^

 

ARTIKEL

14

VERKEER

 

 

14.1

Bestemmingsomschrijving

 

 

 

De voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    wegen, voet- en fietspaden, met bermen;

b.    parkeervoorzieningen;

c.    groenvoorzieningen;

d.    afwateringsdoeleinden;

e.    buis- en kabelverbindingen voor riolering, nutsbedrijven en overeen­kom­stige doeleinden;

f.    nutsvoorzieningen;

g.    het tijdelijk plaatsen van kramen en wagens ten behoeve van het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen, dan wel ten behoeve van het aanbieden van diensten, mits geen onevenredige aantasting optreedt van het woon- en leefmilieu ter plaatse.

 

 

14.2

Bouwregels

 

 

14.2.1

Op gronden met de bestemming “Verkeer” mogen uitsluitend worden gebouwd:

a.    abri's;

b.    zitbanken, beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen;

c.    terreinafscheidingen en (keer)muren;

d.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, beveili­ging en regeling van het verkeer, zoals lichtmasten en verkeers- en verwijs­borden;

e.    weg- en waterbouwkundige kunstwerken, zoals bruggen en duikers;

f.    bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen, zoals transformato­ren, gas­voor­zieningen en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen.

 

 

14.2.2

Voor het bouwen van de in lid 14.2.1 sub a t/m f genoemde bouwwerken mag  de bouwhoogte niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat:

a.    de bouwhoogte van de in lid 14.2.1 sub a genoemde abri’s niet meer mag bedragen dan 3 m;

b.    de bouwhoogte van de in lid 14.2.1 sub b genoemde beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzin­nige elementen niet meer mag bedragen dan 4 m;

c.    de bouwhoogte van de in lid 14.2.1 sub c genoemde terreinafscheidingen en (keer)muren niet meer mag bedragen dan 1 m;

d.    de bouwhoogte van de in lid 14.2.1 sub d genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, beveili­ging en regeling van het verkeer niet meer mag bedragen dan 10 m;

e.    de bouwhoogte van de in lid 14.2.1 sub f genoemde bouwwerken mag niet meer bedragen dan 1 m en de oppervlakte daarvan mag niet meer bedragen dan 2 m˛.

 

 

14.3

 

Ontheffing van de gebruiksregels

 

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het gestelde in de bestemmingsomschrijving van dit artikel voor het gebruik van de gronden als tuin, mits er geen sprake is van een onevenredige aantasting van:

a.    het verkeersbelang;

b.    een goede woon- en leefsituatie;

c.    een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.