^

 

 

 

Dubbelbestemmingen

 

 

ARTIKEL

17

LEIDING - HOOGSPANNING

 

 

17.1

Bestemmingsomschrijving

 

 

 

De voor "Leiding - Hoogspanning” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

a.    hoogspanningsleidingen;

b.    zend- en ontvangstinstallaties ten behoeve van radio- en telefoonver­keer.

 

 

17.2

Bouwregels

 

 

17.2.1

Op gronden met de bestemming “Leiding - Hoogspanning” mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming worden gebouwd.

 

 

17.2.2.

Voor het bouwen van de in lid 17.2.1 bedoelde bouwwerken dienen de volgende be­palingen in acht genomen te worden:

a.    de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van een 50 kV hoogspanningsleiding mag niet meer bedragen dan 30 m;

b.    de bouwwerken ten behoeve van zend- en ontvangstinstallaties ten behoeve van radio- en telefoonverkeer mogen slechts worden ge­bouwd indien en voor zover zij deel uitmaken van een bouwwerk ten behoeve van een hoog­spanningsleiding en mag de bouwhoogte als ge­noemd in sub a met niet meer dan 5 m overschrijden.

 

 

17.3

 

Ontheffing van de bouwregels

 

17.3.1

Bij het verlenen van ontheffing volgens het bepaalde in lid 17.3.2 en lid 17.3.3 wordt eerst overgegaan, indien hierdoor, gehoord de betrokken leidingbeheerder, is gebleken dat hierdoor de belangen van de bescherming van de desbetreffende leidingen, of de veiligheid van mensen, dieren en goederen, niet blijvend onevenredig worden geschaad.

 

 

17.3.2

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het be­paalde in lid 17.2.2, voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zover deze zijn toegestaan voor de in de bestemmingsomschrijving van dit artikel bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven, andere bestemmingen.

 

 

17.3.3

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het be­paalde in lid 17.2.2, voor de bouw van bouwwerken tot meer dan de toegestane hoogte, indien en voor zover deze noodzakelijk zijn in verband met locale omstandigheden, waaronder begrepen kruisingen met andere hoogspan­ningslijnen, overspan­ningen die groter zijn dan voor de desbetreffende hoogspanningslijn overigens wordt toegepast en de aanwezigheid in het terrein van hoogteverschillen, bebouwing en beplanting.