^

 

ARTIKEL

7.

 

WATERSTAAT - BEHEERSZONE WATERGANG

 

7.1

Bestemmingsomschrijving

 

 

7.1.1

De voor " Waterhuishouding - Beheerszone watergang" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    bescherming, beheer en verbetering van watergangen;

b.    voorzieningen voor de waterhuishouding;

met dien verstande dat de gronden tevens zijn bestemd voor de eveneens aangegeven overige bestemmingen.

 

 

7.2

Bouwregels

 

 

7.2.1

Op gronden met de bestemming “Waterstaat - Beheerszone watergang”, met uitzondering van de gronden met de eveneens voor deze gronden aangegeven bestemming “Water”, mogen geen bouwwerken worden ge­bouwd.

 

 

7.2.2

Voor zover de gronden tevens zijn bestemd voor de eveneens voor deze gronden aangegeven bestemming “Water”, mogen op deze gronden bouwwerken worden gebouwd overeenkomstig de bepalingen van die bestemming.

 

 

7.3

 

Afwijken van de bouwregels

 

7.3.1

Burgemeester en wethouders kun­nen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2 voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming en voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zo­ver deze zijn toe­gestaan voor de in de bestemmingsomschrijving van dit artikel bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven andere bestemmingen, en uit een schriftelijke verkla­ring van de betrokken waterbeheerder is gebleken dat hierdoor de water­staatkundige belangen niet blijvend onevenredig worden geschaad.