direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
Plan: Lienden, Verbrughweg (voormalig gemeentehuis)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.LIEBP20100002-ON01

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

8.1 Algemene afwijkingsbevoegdheid

Bij omgevingsvergunning kan, voor zover niet reeds op grond van een andere regel van dit plan is afgeweken, worden afgeweken van in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, mits hierdoor geen onevenredig afbreuk worden gedaan aan het woon- en leefklimaat en/of de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving en mits het belang van de waterhuishouding niet onevenredig wordt aangetast en mits vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de waterbeheerder.

8.2 Gebouwen voor openbaar nut

Bij omgevingsvergunning kan, voor zover niet reeds op grond van een andere regel kan worden afgeweken, worden afgeweken van het plan voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwtjes van openbaar nut, zoals telefooncellen, wachthuisjes, gasreduceerstations, warmtepompen en schakelstations, mits de inhoud niet meer bedraagt dan 50 m3 en de goothoogte niet meer dan 3 meter.