Artikel 5 Bos
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. bossen en houtopstanden;
  2. recreatieve belevingswaarde;
  3. watergangen en daarbij behorende voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, de waterberging daaronder mede begrepen;
  4. milieu van de natuurlijke levensgemeenschappen;
  5. bijbehorende voorzieningen, waaronder paden.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Op of in de in 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van geringe omvang ten dienste van de in 5.1 bedoelde functies en waarden, waaronder in ieder geval begrepen terreinafscheidingen tot een hoogte van maximaal 2,5 meter.