Artikel 7 Maatschappelijk
7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. voorzieningen inzake cultuur en onderwijs en daarmee gelijk te stellen sectoren;
 2. peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en naschoolse kinderopvang;
alsmede voor:
 1. groenvoorzieningen, park, plantsoen, beplantingstroken;
 2. parkeervoorzieningen, voorzieningen voor verkeersontsluiting en wandel- en fietspaden;
 3. waterpartijen en -gangen, waterberging en andere waterhuishoudkundige voorzieningen;
 4. bermen en bermsloten;
 5. nutsvoorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Op of in de in 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
 1. gebouwen, geen woningen zijnde;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7.2.2 Voor de gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
 1. gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
 2. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan is aangegeven;
 3. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan is aangegeven;
 4. de bouwhoogte van overkappingen en gebouwen mag niet meer bedragen dan is aangegeven.
7.2.3 Voor de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 meter;
 2. de bouwhoogte van beeldhouwwerken/kunstwerken en speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder vlaggenmasten, mag niet meer bedragen dan 6 meter.