^

 

ARTIKEL

27

ALGEMENE GEBRUIKSREGELS

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt tot een gebruik strijdig met de regels van dit bestemmingsplan in ieder geval verstaan:

a.    gebruik als seksinrichting, zijnde een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden en waaronder in elk geval wordt verstaan een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesa­lon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een pa­ren­club, al dan niet in combinatie met elkaar;

b.    gebruik als escortbedrijf, zijnde een natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die be­drijfsma­tig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aan­biedt die op een an­dere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uit­geoe­fend;

c.    gebruik als smartshop, zijnde een ruimte waarin detailhandel plaatsvindt in psychotrope stoffen;

d.    gebruik als coffeeshop, zijnde een alcoholvrije horecagelegenheid waar handel in en gebruik van soft­drugs plaats­vindt;

e.    gebruik als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- en/of opslagplaats voor normaal gebruik.