Artikel 15 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
15.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
  1. bescherming en beheer van de naastgelegen watergangen;
  2. werkzaamheden in het kader van de verbetering van de naastgelegen watergangen.
15.2 Bouwregels
Op of in de in 15.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd.
15.3 Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 15.2 voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover deze zijn toegestaan voor de in 15.1 bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven overige bestemmingen, en uit een verklaring van de betrokken waterbeheerder is gebleken dat hierdoor de waterstaatkundige belangen niet blijvend onevenredig worden geschaad.