Artikel 13 Waarde - Ecologie
13.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn , behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor ecologische linten.
13.2 Bouwregels
Op of in de in 13.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd.
13.3 Aanlegvergunning
13.3.1 Het is verboden op of in de in 13.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  1. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
  2. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen en paden, en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
  3. het graven, verbreden, verdiepen of dempen van waterpartijen en watergangen.
13.3.2 Het onder 13.3.1 vervatte verbod geldt niet voor:
  1. werken en werkzaamheden binnen het kader van het normale onderhoud, beheer of herstel van de functies, die het plan aan de gronden toekent;
  2. werken en werkzaamheden binnen het kader van het normale onderhoud van watergangen;
  3. werken en werkzaamheden welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering zijn;
  4. werken en werkzaamheden ten aanzien waarvan door burgemeester en wethouders is medegedeeld dat deze werken en werkzaamheden, wat aard en omvang betreft, van zodanige ondergeschikte betekenis zijn, dat voor de uitvoering daarvan geen aanlegvergunning wordt vereist.