REGELS behorend bij:

 

Bestemmingsplan Zoelen, Kom

 

Gemeente Buren

 

Status: ontwerp

 

HOOFDSTUK 1

 

Artikel 1

Artikel 2

INLEIDENDE REGELS

 

Begrippen

Wijze van meten

 

HOOFDSTUK 2

 

 

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

 

 

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

BESTEMMINGSREGELS

 

Bestemmingen

Agrarisch met waarden - Linge-uiterwaardgebied

Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied

Bedrijf

Bos

Detailhandel

Groen

Horeca

Kantoor

Maatschappelijk

Sport

Tuin - Gaarde

Verkeer

Water

Wonen

 

Dubbelbestemmingen

Leiding - Hoogspanning

Leiding - Riool

Waarde - Archeologisch onderzoekgebied

Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kern

Waarde - Archeologisch waardevol gebied

Waarde - Cultuurhistorie

Waterstaat - Beheerszone watergang

 

HOOFDSTUK 3

 

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

ALGEMENE REGELS

 

Anti-dubbeltelbepaling

Algemene bouwregels

Algemene aanduidingsregels

Algemene gebruiksregels

Algemene ontheffingsregels

Algemene wijzigingsregels

Algemene procedureregels

 

HOOFDSTUK 4

 

Artikel 31

Artikel 32

OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

Overgangsrecht

Slotregel

 

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE REGELS

 

Staat van bedrijfsactiviteiten

Staat van horecabedrijven

Toelichting beschermd dorpsgezicht