^

 

ARTIKEL

25

ALGEMENE BOUWREGELS

 

 

25.1

Gebouwen dienen binnen een bouwvlak dan wel binnen de aanduiding “bijgebouwen” gebouwd te worden.

 

 

25.2

Hoofdgebouwen dienen, voor zover het woningen betreffen, met een naar de weg gekeerd gevel­vlak in de bouwgrens aan de wegzijde van het bouwvlak geplaatst te worden.

 

 

25.3

Wanneer burgemeester en wethouders, overeenkomstig de Bouwveror­de­ning, ontheffing verlenen van het gestelde in lid 25.2, dan mag de over­schrij­ding van de betreffende bouwgrens niet meer bedragen dan 1 m en mag de terugplaat­sing ten opzichte van die bouwgrens niet meer bedragen dan 1 m.