^

 

ARTIKEL

8.

 

WATERSTAAT - WATERBERGINGSGEBIED

 

8.1

Bestemmingsomschrijving

 

 

8.1.1

De voor "Waterstaat - Waterbergingsgebied" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het bergen en infiltreren van regenwater.

 

 

8.2

Bouwregels

 

 

8.2.1

Op de in lid 8.1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.

 

 

8.3

 

Afwijken van de bouwregels

 

8.3.1

Burgemeester en wethouders kun­nen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.1 voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zo­ver deze zijn toe­gestaan voor de in lid 8.1.1 bedoelde, eveneens voor deze gronden voorkomende andere bestemmingen en uit een schriftelijke verkla­ring van de betrokken waterbeheerder is gebleken dat hierdoor de water­staatkundige belangen niet blijvend onevenredig worden geschaad.