^

 

ARTIKEL

23

 

WATERSTAAT - BEHEERSZONE WATERGANG

 

23.1

Bestemmingsomschrijving

 

 

 

De voor "Waterstaat - Beheerszone watergang" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

a.    bescherming, beheer en verbetering van watergangen;

b.    voorzieningen voor de waterhuishouding.

 

 

23.2

Bouwregels

 

 

23.2.1

Op gronden met de bestemming “Waterstaat - Beheerszone watergang”, met uitzondering van de gronden met de eveneens voor deze gronden aangegeven bestemming “Water”, mogen geen bouwwerken worden ge­bouwd.

 

 

23.2.2

 

Voor zover de gronden tevens zijn bestemd voor de eveneens voor deze gronden aangegeven bestemming “Water”, mogen op deze gronden bouwwerken worden gebouwd overeenkomstig de bepalingen van die bestemming.

 

 

23.3

 

Ontheffing van de bouwregels

 

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 23.2.1 voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming en voor de bouw van bouwwerken, indien en voor zo­ver deze zijn toe­gestaan voor de in de bestemmingsomschrijving van dit artikel bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven andere bestemmingen, en uit een schriftelijke verkla­ring van de betrokken waterbeheerder is gebleken dat hierdoor de water­staatkundige belangen niet blijvend onevenredig worden geschaad.