direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Maurik, De Slaag
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.MAUBP20100003-vi01

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen en bermen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. voorzieningen voor de waterhuishouding, waterberging, waterzuivering en infiltratie van hemelwater;
 • e. in- en uitritten;
 • f. buis- en kabelverbindingen voor riolering, nutsbedrijven en overeenkomstige doeleinden;
 • g. nutsvoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op gronden met de bestemming “Groen” mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. zitbanken, beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen;
 • b. toestellen voor sport en spel;
 • c. terreinafscheidingen en (keer)muren;
 • d. lichtmasten, verkeers- en verwijsborden;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de waterhuishouding, waterberging, waterzuivering en de infiltratie van hemelwater;
 • f. bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen, zoals transformatoren, gasvoorzieningen en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen.

3.2.2 Gebouwen

Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Voor het bouwen van de in lid 3.2.1 sub a t/m e genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 3 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van terreinafscheidingen, (keer)-muren en bouwwerken voor de waterhuishouding en de hemelwaterretentie niet meer mag bedragen 1 meter en de bouwhoogte van lichtmasten niet meer mag bedragen dan 10 meter.
 • b. Voor het bouwen van de in lid 3.2.1 sub f genoemde bouwwerken mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 1 meter en mag de oppervlakte niet meer bedragen dan 2 m².