direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd
Plan: Lienden, Verbrughweg (voormalig gemeentehuis)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.LIEBP20100002-ON01

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen, zoals een zorgwooncentrum;
 • b. zorgwoningen, met dien verstande dat ten hoogste 28 zorgwoningen toegestaan zijn;

alsmede voor:

 • c. groenvoorzieningen, park, plantsoen, beplantingstroken;
 • d. parkeervoorzieningen, voorzieningen voor verkeersontsluiting en wandel- en fietspaden;
 • e. waterpartijen en -gangen, waterberging en andere waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • f. bermen en bermsloten;
 • g. nutsvoorzieningen.
3.2 Bouwregels
3.2.1

Op of in de in 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2.2

Voor de gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
 • b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale goot- en bouwhoogte aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;
 • c. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 meter bedragen.
3.2.3

Voor de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag:
  • 1. voor de naar de weg gekeerde voorgevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1,0 meter bedragen;
  • 2. achter de naar de weg gekeerde voorgevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 • c. de bouwhoogte van reclamezuilen, beeldhouwwerken/kunstwerken mag niet meer bedragen dan 4 meter;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder vlaggenmasten en lichtmasten, mag niet meer dan 6 meter bedragen.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
3.4 Afwijking van de bouwregels
3.4.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.2 onder a ten behoeve van het toestaan van gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak, onder de volgende voorwaarden:

 • a. het betreft maximaal één gebouw of overkapping met een maximaal oppervlak van 50 m2;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 m.
3.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen, niet zijnde zorgwoningen of wonen in een zorgwooncentrum.