Artikel 14 Waterstaat - Waterbergingsgebied
14.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het bergen en infiltreren van regenwater door middel van wadi's.
14.2 Bouwregels
Op of in de in 14.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd.
14.3 Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 14.2 voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover deze zijn toegestaan voor de in 14.1 bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven overige bestemmingen, en uit een verklaring van de betrokken waterbeheerder is gebleken dat hierdoor de waterstaatkundige belangen niet blijvend onevenredig worden geschaad.