^

 

ARTIKEL

5

ALGEMENE BOUWREGELS

 

 

5.1

Gebouwen dienen binnen een bouwvlak gebouwd te worden.

 

 

5.2

Hoofdgebouwen dienen, voor zover het woningen betreffen, met een naar de weg gekeerd gevel­vlak in de bouwgrens aan de wegzijde van het bouwvlak geplaatst te worden.

 

 

5.3

Wanneer burgemeester en wethouders, overeenkomstig de Bouwveror­de­ning, vrijstelling verlenen van het gestelde in lid 5.2, dan mag de over­schrij­ding van de betreffende bouwgrens niet meer dan 1 m en de terugplaat­sing ten opzichte van die bouwgrens niet meer dan 1 m bedragen.