Artikel 8 Tuin
8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. tuinen;
  2. in- en uitritten ten behoeve van bijgebouwen;
  3. parkeren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - parkeren', 'specifieke vorm van tuin - parkeren 1' en 'specifieke vorm van tuin - parkeren 2'.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Op de in 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend erkers, garages en bergingen worden gebouwd en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming.
8.2.2 Voor het bouwen van erkers gelden de volgende regels:
  1. de breedte mag niet meer bedragen dan 75% van de breedte van de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw;
  2. de diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 meter vanaf de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw;
  3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 0,25 meter tot een maximum van 4 meter;
  4. per perceel is maximaal 1 erker toegestaan per voorgevel.
8.2.3 Voor het bouwen van garages en bergingen gelden de volgende regels:
  1. bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - parkeren';
  2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 0,25 meter tot een maximum van 4 meter;
  3. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 30% van het bij het perceel behorende gedeelte met de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - parkeren'.
8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - parkeren' dient minimaal voorzien te worden in 2 parkeerplaatsen per bouwperceel.
8.3.2 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - parkeren 1' zijn de gronden tevens bestemd voor parkeerplaatsen ten behoeve van de aangrenzende gestapelde woningen.
8.3.3 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - parkeren 2' zijn de gronden tevens bestemd voor parkeerplaatsen ten behoeve van de aangrenzende woningen.
8.3.4 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - parkeren 1' mogen de gronden voor niet meer dan 70% verhard worden.