een advies verkregen van een molendeskundige.
39.8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
a Verbod

Het is verboden op de gronden met de aanduidingen 'vrijwaringszone - molenbiotoop 400 m' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de gronden te beplanten met bomen.

b Voorwaarde

De werken en werkzaamheden als bedoeld in 39.8.4 onder a zijn slechts toelaatbaar, indien door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan, hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, zoals door windbelemmering of belemmering van het uitzicht, geen onevenredig aantasting oplevert of kan opleveren voor het huidige en/of toekomstige functioneren als werktuig en/of voor de waarde van de molen als landschapsbepalend element.

39.9 Vrijwaringszone - Molenbiotoop 100 m
39.9.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduidingen Vrijwaringszone - Molenbiotoop 100 m gelden, aanvullend op de voor deze gronden aangegeven bestemmingen, nadere regels voor het beschermen van de functie van de in dit gebied voorkomende molen als werktuig en van de waarde als landschapsbepalend element.

39.9.2 Bouwregels

Bij de bouw van bouwwerken op gronden ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m" gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m" is het oprichten van nieuwe gebouwen niet toegestaan;
39.9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 39.9.2 voor het bouwen van bouwwerken met een grotere maximale hoogte, waarbij de maximale hoogte niet meer mag bedragen dan volgens de overigens voor de betreffende gronden aangegeven bestemmingen is toegestaan, mits voldaan wordt aan het volgende:

 • a. uit onderzoek is gebleken dat de windbelemmering niet dusdanig wijzigt dat de betreffende molen onvoldoende kan functioneren of anderszins blijvend onevenredig in zijn waarde wordt geschaad;
 • b. omtrent het voorgaande is een advies verkregen van een molendeskundige.
39.9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

a Verbod

Het is verboden op de gronden met de aanduidingen "vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m" zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de gronden te beplanten met bomen.

b Voorwaarde

De werken en werkzaamheden als bedoeld in 39.9.4 onder a zijn slechts toelaatbaar, indien door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan, hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, zoals door windbelemmering of belemmering van het uitzicht, geen onevenredig aantasting oplevert of kan opleveren voor het huidige en/of toekomstige functioneren als werktuig en/of voor de waarde van de molen als landschapsbepalend element.

39.10 Vrijwaringszone - weg
39.10.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - weg' zijn de gronden, naast de voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens aangeduid voor de bescherming van het gebruik van de naastgelegen verkeerswegen.

39.10.2 Bouwregels

Op de gronden met de aanduiding 'vrijwaringszone - weg' mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

39.10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 39.10.2, voor de bouw van bouwwerken:

 • a. indien en voor zover deze zijn toegestaan voor de in 39.10.1 bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven, overige bestemmingen;
 • b. indien hierdoor de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
 • c. indien, gehoord de betrokken wegbeheerder, is gebleken dat hierdoor de belangen van de bescherming van de desbetreffende verkeerswegen, of de veiligheid van mensen, dieren en goederen, niet blijvend onevenredig worden geschaad.
39.11 Overige zone - maximaal 13 woningen

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - maximaal 13 woningen' zijn maximaal 13 woningen in de bouwwijze twee-aaneen en/of vrijstaand toegestaan.

39.12 Wetgevingszone - wijzigingsgebied Doejenburg

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied Doejenburg' is er sprake van een beleidsontwikkeling, waarin voorwaarden zullen worden geformuleerd teneinde de verdere ontwikkelingen van het bedrijventerrein Doejenburg te stimuleren.

Artikel 40 Algemene afwijkingsregels

40.1 Bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan voor de inrichting en het gebruik van woningen ten behoeve van bed & breakfast, waaronder wordt verstaan een kleinschalige aan de woonfunctie ondergeschikte accommodatie voor uitsluitend logies en ontbijt en bedoeld voor kortstondig, wisselend recreatief verblijf, indien en voor zover:

 • a. het betreft een woning, die tevens bewoond blijft;
 • b. geen groter vloeroppervlak dan 60 m2 ten behoeve van bed & breakfast in beslag wordt genomen;
 • c. niet meer dan 3 slaapkamers, ten behoeve van maximaal 6 personen, van de betreffende woning worden ingericht en gebruikt voor bed & breakfast;
 • d. de bed & breakfast voorziening niet functioneert als een zelfstandige woning;
 • e. parkeren plaats vindt op eigen terrein;
 • f. van tevoren in voldoende mate is verzekerd dat het beoogde gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat van de omliggende woningen of voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven.
40.2 Kleine uitbouwen woningen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan voor de bouw van kleine uitbouwen aan woningen, indien en voor zover:

 • a. de overschrijding van een krachtens het plan aangegeven begrenzing niet meer bedraagt dan 2 m;
 • b. de oppervlakte van de uitbouw niet meer bedraagt dan 6 m2.
40.3 Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan voor de verbouw van een woning in verband met het verlenen van mantelzorg, indien en voor zover:

 • a. er, ingeval er geen ouder/kind relatie is, sprake is van een vastgestelde medische indicatie;
 • b. de verbouw noodzakelijk is om te voorzien in de behoefte aan inwoning ten behoeve van mantelzorg;
 • c. de inwoning plaats vindt in het hoofdgebouw en geen groter vloeroppervlak in beslag neemt dan 75 m2;
 • d. er sprake is van een gemeenschappelijke entree;
 • e. het verbouwde gedeelte voor inwoning technisch/functioneel altijd weer bij de oorspronkelijke woning kan worden betrokken;
 • f. indien in voldoende mate aangetoond kan worden dat geen (volledig) gebruik kan worden gemaakt van de woning, mag naast of in plaats van inwoning door verbouw van de woning ook inwoning plaats vinden in een bestaand bijbehorend bouwwerk, mits voldaan wordt aan het volgende:
  • 1. de vloeroppervlakte in gebruik ten behoeve van mantelzorg mag niet meer bedragen dan 60 m2;
  • 2. de afstand van het bijbehorend bouwwerk tot de woning mag niet meer bedragen dan 12 m;
  • 3. de getroffen functionele voorzieningen worden na afloop van het gebruik verwijderd.
40.4 Aan huis gebonden nevenactiviteiten en kantoor- en praktijkruimten

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan voor een gebruik ten behoeve van aan huis gebonden nevenactiviteiten en kantoor- en praktijkruimten, indien en voor zover:

 • a. de desbetreffende woning bewoond blijft;
 • b. het vloeroppervlak van de gebouwen ten behoeve van het gebruik voor aan huis gebonden nevenactiviteiten en kantoor- en praktijkruimten niet meer bedraagt dan 50 m2;
 • c. het onbebouwde gedeelte van het perceel niet wordt gebruikt voor de beoogde activiteit, met uitzondering van parkeervoorzieningen;
 • d. de nevenactiviteit geen detailhandel betreft;
 • e. de beoogde activiteit geen ontwikkeling tot gevolg heeft waarop de bestaande nutsvoorzieningen, wegen en parkeervoorzieningen niet zijn afgestemd;
 • f. van tevoren in voldoende mate is verzekerd dat het beoogde gebruik geen ontoelaatbare invloed heeft op het woon- en leefmilieu van de omliggende woningen.
40.5 Evenementen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan voor het gebruik van gronden voor het houden van meerdaagse evenementen, waaronder worden verstaan kermissen, jaarmarkten, tentfeesten en daarmee vergelijkbare evenementen.

40.6 Grenzen en aanduidingen

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan ten behoeve van:

 • a. het afwijken van bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein en er geen dringende redenen zijn die zich tegen de afwijking verzetten, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen in het plan is aangegeven niet meer bedraagt dan 2,5 m;
 • b. het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de grond, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen in het plan is aangegeven niet meer bedraagt dan 2,5 m;
 • c. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 m.
40.7 Nutsvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan ten behoeve van de bouw van bouwwerken voor nutsvoorzieningen zoals pompgemalen, verdeel-, regel- of transformatorruimten, telefooncentrales, telefooncellen, geldautomaten en abri's, waarvan de inhoud niet meer mag bedragen dan 50 m3 en de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m, alsmede voor beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen met geen grotere bouwhoogte dan 6 m en lichtmasten en vlaggenmasten met geen grotere bouwhoogte dan 10 m.

40.8 Kleinschalige voorzieningen in de toeristisch en recreatieve sector

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan voor het gebruik van gronden ten behoeve van kleinschalige voorzieningen in de toeristische en recreatieve sector, mits voldaan wordt aan het volgende:

 • a. de voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan in het achtererfgebied;
 • b. op eigen terrein dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het woon- en leefmilieu;
 • d. er vindt geen milieubelemmering plaats voor omliggende functies en bedrijven;
 • e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de verkeersveiligheid;
 • f. er ontstaat geen onevenredige verkeers- en parkeeroverlast voor de omgeving.
40.9 Monumenten
40.9.1 Herstel / herbouw

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan voor de instandhouding, dan wel het herstel of de herbouw van bouwwerken, indien en voor zover de instandhouding, dan wel het herstel of de herbouw, noodzakelijk is om te voldoen aan het bepaalde in de Monumentenwet, dan wel de gemeentelijke Monumentenverordening.

40.9.2 Bouwwerken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan voor het bouwen van bouwwerken op een erf dat behoort bij een Rijks- of gemeentelijk monument, mits:

 • a. de bouwwerken een meerwaarde geven aan de (het) aanwezige (ensemble van) monumentale bebouwing;
 • b. alle niet bij het monumentale karakter passende bebouwing wordt gesloopt;
 • c. de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is gehoord en een positief advies heeft gegeven.
40.10 Extra woning monument / karakteristiek pand

Het bevoegd gezag kan, gehoord de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan voor de realisering van één extra woning, indien en voor zover:

 • a. de extra woning wordt gerealiseerd binnen de bestaande inhoud van een gebouw dat tevens is aangemerkt als Rijksmonument of gemeentelijk monument overeenkomstig de Monumentenwet of de gemeentelijke Monumentenverordening, dan wel is aan te merken als karakteristiek en wordt gerealiseerd met als oogmerk de karakteristiek van het desbetreffende gebouw in stand te houden, dan wel te herstellen, of
 • b. de extra woning wordt gerealiseerd binnen een bestaande woning met een grotere inhoud van 1000 m3 en
 • c. de extra woning een inhoud heeft van tenminste 300 m3;
 • d. van tevoren in voldoende mate is verzekerd dat de oppervlakte aan bestaande vrijgekomen bedrijfsbebouwing op het desbetreffende erf, voorzover deze geen karakteristieke of monumentale waarde heben en voor zover deze meer bedraagt dan 75 m2 per woning, wordt gesloopt.
40.11 Paardenbakken, tennisbanen, vijvers, zwembaden, (midget)golf, theetuinen en buitenexposities voor galeries

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan voor de aanleg van en het gebruik van gronden als paardenbak, tennisbaan, vijver, zwembad geen gebouw zijnde, (midget)golf, theetuin en buitenexpositie voor een galerie, met dien verstande dat:

 • a. het uitsluitend gronden betreft die niet verder dan 70 m uit de gevel van het hoofdgebouw van de bijbehorende woning zijn gelegen, op een afstand van tenminste 5 m tot een perceelgrens zijn gelegen en niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding ' vrijwaringszone - weg ';
 • b. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het gebruik waarvan afwijking wordt verleend met geen grotere hoogte dan 2,5 m mogen worden gebouwd, met dien verstande dat, voor zover het tennisbanen betreft, bijbehorende hekwerken geen grotere hoogte mogen hebben dan 4 m;
 • c. het bepaalde ten aanzien van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden bij de betreffende bepalingen van het plan waarvan afwijking wordt verleend, tevens in acht wordt genomen;
 • d. ingeval van theetuin en buitenexpositie voor galeries voorzien wordt in parkeergelegenheid op eigen terrein.
40.12 Terras bij horecafunctie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan voor het in gebruik nemen van grond voor een terras met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde behorende bij een horecafunctie, met in acht name van het volgende:

 • a. het terras behoort bij een horecafunctie;
 • b. het terras in ruimtelijke zin aansluit op de horecafunctie;
 • c. er geen ruimtelijke, stedenbouwkundige en milieuhygiënische belemmeringen zijn;
 • d. eventueel bijbehorende windschermen een maximale hoogte mogen hebben van 2 meter.
40.13 Bijbehorend bouwwerk vóór de voorgevel van het hoofdgebouw

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan voor het plaatsen, vernieuwen of veranderen van een bijbehorend bouwwerk vóór de voorgevel van het hoofdgebouw, met in achtname van het volgende:

 • a. het aantal woningen mag niet wijzigen;
 • b. de stedenbouwkundige situatie is dusdanig, het het bijbehorend bouwwerk niet achter de voorgevel kan staan;
 • c. het bijbehorend bouwwerk is vrijstaand, zodat het niet aan het hoofdgebouw vastzit;
 • d. de plaats van het bijbehorend bouwwerk moet passen binnen het bestaande verkavelingspatroon;
 • e. er zijn geen landschappelijke, ruimtelijke, stedenbouwkundige en milieuhygiënische beperkingen.

Artikel 41 Algemene wijzigingsregels

41.1 Bosontwikkeling

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen ten aanzien van de gronden met de aanduiding 'overige zone - bosontwikkelingszone' om daarmee de aanleg van bos mogelijk te maken, indien en voorzover:

 • a. de wijzging geschiedt op verzoek van de eigenaar van de desbetreffende gronden;
 • b. de gronden geheel of nagenoeg geheel aan elkaar aansluitend, in één ruimtelijk samenhangend blok zijn gelegen en geen gronden van derden insluiten;
 • c. per nieuw bos sprake is van een omvang van tenminste 1 ha;
 • d. de wijziging geschiedt door de desbetreffende gronden aan te wijzen als Natuur, en, inzoverre nodig, het opnemen van nadere voorschriften;
 • e. in het wijzigingsplan inzicht wordt gegeven in de uitkomsten van onderzoek naar archeologische waarden en is gebleken dat de betreffende belangen in voldoende mate zijn verzekerd.
41.2 Wetgevingszone - wijzigingsgebied 28

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen ten aanzien van de gronden met de aanduiding 'Wetgevingszone - wijzigingsgebied 28' om daarmee maximaal 20 woningen zijn toe te staan waarbij niet grondgebonden woningen boven de begane grondlaag niet worden meegerekend, rekening houdend met de volgende voorwaarden:

 • a. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 6 m;
 • b. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 12 m;
 • c. het aanwezige voetpad tussen de Prinses Marijkelaan en de Sterappelhof gehandhaafd wordt.
 • d. de kavelindeling en richting van het hoofdgebouw dient te passen bij het van oorsprong aanwezige karakter van de omgeving;
 • e. er moeten voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. De gemeentelijke parkeernorm is hierbij het uitgangspunt;
 • f. in het wijzigingsplan een bouwvlak wordt aangegeven, waarbij er een verantwoorde ruimtelijke samenhang met de naastgelegen percelen is;
 • g. in het wijzigingsplan kunnen nadere regels worden opgenomen;
 • h. van deze bevoegdheid kan pas gebruikt worden gemaakt als het past binnen het meest recente Kwalitatief Woonprogramma en de woningbehoefte aannemelijk is gemaakt;
 • i. het wijzigingsplan geeft inzicht in de uitkomsten van verschillende ruimtelijke onderzoeken. Uit deze onderzoeken moet blijken dat de betreffende belangen in voldoende mate zijn verzekerd;
 • j. inzicht in het aspect water gegeven moet zijn door de watertoets en advies van de waterbeheerder gevraagd is;
 • k. het wijzigingsplan mag geen onevenredige belemmering vormen voor functies en activiteiten in de omgeving;
 • l. de ontsluiting van het perceel mag geen belemmering opleveren voor de hulpdiensten;
 • m. ten aanzien van de financieel-economische uitvoerbaarheid moeten sluitende afspraken worden gemaakt met de ontwikkelende partij.

 

Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 42 Overgangsrecht

42.1 Overgangsrecht bouwwerken
42.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
42.1.2 Afwijken bij omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 42.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 42.1.1 met maximaal 10 %.

42.1.3 Uitzondering

Het bepaalde in 42.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

42.2 Overgangsrecht gebruik
42.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

42.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 42.2.1

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

42.2.3 Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 42.2.1 na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

42.2.4 Uitzondering

Het bepaalde in 42.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 43 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Buren, herziening 2017.