Artikel 10 Water
10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. waterpartijen en -watergangen, waterberging en daarbij behorende waterhuishoudkundige voorzieningen, taluds en schouwstroken/schouwpaden;
  2. daarbij behorende waterbouwkundige kunstwerken;
  3. ter plaatse van de aanduiding 'brug' tevens voor verkeersdoeleinden;
  4. groenvoorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Op of in de in 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming worden gebouwd, waaronder begrepen overkluizingen en stuwen, met dien verstande dat
  1. overkluizingen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'brug';
  2. steigers, vlonders en dergelijke uitsluitend zijn toegestaan na een positief advies van de waterbeheerder.
10.2.2 Voor de bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
  1. de oppervlakte mag, behoudens bij overkluizingen, niet meer bedragen dan 10ám▓;
  2. de hoogte mag niet meer bedragen dan 2,5ámeter.